Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Transferové oceňovanie v roku 2018

Globalizácia vedie k rozširovaniu siete medzinárodných ekonomických vzťahov, presahujúcich hranice jednotlivých štátov, a tým k nárastu počtu nadnárodných spoločností.


Dochádza k zvýšeniu objemu medzinárodného obchodu, kde spoločnosti v dôsledku daňovej optimalizácie majú tendenciu zdaňovať zisk v štátoch, kde sú daňové sadzby najvýhodnejšie. Dochádza k tomu prostredníctvom umelého prelievania ziskov do krajín, v ktorých je daňové zaťaženie minimálne.


Aby sa predišlo takýmto zámerným transakciám, OECD zaviedla usmernenie pre transferové oceňovanie, v ktorom určuje pravidlá stanovenia transferových cien vo vzájomných obchodných vzťahoch.


Čo je transferové oceňovanie?

Transferové oceňovanie sa v súčasnosti dotýka čoraz väčšieho počtu podnikateľov.

Vzťahuje na určenie pravidiel a metód oceňovania transakcií medzi spoločnosťami, ktoré majú spoločné vlastníctvo alebo kontrolu.

Ide o spôsob oceňovania tovarov a služieb, príp. poskytnutia pôžičky, kde hlavnou podmienkou je splnenie princípu nezávislého vzťahu. Tento je založený na porovnaní podmienok, ktoré sú dohodnuté v obchodných alebo finančných vzťahoch medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by boli dohodnuté v porovnateľných transakciách medzi subjektami nezávislými.


Pri porovnávaní sa berú do úvahy vlastnosti transferovaného majetku či služieb, riziká na trhu, ekonomické prostredie trhu, zmluvné podmienky a obchodná stratégia spoločnosti. Hlavným účelom transferového oceňovania je teda zabezpečiť spravodlivé ocenenie kontrolovaných transakcií.

V júli 2017 bola vydaná aktualizovaná Smernica OECD ku transferovému oceňovaniu pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy. Smernica predstavuje uznávaný zdroj usmernení v oblasti transferového oceňovania.

Slovenská republika pri nastavovaní pravidiel pre transferové oceňovanie rešpektuje pravidlá z nej vyplývajúce. Právny rámec na Slovensku ďalej tvorí:

Metódy transferového oceňovania

Výber najvhodnejšej metódy transferového oceňovania závisí hlavne od špecifík konkrétnych transakcií. Výberu metódy predchádza dôkladná funkčná a riziková analýza.

Existuje niekoľko metód a kritérií, na základe ktorých možno určiť, či cena kontrolovanej transakcie bola stanovená v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Ich aplikáciou môže dôjsť k úprave základu dane závislých osôb, a to jeho navýšením o rozdiel medzi cenou stanovenou pri obchodných vzťahoch medzi závislými osobami a cenou používanou medzi nezávislými osobami.

Slovenská republika akceptuje metódy založené na porovnávaní ceny, ako aj metódy založené na porovnávaní zisku, pričom je povolená ich vzájomná kombinácia. Vylúčené nie je ani uplatnenie metód, ktoré nie sú v zákone priamo uvedené v prípade, ak budú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Jednotlivé metódy, ich výhody a nevýhody sú bližšie charakterizované v užitočnom e-booku poradenskej spoločnosti Accace.


Transferová dokumentácia: kto je povinný ju viesť?

Podľa platnej legislatívy je každá závislá osoba povinná preukázať pri transakciách medzi závislými osobami (kontrolované transakcie) aplikovanú metódu transferového oceňovania a viesť o tejto metóde potrebnú transferovú dokumentáciu.

Transferová dokumentácia slúži na zdokumentovanie princípu nezávislého vzťahu, sú v nej zahrnuté informácie o kontrolovaných transakciách a taktiež dokumentuje spôsob tvorby ceny. Je možné ju vypracovať za každú kontrolovanú transakciu samostatne alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií a informácie v nej musia byť aktuálne pre dané obdobie.

Obsahová náplň a druhy transferovej dokumentácie sú bližšie určené v usmernení vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

S cieľom minimalizácie daňových únikov sa povinnosť viesť transferovú dokumentáciu rozšírila od roku 2015 aj na tuzemské závislé osoby. To znamená, že ak je osoba napríklad konateľom v dvoch slovenských spoločnostiach, nemôže realizovať transakcie medzi nimi za ľubovoľné ceny. Cena týchto transakcií musí byť určená na úrovni, ako by bola stanovená za porovnateľných podmienok medzi nezávislými osobami.
 

Pokuty pri účelnom obchádzaní daňových povinností

Transferové oceňovanie môže byť predmetom daňovej kontroly až 11 rokov. V posledných rokoch sa tiež zvyšuje počet daňových kontrol, ktoré sú zamerané práve na transferové oceňovanie.

Agresívne daňové plánovanie je po novom trestané prísnejšie. K doteraz platným sankciám sa navyše od roku 2017 zaviedlo osobitné zvýšenie pokút pre subjekty, ktoré sa prostredníctvom transferového oceňovania zámerne vyhýbajú daňovým povinnostiam (sankcie môžu byť v týchto prípadoch až dvojnásobné). V prípade nesplnenia povinnosti vedenia transferovej dokumentácie vzťahujúcej sa ku kontrolovaných transakciám, hrozí subjektu pokuta až do výšky 3000 €.
 

Zmena v definícií závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018

Novela Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov priniesla, okrem iných, aj zmeny týkajúce sa pravidiel v oblasti transferového oceňovania. Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť nová definícia závislých osôb. Rozširuje sa počet prepojení, na základe ktorých sú osoby považované za závislé osoby za účelom transferového oceňovania.

Definícia závislej osoby okrem doterajších klasifikácií po novom zahrňuje aj pojem "subjekt". Subjektom sa podľa §2 písmeno ad), rozumie právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok. Príkladom takéhoto usporiadania môže byť napríklad združenie vytvorené pri konzorciách.

Definícia sa rozširuje aj o osobu alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku. Konsolidovaným celkom podľa zákona o účtovníctve rozumieme skupinu účtovných jednotiek, ktorú tvorí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

Dôležitou zmenou je prepracovanie definície ekonomického alebo personálneho prepojenia medzi závislými osobami. Ekonomickým alebo personálnym prepojením podľa zákona o dani z príjmov rozumieme:

Po novom je ekonomicky prepojená s danou osobu alebo subjektom tiež osoba alebo subjekt, ktorý má podiel aspoň 25 % na zisku danej osoby alebo subjektu, pričom nie je potrebný najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach.


Navyše od roku 2018 platí, v prípade, ak ide o hlasovacie práva alebo podiel na základnom imaní, osoba alebo subjekt, ktorý koná spoločne s inou osobou alebo subjektom, považuje za svoje hlasovacie práva alebo podiely na základnom imaní, ktoré má v držbe táto osoba alebo subjekt.

Príďte si osviežiť vedomosti na odborné školenie, kde vás lektor Martin Sýkora podrobne prevedie témou transferového oceňovania. Tu nájdete aktuálne termíny a prihlášku.

 

 

publikované: 19.04.2018

Gabriela Sedmáková

5 hviezdičky

Som spokojná, oprášila som si vedomosti z minulosti, no dozvedela som sa aj veľa nového. Lektorka bola veľmi milá, ochotná vysvetliť, naučiť aj začiatočníkov, odovzdať vedomosti a skúsenosti z praxe ostatným, je to ústretová profesionálka

Katarína Sinayová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol výborný. Prešli sme celú účtovú osnovu, otázky ohľadne problematiky PÚ lektor vedel vždy odpovedať a reagovať. Práca lektora bola výborná, vedela všetko o problematike, ktorú nás učila, hlavne to, že je z praxe.

Henrieta Sanislová

5 hviezdičky

Kurz na veľmi dobrej úrovni, prínosný, náročný pre úplného začiatočníka, ale pod dobrým vedením lektora sa to dá zvládnuť. Veľmi dobrý prístup lektora, pripravenosť na vysokej úrovni, ľudský prístup, príklady z praxe, ústretovosť.

Katarína Hudáková

5 hviezdičky

Zo začiatku sa to zdalo náročné. Ale postupne to dávalo zmysel. Oceňujem opakovanie predošlého učiva z predošlého dňa. Skvelé bolo si to vyskúšať aj na počítači v softvéri. Lektorka dávala veľa príkladov z praxe a má prehľad o téme. Výborný a sympatický prístup.

Michaela Sárossyová

5 hviezdičky

Kurz určite splnil moje očakávania, dostala som sa hlbšie do problematiky mzdy a personalistiky. Priebeh kurzu sa niesol v kamarátskom duchu, veľmi sa mi páčilo, že školiteľka nám vysvetľovala všetko dopodrobna a stále som porozumela jej výkladu. Lektorka bola skvelá, prehľadne vysvetlila každú jednu tému, tak aby sme porozumeli všetci na školení. Bola kamarátska a veľmi dostačujúco všetko vysvetlila.

Katarína Vojteková

5 hviezdičky

Kurz sa mi páčil, priniesol mi mnoho poznatkov. Lektorka si svoju prácu plnila úžasne. Všetko krásne povysvetľovala, ochotne odpovedala na naše otázky. V tomto krátkom časovom rozpätí sa snažila nám všetko, čo budeme potrebovať v praxi, vysvetliť.

Zuzana Bendíková

5 hviezdičky

S celým priebehom som veľmi spokojná, nemám žiadne pripomienky. S lektorkou som maximálne spokojná, hlavne s príkladmi z praxe a precíznosťou.

Alexandra Hrušková

5 hviezdičky

Tento kurz splnil v plnej miere moje očakávania a som spokojná. Priebeh kurzu bol plynulý. Pekne na seba nadväzovali jednotlivé hodiny a p. lektorka objasnila všetky dôležité témy a potrebné informácie. Pani lektorka a jej vysvetľovanie bolo perfektné, je odborníčka vo svojom obore s praxou a jej hodiny mi budú prínosom do budúcna.

Mária Čengelová

5 hviezdičky

Ako začínajúci účtovník a personalista viem všetky nadobudnuté informácie využiť v praxi. Kurz prebiehal podľa určitej schémy, od zákonníka práce až po všetky výpočty miezd, PN, dovoleniek, všetko, čo má mzdový účtovník vedieť. Taktiež aj personalista. Dobre viem všetko využiť v praxi, za čo ďakujem. Lektor sa plne venoval všetkým účastníkom kurzu, zodpovedal všetky otázky. Odpovedal aj na konkrétne situácie, ktoré máme v praxi, bol ústretový a odborne na veľmi dobrej úrovni.

Veronika Kuricová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal veľmi plynulo a organizovane. Teóriu sme si priamo precvičili aj na praktických príkladoch. Lektorka bola veľmi ochotná odpovedať na otázky a všetko pekne vysvetliť. Lektorka bola vždy pripravená na hodinu a podala nám všetky potrebné vedomosti. Chválim jej prácu aj prístup k ľuďom.

Anita Nagyová

5 hviezdičky

Získala som vedomosti, ktoré viem uplatniť v praxi bez predchádzajúceho ekonomického vzdelania. Kurz som absolvovala na dvoch miestach NZ/KN bez žiadnych problémov, pekne na seba naviazali. Veľmi odborne vzdelaná lektorka a aj vie svoje vedomosti predať - odovzdať aj takému, čo to vôbec nepoznal.

Martina Handlová

5 hviezdičky

Na kurz som sa prihlásila, aby som si oprášila svoje doterajšie vedomosti. Naučila som sa, ale oveľa viac ako som očakávala. Lektorka je veľmi príjemná, ústretová. Odborne nám všetko vysvetlila a používala aj príklady z praxe, čo bolo pre nás veľmi prínosné.

Miroslava Pravotiaková

5 hviezdičky

Pre mňa, neznalú problematiky účtovníctva znamená kurz rozširovanie základných vedomostí. Každý deň kurzu bol rozdelený na teoretickú časť, kde sme si zapisovali poznámky a v druhej časti sme danú problematiku precvičovali na príkladoch. Skriptá sú zrozumiteľne. Lektorka je vysoko kvalifikovaná, vysvetľuje zrozumiteľne, podľa situácie sa k problémom vráti. Do prednášok zapracováva aj príklady z praxe, rôzne problémy, s ktorými sa účtovník môže stretnúť.

Bibiána Ďurinďáková

5 hviezdičky

Ja osobne som z podvojného účtovníctva nevedela nič. Páči sa mi, že som zorientovaná a viem, kde mám, čo hľadať. Lektorka bola výborná, páčilo sa mi, že je z praxe a a na všetko vedela odpovedať, mala prehľad

Eliška Janegová

5 hviezdičky

Kurz splnil nadmieru očakávania. Myslím, že kurz je nadštandardný z hľadiska ceny. Za nie prehnanú sumu je poskytnutých 80 hodín, za ktoré sme s p. školiteľom prešli mnohé témy, prešli sme veľa prípadov a situácii z praxe a pochopila som podstatu podvojného účtovníctva. P. Cibulka je nesmierne milý. Jeho výkľad je zrozumiteľný, doplnený príkladmi z praxe. Poskytuje priestor na otázky a vždy na ne do detailu odpovie.

Lenka Jakubcová

5 hviezdičky

Očakávania kurz naplnil na 100%, prešli sme všetky očakávané témy teórie + praxe. Priebeh kurzu bol dobre zorganizovaný, prehľadný, ľahko pochopiteľný. Cením si najmä veľa prehľadných príkladov, prácu priamo v softvéri. Každý kurz bol naplnený do poslednej minúty. Veľa si nesiem so sebou do praxe. Ďakujem. Lektor prednášal pútavo, s veľa príkladmi z praxe, dokázal odpovedať, reagovať na každú otázku. Výklad vhodne oživoval humorom z praxe. Logickosť v témach, ako po sebe nasledovali.

Michaela Balážová

5 hviezdičky

Veľká spokojnosť, prešli sme postupne všetkými témami, účtovou osnovou, prešli sme praktické príklady. Veľmi milá a ústretová lektorka, vysvetlila všetko, čo bolo potrebné, poskytla rady a informácie navyše. Lektorka má veľmi široký rozhľad v účtovníctve.

Katarína Floreková

5 hviezdičky

Tento kurz mi dal viac ako jeden rok na výške. Otvorili sa mi nové obzory. Samozrejme mám rezervy, ale základ mi bol daný špičkovo. Lektorka vysvetľovala zrozumiteľne, ochota odpovedať na otázky. Milá a ústretová lektorka, ktorú hodnotím na 1*.

Gabriela Lauf

5 hviezdičky

Zdokonalila som sa v mojich základoch. Naučila som sa veľa nového a spoznala skvelých ľudí. Priebeh kurzu bol dobrý. Začali sme s úplnými základmi, čo bolo plus pre tých, čo sa s účtovníctvom nikdy nestretli a my ostatní sme si zopakovali, čo sme vedeli, prípadne zabudli. Pani Harničárová je veľká profesionálka. Skvele vysvetľuje nové veci, má trpezlivosť a nejde automaticky ďalej, ale snaží sa, aby každý pochopil, čo hodnotím pozitívne. Ku nej by som išla kedykoľvek na ďalší kurz.

