Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Zostavenie účtovnej závierky
5 hviezdičiek 10 hodnotení

Účtovná závierka hovorí o finančnej situácii firmy, ukladá sa do registra účtovných závierok, preto musí byť pripravená so 100 % správnosťou. Máte pochybnosti, že zvládnete bez problémov všetky kroky k vytvoreniu účtovnej závierky? Naučte sa všetky postupy a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona a sú nevyhnutné pre prípravu účtovnej závierky.

-názov kurzu-

Čo vás na kurze čaká?
Naši lektori majú roky skúseností s vedením účtovníctva firiem. Zostavenie účtovnej závierky vám preto vysvetlia na množstve príkladov z praxe.

1. Právne predpisy upravujúce účtovníctvo a účtovnú závierku

2. Inventarizácia zostatkov účtov

3. Povinnosti pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky
- inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

- úprava ocenenia majetku a záväzkov na základe výsledkov inventarizácie podľa § 26 zákona a jej zaúčtovanie

- zmena ocenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu podľa § 27 zákona a jej zaúčtovanie

- účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným obdobím, najmä nevyfakturované dodávky, tvorba a použitie zákonných a ostatných rezerv, časové rozlíšenie nákladov a výnosov

- ostatné závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady podľa § 2a postupov účtovania

- kontrola účtovných a daňových odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov

- zostavenie výkazu cash flow priamou metódou s precvičením na príkladoch

4. Záverečné uzávierkové práce

- vyčíslenie a zaúčtovanie splatnej a odloženej dane z príjmov, uzavretie účtov hlavnej knihy

5. Individuálna účtovná závierka

- zákonné požiadavky na zostavenie a predkladanie individuálnej účtovnej závierky - súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok vrátane prehľadu peňažných tokov

- vyhotovenie výročnej správy

- schvaľovanie a zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy podľa zákona

Rozsah kurzu
Celodenný kurz

Ostaňme v kontakte aj na Facebooku
Pravidelne dokumentujeme atmosféru na kurzoch, ako to u nás vyzerá a čím Agentúra Jaspis práve žije.

Zobraziť bližší popis

Čo na kurz hovoria absolventi?

Barbora Slušná

5 hviezdičky

Kurz prebiehal plynulo, výstup lektora bol na profesionálnej úrovní a so svojimi skúsenosťami mi pomohol v mojej ďalšej práci. Prácu lektora hodnotím na výbornú. Lektor mal prehľad v danej problematike jednoducho a jasno vedel zodpovedať na dané otázky.

Jana Heribanová

5 hviezdičky

S priebehom a obsahovou náplňou kurzu, výkladom lektorky som bola spokojná. Práca lektora bola zrozumiteľná, výklad bol odborný, a kvalitná spätná väzba na otázky.

Silvia Pongráczová

5 hviezdičky

V kurze sme postupne prebrali témy ohľadne uzávierky v logickom slede. P. lektorka je veľmi milá, ochotná odpovedať, resp. nájsť riešenie na otázky. Prezentovala aj príklady z praxe.

Andrea Štefániková

5 hviezdičky

V kurze mi boli ozrejmené veci ohľadne účtovnej závierky. P. lektorka zrozumiteľne vysvetľuje, má dobrý prejav. Kurz mal prínosné pripomienky k súvahe, k procesu tvorby účtovnej závierky a tomu, čo predchádza jej tvorbe.

Michaela Martišová

5 hviezdičky

Kurz bol dobre pripravený, na začiatku sme dostali podklady, ktoré boli dobre spracované. Páčila sa mi postupnosť preberania účtovnej závierky. Pán lektor použil veľa praktických príkladov a upozornil nás na veci pri ktorých si máme dať pozor.

Andrea Říhová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Učivo bolo vysvetlené aj na príkladoch, čo hodnotím veľmi pozitívne.

Daniela Tichanská

5 hviezdičky

Som spokojná, nakoľko som potrebovala doplniť a uceliť informácie, aby som mohla dokončiť účtovnú závierku.

Kde najbližšie školíme?

Zostavenie účtovnej závierky

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.