Karin Ejemová

5 hviezdičky

Z kurzu mám veľmi dobrý dojem, chodila som sem s radosťou, príjemná atmosféra pri výučbe. Super prístup pani lektorky, milá, vysvetlenie s porozumením.

Jaroslava Borošová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal priebežne, teória a praktické počítanie. Páčilo sa mi, že sme počítali hneď od začiatku kurzu. Pani lektorka nám logicky vysvetlila výpočet mzdy a dala priestor každému sa nahlas vyjadriť k výpočtom. Ukázala nám všetky možné varianty k výpočtu miezd.

Jana Byrtusová

5 hviezdičky

Kurz hodnotím veľmi kladne, nadobudla som vedomosti, ktoré som očakávala plus veľmi veľa praktických rád. Lektor bol perfektný, výborný výklad, odbornosť, skúsenosti, ľudský prístup, ochotný a trpezlivý.

Jaroslava Borošová

5 hviezdičky

Na kurz som najskôr išla s obavami, či to vôbec pochopím, ale moje obavy hneď na začiatku zmizli, lebo kurz prebiehal priebežne a pán Sýkora kombinoval teóriu so samostatným účtovaním. A keďže sme účtovali hneď od začiatku, tak som to postupne začala chápať. Pán Sýkora je veľmi dobrý lektor, vysvetľuje veľmi logicky a polopatisticky. Má veľkú trpezlivosť a vždy počkal, kým sme ten daný prípad vyriešili sami.

Katarína Sýkorová

5 hviezdičky

Výborný kurz s obrovským množstvom informácii. Oceňujem odbornú stránku, kvalitné materiály, výklad vhodný pre začiatočníkov, teória spojená s praxou aj ukážky účtovania na PC. Lektor prednáša zrozumiteľne, ochotne a trpezlivo vysvetľuje (často odpovedal na naše otázky aj cez prestávky), na všetko vedel odpoveď a zaujímavé príklady z praxe sype z rukáva.

REVAK,s.r.o.

5 hviezdičky

Pani Švaňová je veľmi milá, ochotná, rozumie perfektne problematike, odpovedá na všetky otázky, snaží sa vždy porozumieť a vysvetliť, dáva veľa príkladov z praxe aj upozornení...

D&W Group s.r.o

5 hviezdičky

Chcem oceniť hlavne profesionálnu a odbornú stránku p Uhrovej. Zároveň bola milá a ochotná vysvetliť každú pripomienku a otázku. Ďakujem za prístup a cenné rady.

Dana Antalová

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná. Pútavý výklad, postrehy a príklady z praxe, profesionalita, skúsenosti, ochota, jeden z najlepších kurzov doposiaľ, čo som absolvovala.

Zuzana Gurová

5 hviezdičky

Mala som základy, ale kurz mi ukázal ako to funguje reálne. Kurz prebiehal v dobrej nálade, boli sme všetci spokojní. Vždy nám bolo všetko objasnené a k všetkému boli povedané aj príklady z praxe. Mne, osobne, to dalo veľa. Lektorka bola milá pani, z praxe, na všetko vedela odpovedať a poskytnúť konkrétny príklad. Má môj obdiv.

Lenka Mádyová

5 hviezdičky

Kurz moje očakávania prekročil. Získala som aj ďalšie info z oblasti daní a personalistiky/ miezd. Zlepšil sa mi celkový obraz. Lektorka trpezlivo vysvetľovala učivo aj kolegom začiatočníkom, vynikajúca atmosféra, dávala nám reálne účtovné prípady z praxe, čo je veľmi dôležité. Materiály v 1 kompaktnej knižke; radosť chodievať na kurz, bez stresu; získanie profesionálnej sebadôvery. Lektorka bola milá, ústretová, ochotná, usmievavá, znalá problematiky aj v oblastiach daní, personalistiky. Lepšieho lektora ste už nemohli nájsť.

Veronika Flachbartová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Upevnila som si svoje doterajšie vedomosti a naučila som sa aj veľa nového. S priebehom kurzu som spokojná. Na začiatku kurzu sme boli dostatočne oboznámení s teoretickou časťou a ďalej sme sa venovali hlavne praktickej časti. Výhoda - veľa príkladov z praxe. Lektorka je milá, ochotná a hlavne odborníčka vo svojom odbore. Snažila sa zodpovedať na všetky naše otázky.

Eduard Bederka

5 hviezdičky

Kurz mi obnovil vedomosti, oboznámil ma s aktualizáciami a novinkami. Mali sme veľa podnetných skúseností z reálneho účtovníctva od p. lektorky. Lektorka - maximálne pozitívne hodnotím zapracovanie osobných skúseností do výkladu jednotlivých tém.

Alexandra Volšíková

5 hviezdičky

Kurz ma vyslovene bavil a teším sa na ďalšie kurzy, určite sa prihlásim. Úvod do účtovníctva ma zaujal natoľko, že by som sa rada v budúcnosti venovala účtovníctvu. Lektorka je skvelá, oživila celý kurz príkladmi zo skúseností, ktoré mi veľmi pomohli aj pochopiť konkrétne záležitosti.

Zuzana Rýdza

5 hviezdičky

Bola som veľmi spokojná. Po obsahovej stránke aj po stránke pridanej hodnoty v podobe lektora. Kurz prebehol v príjemnej atmosfére, obsahovo veľmi obšírny, aj nad rámec kurzu. Vhodné prepojenie aj s inými oblasťami a príbuznými témami. Lektor bol ústretový, odborne veľmi zdatný, príjemný, otvorený diskusii a ochotný odpovedať na otázky.

Dominika Prašková

5 hviezdičky

Kurz predčil moje očakávania. Kurz naučí všetky základné vedomosti z oblasti miezd a personalistiky. Ukáže výpočty, čo robí program automaticky, aby ste zistili, čo sa deje na pozadí a pochopili postup. Lektor je skúsený. Rozpráva skúsenosti z praxe. Pútavo rozpráva, veľmi som bola spokojná s prednesom.

Ivana Murinová

5 hviezdičky

Kurz bol nad očakávania. Kurz mi dal veľa. Preberali sme všetko postupne, zrozumiteľne. Každé otázky boli zodpovedané. Najlepší lektor, najlepší prístup, skvelé vystupovanie, príjemný, vie vysvetliť na praktických príkladoch z praxe, vie o čom hovorí.

Kristýna Capri

5 hviezdičky

Kurz bol super, niekedy dosť rýchly, ale to je pochopiteľné vzhľadom k počtu hodín a obsahu učiva. Moc sa mi páčil prístup lektora pána Sýkoru, ktorý mi asi 10x vysvetľoval trpezlivo odpisy až kým som to pochopila. Lektor bol perfektný, veľa príkladov z praxe a aktívne s nami komunikoval, žiaden uspávač hadov.

Jana Škvarilová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu prebehol absolútne nad očakávania. Skúsený lektor, výhodou boli jeho poznatky z praxe. Bol veľmi milý, sympatický a skúsený pán. Hodnotím na 1*. Dobre podané učivo, všetko sa dalo pochopiť a odpovedal na všetky naše otázky.

Viera Ursínyová

5 hviezdičky

Kurz ďaleko prevýšil moje očakávania! S priebehom kurzu som bola spokojná, prednášajúci uviedol k teórií vždy praktický príklad. Ľahšie sa mi všetko dalo predstaviť a pochopiť. Lektor bol veľmi profesionálny, znalý a vtipný.

Nikoleta Nováková

5 hviezdičky

Všetko, čo som chcela a potrebovala vedieť k živnosti som sa dozvedela. Mzdy oceňujem! Kurz bol časovo využitý zo strany realizátora a lektora maximálne. Začínal aj končil presne. Lektor sa v problematike skutočne vyznal a ovládal aj na neštandardné problémy odpovedať.

Lucia Mináriková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, poskytol prehľadné a potrebné informácie, potrebné pre účtovníka - začiatočníka. Zopakovala som si znalosti zo školy a zároveň získala aktuálne poznámky. Oceňujem príklady z praxe, schopnosť vysvetliť a objasniť rôzne typy účtovných prípadov. Vysokú profesionalitu, ľudský prístup.

Mária Nágelová

5 hviezdičky

Potrebovala som osviežiť svoje vedomosti a to som dosiahla. Som spokojná s celým priebehom kurzu. Nakoľko som dochádzala vlakom, bolo mi vyhovené, aby som sa aj dostala domov. Som spokojná. Ďakujem. Lektorka je profesionálna zo všetkých hľadísk. Má široké vedomosti, praktické aj teoretické.

Anikó Hírová

5 hviezdičky

Rovnomerne rozloženie vyučovacích hodín. Veľmi prospešné, že sa hodiny uskutočňovali každý druhý deň. S prácou lektorky som veľmi spokojná. Výklad učiva bol zrozumiteľný aj pre začiatočníkov. Kladie dôraz na ozaj dôležité informácie. Podáva učenie z vlastnej skúsenosti.

Jana Vachalíková

5 hviezdičky

Veľmi praktické príklady z praxe. Teória - výklad, ktorý pochopil každý. Skvele vysvetlené pojmy, ochotná, príjemná, profesionálny prístup. Skvelé vysvetlenie teórie prepojené s praxou. Fantastický prístup.

Zuzana Marčeková

5 hviezdičky

Kurz je dobre štrukturovaný, keďže je teória vysvetlená na praktických príkladoch. Prebrali sa všetky témy, o ktoré mali účastníci záujem. Lektorka je veľmi skúsená v odbore, informácie poskytovala zreteľne, teóriu vedela veľmi dobre aplikovať do praxe, odpovedala na všetky otázky.

Lucia Hudáková

5 hviezdičky

Jednotlivé dni kurzu nadväzovali súbežne na seba. Od oboznámenia sa zo Zákonníkom práce cez praktické príklady až do kompletných riešení príkladov. Lektorka p. Barbuščák bola veľmi príjemná, vždy ochotná zodpovedať všetky otázky aj viackrát. Výklad vysvetlený jasne a zrozumiteľne s použitím množstva praktických príkladov.

Lenka Rippová

5 hviezdičky

Poskytnuté materiály boli bohaté, teória bola prekladaná príkladmi a príkladmi a pikoškami z praxe. Lektorka p. Šlajferčíková je praxou ostrielaná osôbka, ktorá s nadšením dokáže predať svoje vedomosti a praktické skúsenosti aj úplnému nováčikovi.

Eduard Bederka

5 hviezdičky

Obnovil mi vedomosti, oboznámil ma s aktualizáciami a novinkami. Kurz bol plný podnetných skúsenosti z reálneho života. Maximálne pozitívne hodnotím zapracovanie osobných skúsenosti lektorky.

Katarína Jančovičová

5 hviezdičky

S kurzom som maximálne spokojná. Absolvovanie kurzu mi pomohlo premyslieť si, čo chcem na trhu práce ponúknuť, v akej oblasti sa zamestnať. Priebeh, štruktúra kurzu je logicky zostavená. Oceňujem i čas strávený pri PC - praktický príklad účtovania. P. Martin Sýkora prednáša zrozumiteľne, vysvetlí i viackrát na požiadanie, vkladá skúsenosti z praxe, vie zaujať vtipnými vsuvkami.

Kristína Volnerová

5 hviezdičky

Predčil moje očakávania. Veľmi nápomocný a zaujímavý kurz. Primeraná dĺžka, výklad bol veľmi jasný, vždy bol aj priestor na otázky - vysoká úroveň. Som nadmieru spokojná s prácou lektorky. Veľmi jasný výklad, príklady z praxe, zrozumiteľne odprezentované. Lektorka je odborník v praxi, skúsená, ochotná všetko zodpovedať a ešte veľmi milá.

Lucia Maderová

5 hviezdičky

Výborný kurz pre začiatočníkov v oblasti miezd, rýchle zorientovanie v širokej problematike. Zrozumiteľné a jasné vysvetľovanie, praktické a rýchle odpovede na široký okruh otázok.

Juraj Pirič

5 hviezdičky

Kurz moje očakávania nie len že splnil, ale ďalekosiahle ich predčil a som nadmieru spokojný. Kurz prebiehal v skvelej atmosfére. Na kurze som si osvojil a konečne chápem základy účtovníctva. Tento kurz mi dal viac ako 4 roky účtovníctva na OA. Totálna spokojnosť. Perfektne! Práca lektora bola neskutočne skvelá. Témy boli prednášané zrozumiteľne, konštruktívne a hlavne s množstvom nenahraditeľných príkladov z praxe.

Júlia Sivecká

5 hviezdičky

Komplexne ponúknutá problematika podvojného účtovníctva, primeraný počet hodín - plnohodnotne využitý čas. Fantastický prístup - problematika účtovníctva vysvetlená "ľudským" a logickým spôsobom, na príkladoch z praxe. Výborne stanovený cieľ výučby a naplnený: "Naučiť základné účtovné prípady a účtovnícky rozmýšľať".

Jana Ivancová

5 hviezdičky

Prekonal očakávania! Za 4 víkendy som nadobudla viac vedomostí ako počas štúdia na VŠ. Veľmi dobré prepojenie teórie aj s praktickými príkladmi - poskytnutý skvelý prehľad legislatívy, zákl. teórie; kurz bol taký dobrý, že je až škoda, že trval len 4 týždne. Lektorka mala skvelé vystupovanie,skvelé podanie učiva, vysvetlenie účtovania ako to vyzerá aj v praxi. Veľmi oceňujem ochotu vrátiť sa a opäť vysvetliť všetko, čo bolo nejasné, aj kopec info pomimo oblasti.

Alžbeta Zvolenská

5 hviezdičky

Informácie sme dostávali postupne nabaľované, zopakovali sme si ich viackrát, niekedy boli veľmi nutné, ale našťastie dôležité veci sme si povedali niekoľkokrát. Lektorka bola príjemná, uvádzala veľa príkladov z praxe, ochotná zodpovedať otázky aj nad rámec kurzu.

Jozef Szabó

5 hviezdičky

Kurz nadmieru splnil očakávanie. Profesionálny, zrozumiteľný kurz. Lektor na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni s ľudským prístupom ku absolventom kurzu.

Kristýna Capri

5 hviezdičky

Bola som nadšená z prístupu pána lektora, ktorý aktívne udával príklady z praxe a venoval sa všetkým naším dotazom. Kurz bol dynamický, prednes bol pútavý.

Alena Gondová

5 hviezdičky

Kurz mi dal ucelený pohľad na problematiku miezd, a to z praktického hľadiska. Kurz na seba pekne nadväzoval počas jednotlivých dní - od základnej teórie až po komplexné spracovanie miezd. Páčila sa mi nadväznosť a prepájanie oblastí súvisiacich so mzdami. Oceňujem lektorkin profesionálny prístup a rozhľad. Taktiež spôsob prezentovania a celkovo ochotný a ústretový prístup.

Martina Moravčíková

5 hviezdičky

Kurz bol nad moje očakávania, nakoľko som sa obávala, že to bude predovšetkým monológ zo strany prednášajúceho, čo nebolo :) Nemám ani, čo dodať. Kurz prebiehal časovo alebo resp. presne takou rýchlosťou ako začiatočník potrebuje. Plusom boli vždy "priložené" nejaké príklady, ktoré boli prínosom pre rýchlejšie pochopenie a predstavenie si istých situácii. Akurát viacej príkladov a riešení na doma by mohlo byť okej :) Aj keď 100 ľudí - 100 chutí = kto chce ráta aj naviac. Pani Tomečková promtne odpovedala na akékoľvek otázky, či už z prostredia praxe alebo teórie, nezáležalo na váhe otázky. Veľká pohoda a uvoľnená atmosféra, hneď na 1. hodine bolo predstavenie - to je super začiatok.

Mgr. Ivana Malková

5 hviezdičky

Kurz splnil očakávanie nadlimitne. Bol veľmi informujúci a pre začiatočníkov aj zrozumiteľný. Lektor bol perfektný, nabitý informáciami a vždy ústretový pri riešení akéhokoľvek problému.

Lucia Bartovicová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi intenzívny s množstvom praktických príkladom a prácou v mzdovom softvéri. Lektor bol veľmi dobre zorientovaný v problematike, štrukturovaný s dôrazom priniesť maximum mzdových informácii pre účastníka kurzu.

Jaroslava Javorská

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol dobrý, síce zvládnuť spracovať toľko nových informácií počas 5-tich dní je vcelku dosť náročné, ale dá sa to zvládnuť. Pani lektorka bola úžasná, snažila sa nám vysvetliť všetko, čo najpodrobnejšie a v prípade našich nejasností nám všetko vysvetlila ešte raz.

Ľudmila Novotná

5 hviezdičky

Daný kurz splnil moje očakávania nad mieru. Naučila som sa množstvo nových vecí a obohatila si vedomosti. Priebeh na výbornú, môžem len odporúčať. Práca lektora bola ústretová, snažila sa vždy pomôcť. Jej vystupovanie bolo príjemné. Naučila nás množstvo nových vecí, čo sa týka oblasti miezd. S ňou sa táto problematika nezdala ani ťažká, keď nám to vysvetlila svojím spôsobom aj z praxe.

Henrieta Sanislová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal nad očakávania, každá hodina bola zaujímavá. Zrozumiteľnou formou vhodný aj pre začiatočníka. Pripravenosť lektorky na vysokej úrovni. Boli uvedené aj príklady z praxe. Každý deň dobrá nálada a úsmev na tvári.

Nikol Šabíková

5 hviezdičky

Daný kurz prebiehal v poriadku. Som spokojná s obsahom kurzu. Lektor je veľmi vzdelaný v danej problematike. Jeho praktické príklady veľmi obohatili výučbu.

Iveta Lošonciová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal nad moje očakávanie, dozvedela som sa viac informácii ako je v skriptách. Lektor prednášal jasne aj s poznámkami z praxe.

Anna Hájeková

5 hviezdičky

Kurz bol pre mňa - nováčika náročný, napriek tomu som získala nielen prehľad, ale aj cenní vedomosti. Určite sa viem zorientovať v problematike. Pomôžu mi poznámky, ktoré školiteľ uvádza z praxe. Lektor je praktický profesionál, má veľa vedomostí, ktoré nám odprezentoval na praktických príkladoch.

Soňa Summerlingová

5 hviezdičky

Priebeh vynikajúci, plodný v dobrej atmosfére, kurz bol obsažný, tematika vynikajúco vtesnaná do 9 vyučovacích dní. Lektorka vynikajúci, rázna, prínosná, zaujímavá. Ideálny kurz na rozšírenie obzorov.

Zuzana Kissová

5 hviezdičky

Som šťastná, že za pomerne krátke časové obdobie sa zhrnuli všetky potrebné informácie. Veľmi zrozumiteľný výklad, aj vďaka práci pani lektorky som napísala test na výbornú, za čo jej chcem poďakovať. Veľký plus boli aj informácie dodatočné mimo osnov, ktoré v praxi využijem.

Katarína Piliarová

5 hviezdičky

Budem si viac veriť vo svojej doterajšej práci v účtovníctve. Kurz prebiehal dobre, lektorka bola vecná, vysvetľovala zrozumiteľne, priateľsky, robila dobrú atmosféru, dávala príklady z praxe pre lepšie pochopenie. Profesionálka s ľudským a veselým prístupom.

Bianka Holocsiová

5 hviezdičky

Kurz bol zaujímavý, naučila som sa veľa nových vecí. Všetko, čo bolo dôležité sme prebrali v tempe, ktorý nám vyhovoval, príklady, ktoré sme riešili boli užitočné, môžeme ich využiť určite aj v zamestnaní. Naša lektorka bola veľmi príjemná, milá, je vidno, že je dobrá v tom čo robí, preberali sme všetko v našom tempe, vždy nám ochotne odpovedala na otázky.

Lukáš Labjak

5 hviezdičky

Kladne hodnotím celý priebeh. Kombináciu, resp. prepájanie teórie a praxe + postrehy kolegov na kurze a fundované odpovede zo strany lektorky. Podľa mňa je aj pozitívom vždy počet účastníkov. Lektorka vysvetľovala zrozumiteľne, dobrým tempom, bola schopná vysvetliť veci a ochotná dohľadať informácie, na ktoré bola dopytovaná.

Jana Závorová

5 hviezdičky

Chcela by som poďakovať pani lektorke na kurze kuchár. Bola veľmi príjemná, milá, profesionálna a ochotne všetko vysvetlila. Dala my veľa rád z praxe.Vrelo odporúčam. Bola som nadmieru spokojná. Ďakujem.

Iveta Pitlíková

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná, čo som potrebovala vedieť, to som sa vďaka tomuto kurzu dozvedela. Počas kurzu boli všetky potrebné informácie z oblasti jedn. účt. vysvetlené s pomocou teórie a taktiež z praxe lektorky. Veľkou pomocou do budúcej praxe boli aj ukážky z programu. Lektorka vysvetlila teóriu aj s príkladmi z praxe, bola nápomocná, ochotná vysvetliť aj naviac, vzdelaná so skúsenosťami z praxe, trpezlivá, dávala možnosť pýtať sa.

Kristína Hodálová

5 hviezdičky

Ako pozitívum hodnotím menšiu skupinu. Prácu lektora hodnotím pozitívne, veľa príkladov z praxe, vysvetlenie teórie na reálnych situáciach, príjemné priateľské vystupovanie.

Eva Roncová

5 hviezdičky

Veľmi prínosné informácie a všetká teória premietnutá do praxe. Široký rozhľad, veľa informácii, všetky otázky zodpovedané - VÝBORNE

Eva Pugziková

5 hviezdičky

Lektorka hovorila pútavo, teóriu doplnila praxou, zodpovedala všetky otázky zúčastnených

Renáta Mladošová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, dôkladné vysvetlené učivo. Pani lektorka je veľmi príjemná, komunikatívna, maximálna spokojnosť, prihlásim sa na ďalšie kurzy.

Jana Majanová

5 hviezdičky

Profesionálny, príjemný výklad lektorky, veľa informácii nad rámec, ochota odpovedať na všetky otázky.

Barbora Ondrušová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal organizovane, pozitívne hodnotím dobré prezentačné zručnosti, Lektorka bola zrozumiteľná.

Lenka Bálintová

5 hviezdičky

Zložitá téma bola podaná zrozumiteľne, zaujímavo a na príkladoch.

Miroslava Pribulová

5 hviezdičky

Príjemná pracovná atmosféra, jasný, zrozumiteľný a odborný výklad, príjemná lektorka.

Klaudia Biňasová

5 hviezdičky

Páčilo sa mi, že lektorka viedla interaktívnu komunikáciu s účastníkmi kurzu, taktiež odpovedala na naše otázky. Držala sa tém a chaoticky ich nepreskakovala. Lektorka má príjemné vystupovanie, jednoduché a zrozumiteľné podanie témy, ako úplný laik som všetko pochopila.

Veronika Flachbartová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu sa mi páčil. Oboznámenie sa s teoretickou časťou a následne dosť rozsiahla praktická časť. Tiež sa mi páčili materiály, ktoré nám agentúra poskytla. Lektorka je odborníčka vo svojom odbore. Snažila sa nám priblížiť problematiku z praxe, takže kurz nebol zameraný len na teóriu. Milá a ochotná zodpovedať každú našu otázku.

Katarína Koucunová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím veľmi pozitívne ako z teoretickej tak aj z praktickej časti, plus práca na PC a tiež dostupné materiály. S lektorom som veľmi spokojná, podával veľmi jasný výklad, zrozumiteľný aj pre laika, ľudský prístup.

Regina Gorodovová

5 hviezdičky

Spokojná, primerané tempo, dobre vysvetlené aj niekoľko krát, koľko bolo treba.

Lenka Pokorná

5 hviezdičky

Kurz bol zrozumiteľný, pani lektorka nám zodpovedala všetky naše otázky. Práca pani lektorky bola kvalitná a podrobne nám vysvetlila prednášanú tému, uvádzala veľa príkladov z praxe.

Daniela Matošková

5 hviezdičky

Kurz je dobre skoncipovaný, ponúka prehľad v personálnej oblasti, pani lektorka poskytla veľa príkladov z praxe. Podklady ku kurzu sú výborné, o podklady sa viem neskôr aj oprieť. Pani lektorka Švaňová je dynamická, skúsená a profesionálna, jej prezentácia bola zrozumiteľná a zodpovedala nám ochotne a relevantne všetky otázky.

Norbert Brand

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, najmä kvôli úžasnej školiteľke. Kurz bol zostavený dobre. Prešli sme si celú problematiku zo skrípt ale aj praktické príklady.

Martina Handlová

5 hviezdičky

S kurzom som bola veľmi spokojná, splnil moje očakávania. Lektorka veľmi príjemná, všetko trpezlivo a zrozumiteľne vysvetlila.

Sabína Ábelová

5 hviezdičky

Na kurze som si obnovila zabudnuté informácie, pani lektorka prehľadne vysvetľovala účtovné prípady a teóriu na reálnych príkladoch z praxe.

Miroslava Adamičková

5 hviezdičky

Každá hodina kurzu bola zaujímavá a dobrá. Pani lektorka každú hodinu pri vysvetľovaní používala príklady z praxe, čo pomohlo pre lepšie pochopenie učiva. Mala so všetkým strpenie a nerobilo jej problém aj viacnásobné zopakovanie. Kurz je veľmi prospešný

Gabriela Barincová

5 hviezdičky

Práca p. lektorky bola výborná, uvádzala veľa príkladov z praxe - hodnotím to ako veľké plus.

Ing. Roman Janúš

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som bol spokojný. Prebrali sme všetko čo som potreboval vedieť. Za prínos v kurze považujem praktické vyskúšanie účtovania na PC na konci kurzu.

Nadežda Kryštofová

5 hviezdičky

Kurz splnil nadmieru moje očakávania, boli to veľmi príjemné soboty. Lektorka je výborná, postupne ma vtiahla do problematiky, vďaka jej výkladom som si mnoho vecí zapamätala hneď. Priebeh kurzu bol bez problémov, hlavne dobrá a kľudná atmosféra na učenie. Jej výklad bol výborný, používala veľa príkladov z praxe - človek si vie lepšie veci predstaviť - bola som maximálne spokojná.

Zuzana Vávrová

5 hviezdičky

S pani lektorkou sme robili veľa účtovných príkladov, skvelá atmosféra. Pani lektorka bola veľmi nápomocná, priateľská, veľmi veľa nám vysvetľovala účtovné príklady aj z praxe. Znovu by som išla k tejto pani lektorke.

Zuzana Kázmerová

5 hviezdičky

Postupnosť preberaných tém je vhodne nastavená, príklady na precvičovanie sú nastavené jasne a zrozumiteľne. Lektor mal zodpovedný prístup, uvádzanie príkladov z praxe bolo veľmi pozitívne pre pochopenie teórie, oceňujem veľkú trpezlivosť lektora.

Dominika Michaličková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávanie. Naučila som sa všetko potrebné pre začiatky účtovania. Na kurze boli poskytnuté všetky potrebné materiály. Tempo výuky bolo prispôsobené naším znalostiam, takže aj ako úplný začiatočník som ho vedela zvládnuť. Lektor je znalý vo svojom odbore a vie poskytnúť veľa poznatkov aj z praxe. Je veľmi trpezlivý , takže ak niečo nebolo jasné všetko sme si aj viackrát vysvetlili, až kým to nebolo každému jasné.

Andrea Kováčová

5 hviezdičky

Výborný výklad s praktickými príkladmi ľahké na predstavenie si účtovného zápisu, v mojom prípade mi veľmi pomohol výklad odpisov a obstarávania majetku.

Katarína Valičková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol vynikajúci. Pani lektorka mala premyslený postup, problematiku nám sprístupňovala v logickej následnosti. Maximálna spokojnosť!

Katarína Randiaková

5 hviezdičky

Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Veci boli z praxe a veľmi dobre vysvetlené. Lektorka bola veľmi príjemná a ochotná nám všetko vysvetliť poprípade pomôcť. Súvislý príklad vymyslela veľmi dobre, kde sme si osvojili všetko, čo sme sa naučili.

Iveta Balcová

5 hviezdičky

Som spokojná s priebehom kurzu, aj tak si však musím dobrať doma určité látky a povenovať sa výpočtom. Veľká spokojnosť s lektorkou. Bola vždy v dobrej nálade a snaží sa, čo najlepšie vysvetliť učivo + veľké pozitívum sú tipy z praxe.

Iveta Pomichalová

5 hviezdičky

Skriptá a pomôcky boli zabezpečené na úrovni. Odborný výklad od lektorky na vysokej úrovni. Lektorka prednášala zrozumiteľne, bola ochotná dovysvetlovať veci, ktoré boli nejasné. Veľmi príjemné vystupovanie a prístup k nám.

Adam Balek

5 hviezdičky

Účtovníctvo som mal už na vysokej škole, ale nie takto kompletne, dozvedel som sa veľa nových praktických vecí. S priebehom kurzu som bol spokojný, prešli sme postupne všetky účtovné triedy a na záver kurzu sme si vyskúšali účtovanie v počítačovom programe. Lektorka veľmi dobre ovláda problematiku podvojného účtovníctva, počas celého kurzu bola uvoľnená atmosféra.

Mariya Dobryanska

5 hviezdičky

Optimálny kurz z hľadiska teórie a praxe, vhodný pre každého, aj pre začiatočníkov. S lektorkou som úplne spokojná. Ďakujem.

Peter Ondrovič

5 hviezdičky

Kurz prekonal moje očakávania. Bol praktický s dobrým výkladom, praktickou skúsenosťou prednášajúceho, dobrým prístupom a nadväzoval na seba. Mohol byť aj dlhší. Práca lektora bola profesionálna, priateľská. Niektorá rozbor bol možno priveľmi obšírny, ale nevadí.

Petra Hoffmannová

5 hviezdičky

Osobne už chápem oveľa viac z toho, čo robí náš účtovník a mzdár. Každá problematika bola riešená dopodrobna, až kým človek nepochopí podstatu veci. Lektor bol trpezlivý, vie čo prednáša a dokáže zodpovedať na všetky relevantné otázky. Veľká spokojnosť.

Mgr. Alexander Döme

5 hviezdičky

Kurz bol výborný. Pán Sýkora vynikajúco vysvetlil veci ktoré boli veľmi dobre pochopiteľné.

Michaela Mazáková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Vysoko inteligentná, priateľská lektorka. Chcem veľmi pekne poďakovať našej lektorke Monike za vysvetlenie PÚ a hodnotné poznatky z praxe.

Klaudia Lovašová

5 hviezdičky

Časovo skvelý kurz, teória vysvetlená dopodrobna, všetky možné účtovné prípady vysvetlené. Lektor bol skvelý. Výborne vysvetlil učivo, mnoho príkladov na precvičenie + kontrola príkladov. Teóriu vysvetlil dopodrobna a odpovedal na všetky otázky, prípadne poradil.

Monika Kolková

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi poučný, mali sme k dispozícii materiál - knihu, perá, zošity a všetko potrebné. Veľkým plusom kurzu hodnotím lektora. Lektora hodnotím najlepšie ako viem. Jeho príjemný a ľudský prístup ma prekvapil. Pohotovo odpovedal na všetky otázky a zrozumiteľne nám všetko vysvetlil.

Katarína Vinšová

5 hviezdičky

Lektor vysvetľoval zrozumiteľne a vždy zodpovedal otázky. Skriptá ku kurzu pomohli. Veľmi sa mi páčilo, že sme sa učili spolu so zákonmi, ktoré sme si listovali a do budúcna aspoň viem , čo kde hľadať.

Silvia Dobišová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi zaujímavý, nebol nudný ani monotónny. Boli zodpovedané a vysvetlené všetky otázky, boli prednesené príklady z praxe, čo je veľké plus. Lektorka bola super - rozpráva zaujímavo, pútavo, odpovedá na otázky a všetko vysvetľuje, rozpráva zrozumiteľne.

Lýdia Feketeová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa mojich predstáv (aj lepšie). Nič by som nemenila. Dozvedela som sa veľa z legislatívy a aj praxe, čo mi veľmi pomôže. Lektor vedel vždy odpovedať na otázky, najmä otázky z praxe, čo bolo nesmierne poučné.

Lenka Bršelová

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som spokojná, splnil očakávania, ústretový a príjemný vyučujúci, kurz sa niesol v uvoľnenej a príjemnej atmosfére. Veľké plus = počítače, pomôcky. Lektor bol ústretový, maximálne podanie informácii, fundovaný a vzdelaný človek.

Mária Kočišová

5 hviezdičky

Priebeh bol výborný, od začiatku až do konca to všetko malo hlavu aj pätu a všetko na seba nadväzovalo, z poznámok určite budem ešte dlho čerpať informácie. Lektor je výborný, zodpovie každú otázku, ak niekto niečomu nerozumie, vysvetlí potrebnú vec znova, až kým to dotyčný nepochopí. Je veľmi trpezlivý.

Helena Franková

5 hviezdičky

Veľká spokojnosť. Kurz prebiehal plynulo, zrozumiteľne, nemám žiadne výhrady. Lektorka vysvetľovala veľmi zrozumiteľne, vecne, má príjemný hlas.

Anna Janíčková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal nad moje očakávania. Ďakujem lektorke za príjemnú prezentáciu. Príjemná lektorka, žiadna otázka nezostala nezodpovedaná, celá problematika prebratá tak, aby sme porozumeli. Pani lektorka nás veľmi odborne a profesionálne previedla celým kurzom.

Lucia Mihoková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, agentúra poskytla potrebné materiály, kuchynka a občerstvenie boli k dispozícii. Všetko pripravené, priestory klimatizované, skúsení lektori. Lektorka je veľmi príjemná, skúsená a uvádzala veľa príkladov z praxe. Rada odpovedala na všetky naše otázky, upozornila na dôležité veci.

Katarína Valičková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Naučila som sa tu presne to, čo som pre svoju prax potrebovala. Kurz prebehol vo výbornej atmosfére s vynikajúcou školiteľkou. Postupne sme s prešli ZP a ostatné potrebné teor. základy a následne sme si počítali príklady. Perfektný prístup, dôsledne vysvetlené. Vynikajúco pripravené a zrealizované. Práca lektora - vysoko odborná, fundovaná, nemám žiadne námietky, oceňujem prístup, dôsledné vysvetlenie celej problematiky.

Ing. Sivia Bastyr

5 hviezdičky

Tento kurz mi dal širší obraz aj v súvislostiach.

Nikola Foglszingerová

5 hviezdičky

S kurzom som spokojná, objasnil mi princípy účtovania a aj bežné účtovné prípady. Trpezlivý, vždy ochotný vysvetliť. Za cieľ si dáva, aby sme pochopili, ako účtovanie funguje a nie len sa naučili účtovú osnovu naspamäť.

Ľubica Dobranská

5 hviezdičky

Perfektný kurz, ináč to ani napísať neviem :) Mám dobrý pocit, že som sa kurzu zúčastnila, naučila som sa dosť veľa vzhľadom na to, že touto problematikou sa v práci nezaoberám. Perfektná lektorka, milá, vidno že ju práca baví. Snažila sa, kurz splnený na 200% :)

Dana Šebová

5 hviezdičky

Pre začiatočníkov na mzdy výborné. Lektorka výbornej objasnila problematiku Oceňujem jej znalosti z praxe. Skvelý prístup a pútavý prednes. Svoju úlohu splnila veľmi profesionálne. Je talentovaná ako pedagóg.

Tomáš Darvaši

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol výborne pripravený a odučený. Neviem si predstaviť iného lektora. Výborne pripravený, štrukturovaný výklad s príkladmi, praxou a poznámkami. Odnášam si vedomosti aj hodnotný poznámkový a príkladový materiál.

Linda Dobrotková

5 hviezdičky

Obsahovo áno - dobre spojená teória s praxou. Lektor je príjemný, vtipný, fundovaný, dobre zorientovaný v danej problematike, veľmi pozitívne hodnotím množstvo praktických príkladov a vypichnutie špecifík, lektora práca naozaj baví :)

Katarína Fridrichová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal naozaj intenzívnym ale veľmi zaujímavým náučným spôsobom. Prístup p. lektora Cibulku je úžasný. Všetko skvele vysvetlené, profesionálny ale aj ľudský prístup. Patrí mu obrovské Ďakujem.

Ing. Lucia Mihoková

5 hviezdičky

Kurz hodnotím pozitívne, hodiny i priestory boli vybavené potrebnými pomôckami. Skúsený lektor, p. Cibulka, každú problematiku podrobne vysvetlil, snažil sa aby každý porozumel, priebeh kurzu aj celky na seba nadväzovali.

Petra Hladká

5 hviezdičky

Dostatok materiálov na kurze, priebeh v poriadku. Milý, skúsený lektor, hovoril k veci, obsahovo maximálne, problematike sa venoval maximálne.

Róbert Kristín

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania a prispel k môjmu budúcemu lepšiemu uplatneniu na trhu práce. Výhoda miesta kurzu, víkendového priebehu, zabezpečená literatúra.

Ing Marta Poláková

5 hviezdičky

Lektorka super, rozprávala veľa skúseností z praxe

Jela Školková

5 hviezdičky

S kurzom a jeho náplňou som spokojná, určite mi pomôže v ďalšom profesijnom živote.

Lenka Nikolicová

5 hviezdičky

Lektorka bola úžasná. Vedela tak perfektne vysvetliť účtovanie v podvojnom účtovníctve, že som mala pocit, akoby sa mi to samé s ľahkosťou nalialo do hlavy :) Všetko skvele vysvetlene.

Barbora Bilská

5 hviezdičky

Priebeh kurzu by som ohodnotila pozitívne. Za 5 týždňov som sa naučila všetko podstatné,čo sa týka podvojného účtovníctva. Kurz splnil očakávania.Lektor vedel podrobne všetko vysvetliť. Zodpovedal všetký otázky týkajúce sa problematiky.

Silvia Bastyr

5 hviezdičky

Kurz v niektorých ohľadoch aj prevýšil očakávania. Hodnotím pozitívne najmä použitie praktického príkladu, ktorý pomohol konkrétne pochopiť teoretickú časť. Vynikajúci lektor, veľký benefit boli praktické skúsenosti a veľký prehľad v teórii aj v praxi v danej oblasti.

Klaudia Korytiaková

5 hviezdičky

Kurz presiahol moje očakávania, cítila som sa tu veľmi príjemne, dostali sme viac informácii, než len čo bolo potrebné. Kurz sa mi veľmi páčil, pravdepodobne sa prihlásim aj na ďalší. Nemala som žiadne skúsenosti s účtovníctvom, ale teraz už by som sa odvážila zvoliť si prácu aj v tomto odbore. Lektorka bola veľmi nápomocná, na všetky otázky vedela rýchlo reagovať, poskytla nám pomocný materiál, dokonca aj kontakt.

Monika Majoroš

5 hviezdičky

Veľmi dobrý výklad kurzu, podrobne vysvetlené pojmy a postupy účtovania - dobrý základ pre štart. Veľmi dobrá práca lektora, veľa príkladov z praxe.

Simona Bíleková

5 hviezdičky

Kurz bol nad moje očakávania. Pre úplných začiatočníkov trochu náročnejšie, ale zvládnuteľné tempo a získanie nových informácií. Lektorka mala extrémne množstvo vedomostí z danej oblasti, tým pádom sme sa dozvedeli aj niečo navyše, za čo jej ďakujem.

Žaneta Gyalogová

5 hviezdičky

Na kurze som sa cítila dobre. Veľa nových poznatkov a informácii som dostala. Splnil moje očakávania nad mieru. Doteraz najlepšia lektorka, viackrát vysvetlila, keď sme nerozumeli niečomu, veľa príkladov sme dostali zo života z praxe lektorky.

Emília Sulírová

5 hviezdičky

Som nadmieru spokojná s kurzom. Pani lektorka nám učivo výborne podala. Prečítala som x knižiek a mala som z toho riadny guláš. No stačili 2 dni s pani Harničárovou a vedela som o čom to všetko je. Veľká vďaka.

Katarína Szentandrassiová

5 hviezdičky

Zopakovala som si informácie zo školy + perfektne vysvetlené princípy účtovania. Veľa informácii za krátky čas, nie je v silách lektora nám všetko vložiť do hlavy. Treba sa tomu individuálne venovať a prax ukáže. Lektorka výborne vysvetlila základy účtovania od čoho sa odvíja zvyšok kurzu, vysvetlené niektoré špecifiká. Som s výkladom veľmi spokojná.

Adela Putnocká

5 hviezdičky

Veľmi dobrý kurz, rozsiahly, úplný, postačujúci pre začiatočníkov. Materiály výborné, použiteľné v práci. Lektorka bola veľmi dobrá, kvalitné podklady, základné poznatky prehľadne spracované, odborne na vysokej úrovni, ústretová.

Miloš Timko

5 hviezdičky

Výborne hodnotím školiteľa - vysoká znalosť a úroveň prezentácie učiva. Kurz splnil všetky moje očakávania, získal som ďalšie vedomosti z tejto oblasti.

Mária Pagáčová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, páčil sa mi prístup lektorky, bola možnosť diskusie, riešili sme konkrétne príklady ako to riešiť v bežnom pracovnom živote, procese. Lektorka bola veľmi príjemná, na vysokej profesionálnej úrovni, má skúsenosti z praxe, vie podať a naučiť, čo je veľmi dôležité, vždy pozitívne naladená.

Iveta Pitlíková

5 hviezdičky

Kurz ma naučil všetko, čo je potrebné pre prácu mzdového účtovníka teoreticky a prakticky. Kurz bol realizovaný aj na základe teoretických znalostí aj praktických skúseností, čo sa mi páčilo, lektorka používala mnoho príkladov aj z praxe, dávala nám priestor k otázkam a možnosť sa zapájať. Vysvetľovala učivo profesionálne, z použitím príkladov z praxe, bola veľmi ochotná, príjemná, nápomocná. Vie zaujať a udržať pozornosť študentov.

Ivana Vetráková

5 hviezdičky

Kurz nadmieru splnil očakávania. Veľa praktických ukážok, cvičení a postrehy z praxe. Výborné. Lektorka ochotne reagovala na všetky otázky. Vytvárala priestor a čas pre menej zdatných účastníkov. Prinášala praktické postrehy vnímavo reagovala na potreby účastníkov.

Petra Roziak

4 hviezdičky

Časové rozvrhnutie kurzu s víkendovými pauzami mi vyhovoval, poskytol dosť času na vstrebanie problematiky. Lektor sa mám intenzívne venoval, pristupoval k svojej práci proaktívne. Mala som pocit, že svoju prácu vykonáva s radosťou aj napriek náročnosti.

Michaela Betíková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne. Práca lektora bola výborná. Lektorka sa snažila zodpovedať/ vysvetliť všetko spôsobom, aby sme to pochopili.

Veronika Oravcová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, získala som tu ucelený pohľad na problematiku. Priebeh kurzu hodnotím veľmi pozitívne, látku sme prebrali v nadväznosti a veľmi zrozumiteľným spôsobom. Pani lektorka má veľmi dobré prezentačné a komunikačné schopnosti, vysvetľuje látku veľmi kvalitne, odborne a ak sme niečomu neporozumeli, vrátila sa k tomu.

Veronika Pomšárová

5 hviezdičky

Pochopila som veci, v ktorých som robila chyby a hlavne dôvod prečo. Kurz sa mi veľmi páčil. Bol zaujímavý, všetko z praxe. Vždy všetko bolo dopodrobna vysvetlené. Veľmi sa mi páčil aj vlastný projekt. Pani lektorka bola veľmi ochotná, má veľmi veľa skúseností z praxe.

Zuzana Magyaricsová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v poriadku, dobre organizovaný, vysvetlená látka nadväzovala, asi by bol potrebný o 1 deň naviac. Veľa učiva na 5 dní, viac času na vysvetlenie rôznych tlačív a postupov. Lektorka - výborná!!! Dávala veľa príkladov z praxe, zrozumiteľne vysvetľovala, ucelene, nadväznosť učiva, odpovedala na otázky, vysvetlila viackrát, ak niekto nepochopil.

Katarína Fridrichová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal veľmi profesionálnym prístupom, ale takisto skvelou komunikáciou, veľmi zaujímavým výkladom, kde bola teória vysvetlená aj z bežnej praxe. Naozaj pochopí aj úplný začiatočník.

Michaela Juhásová

5 hviezdičky

Kurz úplne splnil moje očakávania, poskytol mi základný prehľad o mzdách a personalistike a vytvoril ucelený obraz. Kurz prebiehal podľa predstáv, rýchlosť vysvetľovania bola ideálna, preberanie príkladov z praxe bolo zaujímavým spestrením. Pani Švaňová bola určite najlepšou lektorkou, akú som mala možnosť doteraz zažiť. Úžasný profesionál s obdivuhodným prehľadom o problematike a zároveň milým a ústretovým prístupom.

Daniela Beňová

5 hviezdičky

Naučila som sa ešte viac ako som očakávala. Veľmi sa mi páčil otvorený prístup lektora, občas vtipné poznámky a uvoľnená atmosféra. Odborne vysvetlil a poradil, zodpovedal všetky naše otázky, keď si niečím nebol istý, overil si to z iných zdrojov. Ďakujem.

Dávid Seczel

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi zaujímavý. Vždy som sa dozvedel niečo nové. Lektor veľmi zaujímavo prednášal, vedel odpovedať na všetky otázky a dal si záležať, aby sme všetko pochopili a rozumeli tomu.

Tatiana Körtvély

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná s kurzom. Pomôcky na kurz veľmi pochvaľujem a prístup lektora vynikajúci. Lektor bol výborný, všetko poriadne vysvetlil, odpovedal na všetky otázky, veľmi oceňujem prácu s technikou.

Kristína Danišová

5 hviezdičky

Kurz mi otvoril nové možnosti zamestnania, lektorka bola ochotná vysvetliť aj nad rámec tém kurzu. Práca lektora bola vynikajúca, aktívne nás zapájala, neodbočovala od témy, žiadne rozprávanie o počasí...Bola rýchla, priama, výborný odborník, vysoká spokojnosť.

Veronika Lantajová

5 hviezdičky

Som maximálne spokojná! Lektorka sofistikovane a veľmi zrozumiteľne vysvetlila všetky potrebné informácie. Oceňujem obsah kurzu a jeho pochopiteľné podanie. Kurz v tomto rozsahu pokryl moje potreby. Pani lektorka Ing. Zečevičová podala profesionálny vysvetľovací výkon. Zodpovedala na všetky doplnkové otázky. Som nadšená z jej prístupu.

Mgr. Miroslav Fečík

5 hviezdičky

Príjemný priebeh kurzu. Občerstvenie - kávička, voda. Profesionálny a ľudský prístup. Príklady z praxe.

Diana Gregušová

5 hviezdičky

Kurz predčil moje očakávania. Páčilo sa mi, že viac to bolo postavené na praktickom vysvetlení, množstvo príkladov sme prešli. Hodnotím veľmi pozitívne. Pani lektorka veľmi ochotne a trpezlivo vysvetlila učivo aj opakovane veľmi jasne, zrozumiteľne aj s ohľadom na slabších žiakov.

Eva Kmeťová

5 hviezdičky

Všetky hodiny splnili moje očakávania. Najskôr som si myslela, že málo hodín a veľa informácií, ale pani lektorka vedela vždy pekne a zrozumiteľne vysvetliť. Ukážka účtovných prípadov priamo na príkladoch z praxe.

Mária Pinďárová

5 hviezdičky

Kurz bol nad očakávania. Čakala som len teoretické znalosti, ale krásne aplikované do praxe. Priebeh kurzu bol výborný, zo začiatku "zľahka" aj pre človeka, ktorý netušil, že existujú trojciferné účty, kde sa účtuje. Lektorku hodnotím na jednotku. Vďaka lektorke sa prihlásim aj na ďalšie kurzy. Pripravila si pre nás príklady nad rámec, je vidieť, že strávila veľa času prípravou materiálov, napriek tomu, že nemusela.

Michaela Venécziová

5 hviezdičky

Počas kurzu sme si chronologicky prešli komplet základmi podv. účtovníctva. Boli zodpovedané všetky moje otázky. Super, že sme dostali aj materiály. Lektorke nemám čo vytknúť. Bola veľmi trpezlivá, nabitá vedomosťami, ale hlavne sme prešli mnoho príkladov z praxe.

Babčanová Elena

5 hviezdičky

Naučili sme sa aj teóriu aj prax. Kvôli praxi som si vybrala kurz a splnil moje očakávania. Lektor bol trpezlivý, motivujúci, rád poradil.

Miroslav Fusek

4 hviezdičky

Veľmi veľa informácií v krátkom čase. Lektor, ktorý to nemá len naučené, zaujímavé informácie z praxe a pútavé rozprávanie.

Mária Klištincová

5 hviezdičky

S kurzom som veľmi spokojná. Kurz bol výborne rozvrhnutý. Lektor - výborný, znalý problematiky s výborným prístupom.

Alena Kovácsová

5 hviezdičky

Kurz bol vedený na vysokej úrovni vrátane použitia množstva príkladov z praxe. Odborné znalosti a prax boli na vysokej úrovni a prístup bol veľmi dobrý s veľkou trpezlivosťou.

Oľga Majzlan

5 hviezdičky

Veľmi zrozumiteľný kurz aj pre absolútnych začiatočníkov. Náročný ale zrozumiteľný. Výborná atmosféra počas celého kurzu vďaka lektorovi. Vie všetko vysvetliť, vie zaujať, vie motivovať.

Oľga Majzlan

5 hviezdičky

Kurz mal hlavu aj pätu, pán lektor Sýkora má anjelskú trpezlivosť. Výborne prednášal, vie veci vysvetliť a dokáže zaujať.

Mgr. Alžbeta Parajková Országhová

5 hviezdičky

Vynikajúci kurz, perfektný lektor, ktorý podrobne vysvetlil všetko aj nad rámec osnovy. Poznatky z kurzu využívam v praxi. Jednoznačne odporúčam!

Imrich Fehér

5 hviezdičky

Školiteľka, pani Weberová, je trpezlivá, žiadna otázka nie je hlúpa, čo treba zopakuje, tempo prispôsobuje študentom. Kurz ubieha ako voda, všetko je jasne vysvetlené a prezentácia veľmi prehľadná aj pre úplného laika v oblasti miezd a personalistiky. Veľmi odporúčam.

Anna Pidaničová

5 hviezdičky

Dozvedela som sa množstvo praktických informácií, dobre pripravený učebný materiál s príkladmi a prílohami. Pani lektorka Všetko vysvetlila, poznatky vždy obohatila o svoje skúsenosti, čo považujem za veľké plus.

Jana Baková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal super, všetko bolo jasné, zrozumiteľné a dobre (odborne) pripravené. Výklad bol dobre pripravený, hodiny zaujímavé, poučné, lektorka milá, ústretová a pozitívne naladená.

Daniela Palindrabová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa osnovy na vysokej profesionálnej úrovni, maximálna spokojnosť s lektorkou aj získanými vedomosťami. Lektorka na kurze zodpovedala všetky odborné otázky, mala ľudský a profesionálny prístup.

Lenka Fedorová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal veľmi dobre, témy na seba nadväzovali, učivo bolo podané zrozumiteľne, bol dostatočný čas aj na individuálne položené otázky. Lektorka je vynikajúca, ako bola aj na predošlom kurze. Aj vďaka nej som sa pre pokračovanie kurzu rozhodla.

Barbora Slušná

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne, dostali sme podrobne vysvetlenú problematiku. Výborne hodnotím aj prácu lektorky, jasne a zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch z praxe. Nadobudla som znalosti, ktoré môžem využiť v budúcnosti.

Marína Linková

5 hviezdičky

P. lektorka sa pútavo, živo a s osobným nasadením snažila vysvetliť problematiku a priblížiť nám ju s pomocou množstva príkladov.

Iveta Langová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím veľmi dobre. Dobré oboznámenie s teóriou a veľa praktických príkladov. Lektorka bola výborná.

Linnet Michaličková

5 hviezdičky

Veľmi veľa som sa naučila, prebrali sme veľa rôznorodých vzorových príkladov, naučili sme sa rôzne modelové situácie. Páčilo sa mi časové rozpätie , myslím, že na to, aby sme sa dostali do oblasti miezd a pochopili hlavnej problematike, bol super. Lektorka je veľmi príjemná, na všetko viackrát odpovedala, vedela dobre vysvetliť.

Martina Šoltysová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania a som s ním spokojná. Priebežne sme sa oboznámili s podvojným účtovníctvom. Dozvedela som sa veľa nových informácii. S prácou lektorkou som veľmi spokojná. Páčil sa mi prístup lektorky a trpezlivosť s vysvetľovaním.

Martina Orthová

5 hviezdičky

Dobre vysvetlené učivo, pekne postupne sme preberali učivo a tým sa nám ľahšie vstrebávali informácie. Lektorka kurzu bola veľmi milá, príjemne naladená, veľmi skúsená, má naštudovaných veľa informácií.

Martina Šoltysová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. S kurzom som spokojná. Priebežne sme sa oboznámili s podvojným účtovníctvom. Dozvedela som sa veľa nových informácii. S prácou lektorky som veľmi spokojná. Páčil sa mi prístup lektorky a trpezlivosť z vysvetľovaním.

Martina Šimková

5 hviezdičky

Školiteľ bol ústretový, dozvedela som sa veľa vecí aj z praxe, účtovali sme aj na počítačoch, čo bolo veľké plus. Lektor pán Cibulka je priateľský, ústretový, snažil sa nám dať úplne všetky informácie, ktoré sme stihli v rámci hodín. Veľmi sa mi páčilo, že príklady sme odskúšali aj na počítačoch. Ozrejmili sme si program Olymp a vyskúšali ako sa v ňom pracuje.

Barbora Borončová

5 hviezdičky

S kurzom som nadmieru spokojná, určite odporučím svojím známym. S podvojným účtovníctvom som sa na tomto kurze stretla 1x a nečakala som, že mi to bude všetko zrozumiteľné. Avšak priebeh kurzu prekvapil a cítim sa byť pripravená rozvíjať sa v tejto oblasti ďalej. Lektor sa vyzná v problematike. K teórii nám pribalil nespočetne veľa príkladov z praxe, ba až nad rámec kurzu. Ďakujem.

Jana Čemesová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi dobrý. Prebrali sme veľa vecí dopodrobna, čo si myslím, že nám veľmi pomohlo. Lektor bol super. Veľa nás naučil a vysvetľoval zrozumiteľne a nie zložito.

Marcela Chládeková

5 hviezdičky

Napriek tomu, že som účtovníctvo študovala, kurz mi dal (utvrdil) veľa dôležitých faktov, ideálny na štart do praxe. Lektor bol ústretový, viedol kurz systematicky a energicky, odpovedal na naše otázky, veľa informácii a usmernení do praxe.

Martina Pavľová

4 hviezdičky

Kurz prebiehal nad moje očakávania. Dostávali sme postupne príklady na základe prebratého učiva, na ktorých som sa postupne zlepšovala v účtovaní. Lektor bol ochotný, trpezlivý. Vysvetlil ak sme niečo neporozumeli.

Eleonóra Juríčková

5 hviezdičky

Na kurze som sa dozvedela všetko potrebné k mojej práci. Veľmi mi to pomohlo v zorientovaní v oblasti personalistiky a hlavne vo výpočte miezd. Pán lektor veľmi podrobne všetko vysvetlil a prípadne zopakoval. Bol veľmi milý a uvádzal aj príklady z praxe, čo bolo poučné.

Demková Iveta

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol perfektný, hlavne postrehy z praxe celý kurz obohatili a bolo to aj pochopiteľnejšie ako len čítať poučky z kníh. S prácou lektora som nad mieru spokojná, má príjemné vystupovanie a hlavne veľa praktických skúseností.

Janka Dendisová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne, výborná práca lektorky a veľmi hodnotné materiály, učebné pomôcky. Práca lektorky na vysokej úrovni, profesionálny prístup, veľa praktických skúseností a optimistický prístup ku všetkému. Výborný prehľad a vysvetľovanie danej problematiky.

Miroslava Truhlíková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, dokonca ich až prevýšil. Výborne spracované učebné materiály. Dozvedela som sa to, čo som potrebovala, dokonca aj veľa vecí naviac. Práca lektorky bola na vysokej úrovni. Zaujímavo a pútavo nám všetko vysvetlila, prepájala informácie s praktickými vecami z práce. Maximálna spokojnosť, milý prístup, profesionalita lektorky.

Naďa Ševčíková

5 hviezdičky

Na kurze som pochopila základný princíp fungovania účtovníctva, pani lektorka ma veľkú prax a učivo nám krásne vysvetlila na praktických príkladoch.

Mária Caganová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal vo veľmi príjemnej atmosfére. P. Sýkora svojimi vedomosťami a názormi by mohol byť VZOR pre všetkých zamestnávateľov.!!! Prácu p. Sýkoru hodnotím veľmi pozitívne. Oceňujem jeho ochotu a trpezlivosť nám všetko vysvetliť aj viac krát. Ďakujeme.

Martina Beerová

5 hviezdičky

Nakoľko som sa nikdy nezaujímala o účtovníctvo v plnej miere som s kurzom spokojná. Kurz trval 3 týždne. veľa som sa naučila, ale osobne si myslím, že je to veľa nových informácii za takú krátku dobu. S pani lektorkou som veľmi spokojná, pri vysvetľovaní veľakrát používala príklady z praxe a tak som získala lepšiu predstavu o danej problematike.

Miroslava Hámborská

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Ponúkol mi základné informácie o PÚ, ktoré za pomoci skúseného účtovníka budem vedieť aplikovať aj v praxi. Každá hodina bola 100 % vyplnená množstvom informácií teórie a následne aplikovanie teórie v praxi - veľa príkladov na konkrétne situácie. Týmto spojením teórie + príklady pomohlo pochopiť PÚ aj človeku, ktorý sa s účtovníctvom 1x stretol na tomto kurze. Lektorka bola veľmi milá, trpezlivá, ochotná odpovedať na všetky otázky. Ponúkla nám veľa príkladov z praxe. Hodiny boli veľmi obohacujúce, pútavé, má dobrý prejav, ktorý nenudil, ale udržiaval nás v dobrej nálade celý deň.

Martina Muránska

5 hviezdičky

S kurzom som bola spokojná na 100 % priniesol mi viac informácií ako som očakávala. Na kurze sme najprv prebrali úplné základy až po zložitejšie prípady. Prešli sme všetky účtovné triedy. Na záver sme účtovali v programe. Na kurze som sa veľa naučila, veci mi dali význam. Lektorka bola veľmi príjemná, odpovedala na každú otázku, ktorú sme jej položili. Osobne mi pomohol aj v reálnom živote účtovníka.

Petra Buranovská

4 hviezdičky

Bola som s kurzom spokojná, dozvedela som sa potrebné znalosti a súvislosti. Kurz bol zložený z logicky nadväzných častí. Prácu lektora veľmi chválim. Naša pani lektorka častokrát uvádzala praktické prípady a užitočné rady a informácie boli podané veľmi zrozumiteľne.

Natália Horvátová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol vecný, jasný a zrozumiteľný. Kurz môžem vrelo odporučiť. S kurzom som veľmi spokojná, kurz splnil moje očakávania nad mieru. Výučba prebiehala na profesionálnej úrovni. Pani lektorku hodnotím veľmi pozitívne, bola ochotná, milá. Počas kurzu reagovala na všetky naše otázky, látku vysvetlila zrozumiteľne a uviedla nám množstvo príkladov z praxe.

Lucia Vančo

5 hviezdičky

Kurz dokonale splnil moje očakávania. Na to, že to nie je kurz na PC, lektorka perfektne prepájala teóriu s praxou. Všetky hodiny boli efektívne vyplnené, vhodný pomer teórie a príkladov z praxe.

Simona Gašparíková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne, prebiehal systematicky a témy na seba nadväzovali. Kurz prebiehal v príjemnej, priateľskej atmosfére. Práca lektora bola na výbornú. Uvádzal nám príklady z praxe, ktoré napomohli k pochopeniu problematiky. Ústretový prístup.

Gabriela Magová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol dynamický, nabitý informáciami, výber informácií bol veľmi dobrý, veľa reálnych prípadov účtovania. Lektorka bola super, výborný výklad, nadchnutá pre to, čo robí, vysvetľovala jednoducho a účelne, ľudský prístup.

Eva Fupšová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol pre mňa zaujímavý, náučný a veľa som sa dozvedela o základných pojmoch v účtovníctve. Pani lektorka mala veľmi dobrý výklad a veľa názorných ukážok ako to vyzerá v praxi.

Zuzana Dúcka

5 hviezdičky

Získala som potrebné informácie o základoch účtovníctva. Pani lektorka vysvetlila danú problematiku jasne a zrozumiteľne, dokonca aj mne ako laikovi v účtovníctve. Oceňujem príklady z praxe na ktorých vysvetlila danú tému podrobne.

Daniela Fiľakovská

4 hviezdičky

Páčila sa mi dobre vysvetlená teoretická aj praktická časť, s porozumením nebol problém, keďže výklad bol jasný aj pri opätovnom opýtaní sa alebo dovysvetľovaní. Prístup lektorky bol naozaj na výbornej úrovni, jasne vysvetlené príklady aj teória, dostatok času venovaný podstatným témam aj tým komplikovanejším.

Eunika Horváthová

5 hviezdičky

Veľmi dobre všetko vysvetlené - množstvo príkladov, dobre využitý čas. Pani lektorka bola úžasná, všetko s postupnosťou vysvetlila, bola trpezlivá, ak som niečomu neporozumela s ochotou vysvetlila, upresnila, poradila

Mária Hozlárová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. S priebehom som spokojná, všetko bolo vysvetlené zrozumiteľne a dobre. Pani lektorka všetko vysvetlila. Učivo bolo vysvetlené aj na praktických príkladoch, čo hodnotím pozitívne. Určite tento kurz odporúčam každému, kto sa chce zlepšiť v účtovaní.

Michael Kürti

5 hviezdičky

Kurz bol zmysluplný, s možnosťou využitia nových informácii a znalostí v praxi. Lektorka bola max. profesionálna, ktorá svoje dlhodobé skúsenosti z praxe aplikovala aj do teoretickej časti, ktoré nám prispeli k lepšiemu pochopeniu.

Veronika Dubanová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi energický, interaktívny. Pani lektorka mala prehľad.

Eva Miklánková

5 hviezdičky

Pochopila som teóriu aj prax, veci boli podané jasne, primerane stručne a zrozumiteľne. Kurz je prínosný aj pre úplných začiatočníkov, z kurzu odchádzam s vedomosťami, ktoré si po určitom čase trúfnem použiť aj v praxi. Výborný spôsob vysvetľovania, tzv. "po lopate". Lektorka vysvetlila princípy fungovania jednoduchého účtovníctva, objasnila množstvo príkladov z praxe, učila na konkrétnych príkladoch, poskytla cenné rady do praxe.

Zuzana Tomčalová

5 hviezdičky

Kurz mi dal všetko, čo som potrebovala vedieť o jednoduchom účtovníctve. Dokonca príkladmi z praxe bol obohatený ešte viac, za to som veľmi rada. Lektorka splnila svoju prácu na jednotku. Jednoducho a hlavne zrozumiteľne mi vysvetlila všetko, čo som potrebovala vedieť.

Dominika Piterková

5 hviezdičky

Splnil moje očakávanie až nad rámec. Ďakujem. Priebeh kurzu bol fajn, atmosféra dobrá, pani lektorka všetko pekne dopodrobna vysvetlila. Škoda, že aj moja učiteľka na strednej tak nevysvetlovala ako pani lektorka :)

Natália Ladányiová

5 hviezdičky

Kurz mi pomohol zopakovať si základy účtovníctva, nakoľko som prihlásená aj na ďalší kurz. Priebeh kurzu bol zrozumiteľný. Daná problematika bola jasne vysvetlená. Oceňujem, že lektorka uvádzala aj mnoho príkladov z praxe. Lektorka mala priateľský prístup a danú problematiku vysvetľovala jasne a zrozumiteľne. Lektorka má veľa skúseností z praxe, na ktorých nám problematiku viac priblížila.

Monika Ďuríková

5 hviezdičky

Zaujímavý obsah, výklad a veľa praktických príkladov. Všetko polopate vysvetlené. Veľká spokojnosť, pozitívne hodnotím postoj, skúsenosti a odbornosť lektora.

Zuzana Tarabová

5 hviezdičky

Kurz splnil očakávania, aj keď sa ešte budem musieť tejto téme venovať dlhšie, kým pochopím všetky súvislosti a navyše v každej organizácii sú prípady, ktoré sú riešené svojím spôsobom. Milá lektorka, ochotná vysvetliť a odpovedať na každú otázku

Ľubica Demianová

5 hviezdičky

Lektorka dobre vysvetľovala, aj názorné ukážky zo života, veľa celkových názorných prípadov. Bola veľmi odborná, veľa naučila/vysvetlila aj mimo kurzu. Dobré bolo, že sme mali viac praktických vecí. Hodiny boli živé, keďže sme mali veľa praktických príkladov.

Andrea Horvátová

5 hviezdičky

Teória aj prax dobre vysvetlená, veľmi veľa príkladov. Vedomosti, ktoré som nadobudla môžem hneď využiť v praxi. Teória hneď vysvetlená na príkladoch. Pani lektorka podrobne, ochotne vysvetlila všetky naše otázky, použila veľmi dobré príklady a vedomosti, ktoré nadobudla priamo v praxi.

Lívia Minárová

5 hviezdičky

Kurz hodnotím výborne, bolo nám vysvetlené po teoretickej aj praktickej stránke všetko z oblasti podvojného účtovníctva. Veľa vecí nám bolo uvedených do praxe, čo je veľkým prínosom. Lektorka je vynikajúca, má veľa skúseností, s ktorými sa podelila s nami. Je ústretová a vždy nám všetko vysvetlila ak sme nerozumeli.

Soňa Okruhlicová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Až ich prevýšil. Dobre spracovaný učebný materiál + príklady z praxe, vhodne stanovený termín a rozsah hodín, miestnosť bola dobre vybavená, priebeh bez rušivých momentov. Lektorka bola výborne pripravená a navyše mala skúsenosti z praxe. Bola ochotná, ľudská a trpezlivá. Kurz som už odporučila aj mojim známym.

Ing. Mária Bačová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal cez víkend, väčšinou takýto čas každý vypne, ale prostredníctvom zaujímavého výkladu lektorky boli pre nás tieto hodiny výnimočné. Chválim lektorku, veľmi milý prístup, profesionalita, zodpovedanie všetkých otázok, veľmi dobrá príprava, podklady e-mailom.

Barbora Vaneková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu išiel akurát tempom, aby ho každý zvládol, bol veľmi dobre zorganizovaný. Prišla som na kurz úplná začiatočníčka a na konci sa cítim oveľa istejšie, takže hodnotím na výbornú.

Pedagogická fakulta UK Bratislava

5 hviezdičky

super, lektorka výborná a plná života aj teoretických a praktických vedomostí

Barbora Bohonyová

4 hviezdičky

Kurz prebiehal adekvátnym tempom v závislosti od schopnosti uchádzačov. Pomalšie a podrobnejšie vysvetľovanie mi vyhovovalo, pretože som lepšie pochopila danú problematiku. Lektorka bola trpezlivá, chápavá a vsuvky príkladov z praxe boli prínosom a plusom celého kurzu.

Zuzana Kánová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu sa mi veľmi páčil, hlavne praktické príklady. Pani lektorka vytvorila príjemnú atmosféru, využila príklady z praxe pre lepšie pochopenie účtovných prípadov. Veľmi profesionálny prístup. Absolútna spokojnosť.

Jana Píšová

5 hviezdičky

Dostala som celkový obraz o PÚ. Kurz prebiehal štandardne, nič mi neprekážalo, iba vstávanie v sobotu :). Lektor bol milý, trpezlivý, vždy nám tému vysvetlil, poukázal na prax. Takže som si to mohla dobre spojiť s praxou.

Lucia Tománková

5 hviezdičky

Kurz bol výborný, prakticky zameraný. Pani lektorka je profesionálka, všetko nám vysvetlila a dala nám rôzne rady a tipy na uľahčenie práce s excelom.

Jana Jurčíková

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi dobre obsahovo pripravený, materiály boli dostačujúce a za to časové obdobie bol využitý na 100 %. Lektorka bola veľmi dobrá. zrozumiteľne a jasne nám bolo všetko vysvetlené, obsahovo výborné, veľká spokojnosť.

Anna Madejová

5 hviezdičky

S kurzom som spokojná, učili sme sa od základov, keďže som nemala žiadne vedomosti, po ukončení kurzu som bola zorientovaná v problematike účtovania. Lektorka bola príjemná, ochotná odpovedať na naše otázky.

Veronika Bitunská

4 hviezdičky

Priebeh kurzu mi vyhovoval. Vyhovovalo mi, že sa riešila teoretická časť, aj praktická. Tiež mi vyhovoval čas kurzu v sobotu, resp. možnosť vzdelávať sa aj v sobotu. Práca lektora bola na dobrej úrovni, lektorka sa venovala praktickému riešeniu. Tiež bola ochotná poradiť, pomôcť počas kurzov. Záležalo jej, aby sme všetko pochopili.

Giertlová Petra

5 hviezdičky

Kurz mi objasnil všetkood základov vedenia miezd, čo bolo potrebné. Bol zameraný primeraným pomerom na teóriu a aj prax miezd. Lektorka prešla teóriu nutnú k ďalšej práci, vniesla do kurzu vlastné poznatky a skúsenosti a zamerala sa na praktickú časť.

Eva Kostúrová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, príjemný prístup p. Kováčovej. Bola som nadmieru spokojná s priebehom celého kurzu, vrelo odporúčam. Lektorka bola ochotná pomôcť na 100 %.

Slavomíra Šiandorová

5 hviezdičky

Dozvedela som sa, čo som potrebovala a aj veľa vecí navyše. S priebehom kurzu som spokojná, lektorka vysvetľovala všetko jasne a predovšetkým na praktických príkladoch. Prácu lektora hodnotím veľmi dobre, celý kurz bola pani lektorka pripravená, odpovedala na otázky jasne a v rámci vysvetľovania používala praktické príklady.

Jaroslava Čigášová

5 hviezdičky

Učivo preberané po celkoch s logickou postupnosťou, dobre spracované materiály, uvítala som aj prácu s programom OMEGA. Lektorka mala ústretový prístup, trpezlivosť, vysvetľovanie bolo zrozumiteľné a uvádzala veľa užitočných rád do praxe, odpovedala na akékoľvek naše otázky. Bola som milo prekvapená starostlivosťou počas kurzu (pitný režim, sladkosť ku káve).

Edita Gazdagová

5 hviezdičky

Kurz prebehol veľmi dobre, dobrý kolektív, milá lektorka. Lektorka vynikajúca. Milá, trpezlivá, ochotná vysvetľovať aj viackrát. Na lektorku Hanušovskú budem mať do budúcna len veľmi dobré pocity.

Karin Kustvánová

5 hviezdičky

Po každej teórií sme mali možnosť precvičovania príkladov, tak isto sme si vyskúšali aj prácu v systéme OMEGA. Lektorka bola milá, ochotná nám všetko vysvetliť, vidno, že má dlhoročné skúsenosti, keďže pri každej situácií nám vedela poradiť.

Soňa Vargová

5 hviezdičky

Kurz mi poskytol základy "štart" do ďalšieho štúdia podvojného účtovníctva. Oboznámil ma s podvojným účtovníctvom, ktoré budem ďalej rozvíjať v rodinnej firme za pomoci účtovníčky. Pani lektorka Hanušovská vysvetľovala veľa príkladov z praxe, čo mi veľmi pomohlo.

Zuzana Zelenay Bendová

5 hviezdičky

Všetko bolo vynikajúce. Materiály k štúdiu, program aj lektor. Vrelo odporúčam. Lektorka bola vynikajúca. Trpezlivá, odborné znalosti na vysokej úrovni. Povedala veľa vecí z praxe.

Vladimíra Pribylinová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania nad mieru. Chválim výklady a vysvetlenia podané zo strany lektorky, je vidieť, že má prehľad a že sa aktívne účtovníctvu venuje. Možno by som kurz rozšírila ešte o pár hodín, no vcelku to stačí. Lektorka je šikovná, vidieť, že vie o čom hovorí. Nie je to len teoretik. Chválim!!

Kristína Holičová

5 hviezdičky

Cieľom bolo oživiť si vedomosti, no získala som aj navyše. Téma bola vysvetlená a následne aj dodatočne precvičená na praktických príkladoch.

Dominika Kobelárová

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná s kurzom. Kurz prebiehal super, lektorka bola veľmi milá a ochotná zodpovedať každú otázku, ktorú som sa pýtala aj zo svojho pracovného prostredia.

Mgr. Ingrid Kučarová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal primeraným tempom aj pre úplného začiatočníka. Zodpovedané boli všetky otázky, obsahovo bol kurz postačujúci na vedenie jednoduchého účtovníctva aj v praxi pre SZČO. Prácu lektorky hodnotím na výbornú - vysvetlenie učiva, v prípade že sme niečo neporozumeli, bolo nám učivo vysvetlené znovu.

Milota Jakubíková

5 hviezdičky

Priebeh bol hladký, vysvetľovanie zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné. Poradie bolo prínosné pre chápanie, veľmi príjemné prostredie a kolektív. Lektorka odborne a zrozumiteľne vysvetľovala, milé, priateľské a príjemné vystupovanie.

Anna Bullová

5 hviezdičky

Pani lektorka Fekiačová bola veľmi profesionálna. Prednášala nám jasne a zrozumiteľne. Mala ľudský prístup. Trpezlivo nám odpovedala na naše otázky.

Júlia Banská

5 hviezdičky

Super prístup lektora, milý, ochotný vysvetliť. Podrobné riešenie miezd, pochopenie súvislostí. Veľa som sa naučila, určite využijem v práci, dobrá atmosféra, užitočné informácie.

Simona Araňošová

5 hviezdičky

Veľmi pozitívne hodnotím lektora, vysvetlil aj viac krát keď sme potrebovali. Čo sme prebrali sme aj hneď uviedli do praxe co je veľké +. Lektor hovoril a vysvetľoval záživne, poradil nám na čo si máme dať pozor.

Jakub Beňuš

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, osviežil som si poznatky zo školy a načrtol problémy v praxi. Podklady ku kurzu boli vynikajúce spracované ktoré boli doplnené záživným výkladom a zavŕšenie účtovaným v programe. Lektor učivo vysvetlil veľmi chápavo a pútavo.

Veronika Pomšárová

5 hviezdičky

Nad moje očakávania. Celý kurz sa mi veľmi páčil. Dozvedela som sa všetko čo som potrebovala vedieť. Veľké + školiteľovi, ktorý rozprával z vlastných skúsenosti. Komunikoval s nami, odpovedal na všetky otázky aj ich zrozumiteľne zodpovedal.

Barbora Slušná

5 hviezdičky

Kurz prebiehal plynulo, výstup lektora bol na profesionálnej úrovní a so svojimi skúsenosťami mi pomohol v mojej ďalšej práci. Prácu lektora hodnotím na výbornú. Lektor mal prehľad v danej problematike jednoducho a jasno vedel zodpovedať na dané otázky.

Dominika Pilátová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol veľmi dobrý. Hodiny prebiehali v príjemnej atmosfére. Vždy boli zodpovedané všetky otázky, prípadne opätovne vysvetlené učivo. Oceňujem ochotu ústretovosť vyučujúcej, ktorá nám bola k dispozícii počas celého trávenia kurzu.

Mária Bujnovska

5 hviezdičky

S kurzom som spokojná, pani lektorka uviedla aj príklady zo života ak budeme účtovať na čo si máme dávať pozor, kde nespraviť chybu. S prácou lektorky p.Chovanovej som spokojná pekne zrozumiteľne vysvetľovala.

Rudolf Halmi

5 hviezdičky

Výborný kurz. Ja ako laik oceňujem hlavne kopec príkladov z praxe rovnako ako podklady na školenie. P.Chovanová odviedla skvelú prácu. Školenie malo logickú štruktúru.

Kristína Šukolová

5 hviezdičky

Doteraz som o účtovníctve nevedela nič a na kurze som sa dozvedela základné pojmy. Páčilo sa mi, že kurz obsahoval okrem teórie aj praktickú časť, tak isto časové rozloženie výučby. Vysvetľovanie bolo zrozumiteľné, tempo primerané začiatočníkom, páčili sa mi aj príklady z praxe.

Lucia Grulišová

4 hviezdičky

Základy účtovníctva boli vysvetlené a podané zrozumiteľne. S kurzom som spokojná, splnil moje očakávania, pekne vypracované materiály, zrozumiteľné vysvetlené. Zrozumiteľný výklad, dobre príklady z praxe, stručné.

Dana Beláková

5 hviezdičky

Zistila som základy o účtovníctve, ktoré som si potrebovala zopakovať, upresniť zmeny. Prednáška zrozumiteľná, poučná, lektorka používala príklady z praxe, vedela ochotne odpovedať na otázky, prejav zrozumiteľný.

Barbora Slušná

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Priebeh kurzu bol podľa mojich predstáv. Utvrdila som sa v niektorých oblastiach, ktoré mi neboli jasné. Lektor jednoducho a s dobrým vysvetlením objasnil danú problematiku.

Katarína Jasečková

5 hviezdičky

Dostatočné množstvo informácií, teória vysvetlená na praktických príkladoch, veľmi dobre pripravený kurz. Prácu lektorky hodnotím veľmi pozitívne, vždy všetko zrozumiteľne vysvetlila, zapájala nás do práce na hodinách.

Silvia Koššúthová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania a dozvedela som sa informácie aj nad rámec. Lektorka precízne pripravená na hodiny, veľmi ochotná a trpezlivá aj so začiatočníkmi. Na hodinách bola výborná atmosféra.

Miriama Zapalačová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi dobre obsahovo aj časovo zvládnutý, množstvo učiva ma prekvapilo. Kurz splnil moje očakávania, zopakovala so si a nove veci naučila a pochopila.

Katarína Petrusová

5 hviezdičky

Vybrala som si kurz na základe hodnotenia na stránke. Potvrdzujem odporúčania predchádzajúcich účastníkov. Konečne niečo z praxe, čo som za celý svoj život na iných kurzoch nezažila. Lektor bol odborník, pohotový k vysvetľovaniu, ochotný vysvetliť zdatnejšiemu i menej zdatnému, zaujímavý prejav - nebol nudný, udržiaval stále našu pozornosť, neunavoval.

Katarína Báčiková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal zaujímavou pútavou formou s množstvom príkladov z praxe. Pán Sýkora zodpovedal všetky otázky, všetko odprednášal a vysvetlil zrozumiteľným spôsobom a veľmi ľudsky. Účtovníctvo už nie je strašiakom. Kurz je vhodný aj pre začínajúcich účtovníkov, ktorí chcú účtovníctvo porozumieť.

Lenka Ivaničová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, bol vedený skúseným lektorom, získali sme nové vedomosti. Lektor nám podal vedomosti o účtovníctve na veľmi vysokej úrovni a ku všetkému nám vedel povedať aj konkrétne príklady z praxe, čo hodnotím veľmi pozitívne.

Juraj Barus

5 hviezdičky

Vhodne zvolený materiál, oceňujem možnosť otázok na upresnenie problematiky. Pani lektorka je profesionál, veľa príkladov z praxe.

Vladimíra Kuzma Regrútová

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som veľmi spokojná, obsahoval všetko čo som očakávala a určite aj oveľa viac. S lektorom som veľmi spokojná a vďačná za všetky praktické úlohy a príklady a veľmi príjemnú atmosféru v každý deň kurzu.

Katarína Šinková

5 hviezdičky

S kurzom som nadmieru spokojná. Myslím, že som sa dozvedela viac ako som očakávala, za čo som veľmi vďačná. Priebeh kurzu bol na výbornej úrovni. Pán Sýkora je všestranne vzdelaný človek a bolo mi cťou sa od neho učiť.

Martina Adámiková

4 hviezdičky

Veľký počet nových informácií, skvelé príklady, na ktorých sa dalo precvičiť výpočty. Lektor pracoval a vysvetľoval problematiku z vlastných skúseností, uvádzal reálne príklady, čo pomáhalo pochopiť určité situácie, ktoré môžu nastať.

Gabriela Bočincová

5 hviezdičky

Pozitívne hodnotím praktickú orientáciu kurzu, množstvo precvičených reálnych prípadov. Pani lektorka je výborná, počas kurzu pohotov reagovala na všetky otázky, látku vysvetlila zrozumiteľne a uviedla množstvo príkladov z praxe.

Ing. Ingrida Gerhátová

5 hviezdičky

Kurz mi dal toho veľmi veľa. Mám skúsenosti s účtovníctvom z práce auditu a na kurze som sa dozvedela množstvo nových vecí, ktoré určite využijem. Kurz splnil moje očakávania nadpriemerne.

Bc. Hana Hešková

5 hviezdičky

Kurz splnil oveľa viac ako som očakávala. Odborné prednášky, vysvetlené veľmi zrozumiteľne a pochopiteľne...

Anna Smatanová

5 hviezdičky

Počas kurzu sme prebrali dostatočne podrobne celý obsah učebnice, riešili sme veľa praktických príkladov. Pani lektorka má veľmi príjemné vystupovanie, snažila sa nám sprístupniť čo najviac informácií a veľa príkladov z vlastnej praxe.

Katarína Kovačičová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v najlepšom možnom ponímaní. Materiály boli excelentne pripravené, lektorka bola úžasná a išla podľa našich potrieb. Pani lektorka bola výborná, veľa praktických príkladov.

Katarína Švecová

5 hviezdičky

Veľmi sa mi páčilo, ako bol celý kurz vyskladaný, štrukturovaný. Jednotlivé informácie na seba nadväzovali a všetko do seba zapadalo. Pani lektorka prednášala zaujímavo a pútavo, oceňujem jej odborné znalosti.

Ing. Petra Vančová Korená

5 hviezdičky

Kurz bol poučný, naučila som sa počítať mzdy, zorientovať sa v zákonníku práce. Pani lektorka je veľmi milá, ochotná, veselá a priateľská. Kurz bol dobre odprezentovaný a odborný.

Jana Švandová

5 hviezdičky

Naučila som sa na kurze veľa nových vecí, za tak krátku dobu to bolo nad moje očakávania. Kurz prebiehal v poriadku, bola tu skvelá atmosféra a to aj vďaka našej lektorke. Lektorka bola úžasná. Pomáhala nám zo všetkým, ak sme nevedeli niečo vždy to pekne vysvetlila. Jej prístup bol veľmi dobrý, bola som spokojná.

Žaneta Lukácsová

5 hviezdičky

Termíny vyhovujúce pre pracujúcich. Kurz bol zaujímavý, rýchle ubehol čas na prednáškach, ozrejmil podvojné účtovníctvo, účtovanie v programe bolo zaujímavé. Lektorka mala výborný prístup, dávala príklady z praxe, ochotná vysvetľovať viackrát, trpezlivá, proste výborná.

Klaudia Harvanová

5 hviezdičky

Kurz určite splnil moje očakávania. Lektorka bola veľmi milá, počas kurzu sme si všetko vysvetlili od základov. Veľmi oceňujem aj možnosť práce s účtovným programom Omega. Kurz vyhovoval. Chodila som naň veľmi rada. Lektorka bola pohotová, ochotne vysvetľovala učivo aj viackrát. Je viditeľné, že má veľa skúseností a dáva trefné príklady z praxe.

Nikola Felberová

5 hviezdičky

Kurz bol perfektný, nečakala som, že to bude také náučné a že toľko vedomostí získam. Príklady z praxe + atmosféra + vysvetlenie podrobné + keksík + káva. Lektorka bola úžasná - preberali sme aj vážne veci, ale aj vtipy na odľahčenie, mala veľkú trpezlivosť a dokola pripomínala a vysvetľovala dôležité info začiatočníkom.

Renáta Balogová

5 hviezdičky

Veľmi dobrá atmosféra, pomoc bola bezodkladná, výborné materiály na štúdium. Lektorka bola ochotná pomôcť, vysoko kvalifikovaná, trpezlivý odborník z praxe.

Soňa Vidová

5 hviezdičky

Ja som s kurzom nadmieru spokojná. Myslím si, že nám bolo poskytnuté adekvátne množstvo informácií. Na daný časový rozsah sme sa dozvedeli množstvo užitočných informácií, ktoré sú použiteľné do praxe. Lektorka podávala informácie príjemnou formou, ktorá ma motivovala počúvať a veľa som si zapamätala.

Veronika Jendželová

5 hviezdičky

Vhodné rozloženie preberaných tém, postupné oboznámenie sa s účtovou osnovou, prepájanie s daňovou oblasťou prispôsobené účtovným prípadom. Lektorka bola výborná! Pri vysvetľovaní bol výklad zrozumiteľný, postupné "nabaľovanie" možných variantov, príklady z praxe. Žartovanie a občasné odľahčovanie pomohlo k tomu, že to nebolo príliš psychicky vyčerpávajúce.

Marcela Chládeková

5 hviezdičky

Kurz bol rozdelený do jasných celkov, ktoré sme si postupne prechádzali, mali sme priestor riešiť otázky z praxe. Veľkým plusom bola interaktívna forma. Lektorka veľmi dobre vedela vysvetliť danú problematiku, príklady z praxe, komunikatívna, dynamická, riešili sme veci dopodrobna.

Denisa Flendrovská

5 hviezdičky

Práca po celý čas v programe Olymp, podrobné rozobratie využitia softvéru pre spracovanie miezd a personalistiky. čo bolo pre mňa prínosné. Lektorka ochotne odpovedala na pracovno-právne otázky aj keď sa netýkali olympu.

Helena Čechová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal na vysokej odbornej úrovni. Čas, ktorý sme mu venovali bol plne využitý na to, aby sme sa naučili samostatne v danej oblasti pracovať. Práca lektora - výklady bol podaný odborne, zreteľne, jasne a jednotlivé témy nasledovali logicky za sebou. Kurz splnil moje očakávanie nadmieru.

Henrieta Krajčovičová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére. Na kurze som sa naučila pochopiť o čom je podvojné účtovníctvo, ako správne účtovať. Práca lektorky ma veľmi bavila. Vysvetľovala pútavo, zrozumiteľne. Veľa príkladov použila z praxe, čo veľmi pomohlo pochopiť princíp podvojného účtovníctva. Som nad očakávanie spokojná.

Leana Čontošová

5 hviezdičky

Prácu lektorky hodnotím veľmi pozitívne. Tempo výučby bolo prispôsobené, účastníkom tak aby jednotlivým častiam každý porozumel. Oceňujem lektorku s dlhoročnou praxou, som jej vďačná za veľa dobrých rad.

Zuzana Petrášová

5 hviezdičky

Obsahová náplň zodpovedala potrebám účastníkov, či úplným začiatočníkom. Lektorka bola veľmi príjemná, zodpovedne vždy pripravená nielen vedomosťami, ale aj pomocnými materiálmi, príkladmi a zvlásť pokojným prístupom ku všetkým účastníkom.

Miroslava Hudáková

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi dobre štruktúrovaný, mal logický priebeh a oceňujem veľa praktických príkladov. Pani lektorka bola veľmi milá a ochotná, každú látku nám dokázala vysvetliť tak, aby sme to pochopili. Kurz mi pomohol posunúť sa z nuly a teraz mám naozaj pocit, že to chápem.

Silvia Kajanová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol výborný, niesol sa v dobrej atmosfére. Pani lektorka viedla kurz na profesionálnej úrovni, ochotne zodpovedala všetky otázky, vytvorila výbornú atmosféru, uvádzala príklady z praxe a zaujímavým a motivujúcim spôsobom odovzdala svoje odborne vedomosti.

Simona Ondrlová

5 hviezdičky

Školiteľka nápomocná a veľmi príjemná, ochotná zaslať doplnkové materiály. Všetko od obsahu cez lektorku až po občerstvenie bolo výborné.

Jarmila Horváthová

5 hviezdičky

Výborná príprava lektora, praktické ukážky riešenia rôznych druhov/prípadov výpočtu miezd. Priniesol odporúčanie/radu či ukážku, čo kde hľadať. Lektor poskytol rôzne dodatočné materiály. Prešli sme si praktické príklady riešenia konkrétnych prípadov, s ktorými sa stretávame.

Soňa Halajová

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná naša lektorka má široký záber informácií, postupovala podľa plánu a dozvedeli sme sa informácie aj navyše. Oceňujem jej ľudský a pozitívny prístup. Obsiahnuté všetko čo človek potrebuje pre základ v orientovaní sa v oblasti zákonníka práce a výpočtu mzdy.

Zuzana Bendíková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol v perfektnej nálade, čo sa týka lektora a aj kolektívu. Som maximálne spokojná. Lektorka je veľmi sympatická a skúsená.

Hana Sládečková

5 hviezdičky

Kurz prebehol vo veľmi príjemnej atmosfére, prebrané učivo bolo vždy podané jasne a zrozumiteľne. Pani Lacová vždy ochotne vysvetlila príklady zo života a jej vlastné skúsenosti boli veľkým prínosom.

Ivana Latiaková

5 hviezdičky

Kurz mi dal prehľad v účtovníckej problematike, dokázala by som teraz zaúčtovať účtovné prípady samostatne. Tempo bolo adekvátne k náročnosti, náplň kurzu bola podľa očakávania. Pani lektorka mala výborný prístup, je to profesionálka, ktorá má skúsenosti z praxe.

Kristína Krutá

5 hviezdičky

Páčilo sa mi na kurze, že tam bola teoretická ale aj praktická časť (najmä reálne príklady z praxe firiem). Super, že boli pripravené materiály, ako aj závierka ÚJ, kde sme hľadali, analyzovali, rozoberali jednotlivé čísla. Lektor bol 100 % pripravený, odpovedal na všetky otázky, odborník z praxe.

Petra Dlabková

5 hviezdičky

Pre začiatočníkov je kurz jasný a prehľadný a poskytuje zrozumiteľný prehľad o DPH. Pani lektorka prednášala pútavo, kurz nie je nudný. Je vidieť, že má veľký prehľad.

Jana Szárazová

5 hviezdičky

Kurz,aj obsah kurzu, bol robený logicky, všetko do seba postupne zapadalo, dávalo zmysel, takže som si naozaj rozšírila obzory a doplnila vzdelanie, čo bolo cieľom mojej účasti na kurze.

Bc. Marcela Fabianová

5 hviezdičky

Som spokojná. Páčilo sa mi že sa lektorka snažila všetko premietnuť do praxe.

Peter Csiba

5 hviezdičky

Zákon bol podaný komplexne. Priebeh je logický, napojený na predošlé poznatky. Lektorka vysvetľuje jednoducho, zrozumiteľne, tak aby to pochopil každý. Snaží sa zodpovedať každú otázku.

Zuzana Turoňová

4 hviezdičky

Kurz splnil očakávania. Poznatky, ktoré som získala aj vedomosti, ktoré som si osviežila a uzrejmila budú pre mňa využiteľné aj v praktickom živote. Kurz prebiehal primerane plánovanému priebehu, tematika preberaná na kurze nám bola vysvetlená zrozumiteľne a jasne. Pani lektorka bola pri vysvetľovaní trpezlivá a ochotne zodpovedala všetky otázky. Na začiatku kurzu by som uvítala viac teórie, inak nemám výhrady.

Barbora Kočnerová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére. Lektorka veľmi energická, milá, poskytla nám veľa informácii z praxe.

Anna Minčičová

5 hviezdičky

Kurz bol výstižný. Lektorka mala príjemné vystupovanie, profesionálny prístup s praktickou stránkou.

Tatiana Birošová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, boli nám poskytnuté všetky potrebné materiály (aj občerstvenie :) ). Všetky informácie nám boli prezentované prijateľnou zrozumiteľnou formou aj tempom. P. lektorka je príjemná odborníčka, prezentovala informácie zrozumiteľne, poskytla nám aj množstvo dodatočných informácii. Kvalitný kurz za prijateľnú cenu.

Miroslava Držíková

5 hviezdičky

Lektor bol vynikajúci, boli nám zodpovedané všetky otázky a názorne nám všetko ukázal na príkladoch z praxe. Jeho prácu hodnotím veľmi kladne. P.Cibulka mal super prístup.

Ing. Jana Kyselová

5 hviezdičky

Vynikajúca lektorka, ktorá bola ochotná všetko vysvetliť, zopakovať aj niekoľkokrát. Zároveň bola ochotná sa s nami podeliť o svoje skúsenosti z praxe.

Monika Bartková

5 hviezdičky

Veľmi vďaka p. Tomečkovej. Kurz prebieha nad moje očakávania, na p. Tomečkovú a jej odprezentovanie mám len superlatíva.

Liana Hanzely

5 hviezdičky

Kurz dokonale splnil očakávania, priam predčil. Kurz bol rozvrhnutý do viacerých ucelených celkov, vďaka čomu sme mali možnosť si nechať informácie uležať v hlavách. Výborne spracované prezentácie, materiály, odpovede na všetky naše vzniknuté otázky, skvelá skupina, najlepšia lektorka. Lektorka je energická, znalá, pútavá, ochotná, ústretová. Nikto zo skupiny nestrácal vnímanie, výborne rečnícke schopnosti a vedomosti tiež.

Veronika Kollárová

5 hviezdičky

Veľmi zrozumiteľné vysvetlenie účtovníctva, po takejto prednáške mám veľmi jasnú predstavu. Pán lektor prednášal jednoducho, zrozumiteľne a logicky.

Monika Zvalová

5 hviezdičky

Cieľom kurzu bolo nadobudnúť prehľad o zákonníku práce, mzdách a personalistike. Pozitívne hodnotím, že nešlo o "memorovanie", ale praktický náhľad do problematiky. Veľké plus, že kurz vedie človek z praxe, ktorý veľmi zaujímavo podáva príklady a sú aj zapamätateľné. Prístup lektora hodnotím 5*.

Ivana Dreveňáková

5 hviezdičky

S kurzom som veľmi spokojná. Ja v tejto oblasti nemám žiadne skúsenosti, občas sa mi trošku stalo, že som sa stratila, ale mne osobne to dosť dalo, najmä ma zaujímalo počítanie miezd a trošku mi to otvorilo oči v tejto oblasti. Myslím si, že je dobré aj keď človek nebude v tomto pracovať, že keď má trošku prehľad v zákonníku práce a vie si prepočítať mzdu, tak je to veľké plus pre neho. Práca lektora bola na veľmi vysokej úrovni. Často nám hovoril príklady z praxe, čo bolo zaujímavé. V tejto oblasti je lektor veľký odborník, ale aj ako človek bol veľmi ľudský a ochotný. Pre mňa je to dosť veľký vzor ako sa vie v týchto veciach orientovať.

Katarína Frniaková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu super, MAXIMÁLNA SPOKOJNOSŤ! Lektor " klobúk dole" mál silný prehľad.

Jaroslav Strážay

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávanie, pouvažujem nad ďalším. Vstup do účtovníctva, vysvetlenie, účtovanie príkladov, práca s PC. Vysvetlené - pochopené, super príklady z praxe.

Larysa Orlova

5 hviezdičky

Úplne splnil moje očakávania. Z kurzom som veľmi spokojná, lebo teória bola dobre prepravená praxou. Lektor má veľkú prax a skvelú skúsenosť v účtovníctve.

Alena Bujdaková

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi dobrý, veľa som sa naučila, nie len teoreticky, ale aj prakticky. Lektor bol skvelý, nenudila som sa, energický, dynamický podáva zodpovedné informácie, odovzdáva praktické skúsenosti, bol ochotný, vysvetlil všetko.

Mgr. Denisa Martvoňová

5 hviezdičky

Kurz je podávaný jednoduchou formou, takže je vhodný aj pre úplných laikov. Pán Sýkora je vynikajúci lektor a skvelý špecialista.

Pavol Adamka

5 hviezdičky

Zaujímavé a podnetné informácie podané prístupnou (občas priam zábavnou) formou, praktické príklady (možno že by ich chcelo trochu viac). Lektor mal príjemné a bezprostredné vystupovanie + skúsenosti z praxe.

Jana Noságová

5 hviezdičky

Kurz bol vedený veľmi priateľskou formou, zrozumiteľne. V priebehu vysvetľovania bola možnosť aj na konkrétne otázky, ktoré boli zodpovedané.

Veronika Hlavnová

5 hviezdičky

Školenie bolo pripravené na vysokej úrovni. Pani lektorka je odborníčka a je veľmi ústretová, snaží sa podať maximum. Oceňujem množstvo informácií, ktoré môžu pomôcť čo najviac.

Helena Čechová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal na vysokej odbornej úrovni. Čas ktorý sme mu venovali bol plne využitý na to, aby sme sa naučili samostatne v danej oblasti pracovať. Výklad bol podaný odborne, zreteľne, jasne a jednotlivé témy nasledovali logicky za sebou. Po absolvovaní kurzu dokážeme sami účtovať.

Ing. Denisa Plutová

5 hviezdičky

Výborná lektorka s dlhoročnou praxou. Zodpovedne a zrozumiteľne vysvetlila podstatu školenia a s prehľadom reagovala na naše prípadné otázky. Hodnotenie na jednotku.

Meline Galojanová

5 hviezdičky

Výstižný kurz, aj veľmi obsiahly.

Silvia Hudáková

5 hviezdičky

Kurz nadmieru splnil moje očakávania. Dozvedela som sa všetko, čo som pre svoju prácu potrebovala. Kurz prebiehal v logickom a zrozumiteľnom slede, takže sa do problematiky rýchlo dostal aj úplný začiatočník. Všetky prípady boli dopĺňané reálnymi príkladmi, čo hodnotím ako veľké plus. Pani Parízková bola veľmi milá, učivo dôkladne vysvetľovala. Ochotne odpovedala na všetky otázky.

Janka Niňajová

5 hviezdičky

Kurz bol zameraný do praxe, vedený lektorkou, ktorá nielenže ovládala problematiku a mala aj dlhoročné skúsenosti, ale nechýbali jej aj pedagogické zručnosti. Vynikajúci prístup, praktické vedomosti, vysoko hodnotím najmä prepojenie s praxou, uvádzanie praktických príkladov.

ADAM´S Consulting, s.r.o.

5 hviezdičky

Školenie bolo vynikajúce, lektorka úžasná. Odporúčam aj pre úplných začiatočníkov, aj pre ľudí, čo už mzdy robia, ale chcú si objasniť a uzrejmiť všetky poznatky. Bola som veľmi spokojná.

Stanislav Bernát

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol plynulý s praktickými príkladmi spojený s dostatočnou teóriou a možnosťou účtovania jednotlivých príkladov. Práca lektora bola plynulá, odborná, zrozumiteľná s dostatočným vysvetlením problematiky účtovania.

Mgr. Klára Ravasová

5 hviezdičky

K priebehu kurzu nemám žiadne pripomienky. Kurz bol prehľadne vedený. Získali sme komplexný teoretický ako aj praktický prehľad k danej problematike. Lektor prednášal zrozumiteľne, zaujímavo a aj zábavne.

Veronika Bernátová

5 hviezdičky

Kurz Základy personalistiky splnil všetky moje očakávania. Samozrejme je to zásluhou lektorky p. Švaňovej, ktorá má danú problematiku v malíčku. Svoje vedomosti a skúsenosti z praxe nám odovzdala zrozumiteľnou formou a žiadna otázka ju nezaskočila. Na konci kurzu som mala pocit, že sa nepoznáme 2 dni, ale oveľa dlhšiu dobu. V prípade potreby sa určite zúčastním ďalšieho kurzu poriadaného vašou agentúrou a vedeného lektorkou p. Švaňovou.

Katarína Kirchmayerová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi dobre načasovaný na víkend. Pani lektorka je výborná, veľmi dobre vie vysvetliť danú problematiku.

Michaela Kobzová Bartošová

5 hviezdičky

Kurz bol zábavný, veľmi veľa príkladov z bežného života. Pútavý pre začínajúceho mzdára, aj pre pokročilých odporúčam. Presne takýto kurz som potrebovala, aby som vedela čo robím. Veľmi dobré podklady - skriptá.

Dagmar Štípalová

5 hviezdičky

Bola som veľmi spokojná vo všetkých smeroch. Ďakujem pani lektorke za úžasný vstup do podvojného účtovníctva.

Ivana Rusnáková

5 hviezdičky

Priebeh bol nad moje očakávania. Lektorka bola príjemná, vtipná a vzdelaná na vysokej úrovni. Odpovedala na všetky otázky.

Viktória Baková

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som bola veľmi spokojná. Oceňujem, že mi bolo poskytnuté veľké množstvo materiálov a podkladov k štúdiu. Rovnako aj s prácou lektora som veľmi spokojná, nieje čo vytknúť. Bolo mi poskytnuté veľké množstvo informácií aj z praxe.

Adriana Vydrová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi dobre zorganizovaný, hodiny boli veľmi záživne. Obsahovo je veľmi rozsiahly. Pani lektorka bola vynikajúca, každú sobotu s dobrou náladou, na príklady z praxe vždy vedela pohotovo zareagovať, tak mi pomohla aj pri výkone svojej profesie.

Michal Rybár

5 hviezdičky

Lektorka je veľmi skúsená v danej oblasti, poskytla veľa prípadov a príkladov zo života, vie reagovať na potreby jej študentov.

Petra Štricová

5 hviezdičky

Som veľmi milo prekvapená, kurz prebiehal vo veľmi dobrej atmosfére. Vôbec mi nerobilo problém pochopenie problematiky a z kurzu si odnášam viac ako som predpokladala.

Miroslava Držíková

5 hviezdičky

Lektor bol vynikajúci, boli nám zodpovedané všetky otázky a názorne nám všetko ukázal na príkladoch z praxe. Jeho prácu hodnotím veľmi kladne. Pán Cibulka mal super prístup.

Zuzana Havranová

5 hviezdičky

Som spokojná, páčilo sa mi, len by som prijala dlhší čas kurzu (viac hodín). Naučila som sa i dosť nových vecí (výpočty, teória, počítač ) a najmä práca som softvérom Olymp.

Mgr. PhD. Pavol Adamka

5 hviezdičky

Kurz bol zaujímavý, priblížil nie len základné záležitosti týkajúce sa účtovníctva, ale bol obohatený i o osobné skúsenosti lektora. Toho by som obzvlášť pochválil za jeho zanietenie pre vec :o) Vcelku splnil moje prosté očakávania.

Mgr. Ivana Krompigelová

5 hviezdičky

Kurz splnil očakávania. Prebiehal v príjemnej atmosfére, lektorka profesionálna, milá. Výklad zrozumiteľný, ľahký na pochopenie, logicky usporiadaný. Bez problémov sa vrátila k nejasným veciam. Uvádzané príklady z praxe. Veľa som si zapamätala zo samotných hodín. Odporúčam kurz navštíviť.

Mgr. Michaela Gábrišová

5 hviezdičky

V kurze bolo dostatočne veľa praktických príkladov a prípadov. Na začiatku kurzu sme si vysvetlili tému, aby sme boli v obraze a následne nasledovalo množstvo príkladov z praxe. Prácu lektora hodnotím kladne. Na každú hodinu pripravený, nielen vedomosťami z účtovníctva ale aj dobrou náladou a vtipnými postrehmi. Kurzu nič nechýbalo, primeraný rozsah aj cena.

Adriana Kľuchtiaková

5 hviezdičky

Kurz mal dobrú štruktúru učiva, bol prehľadný, lektor sa snažil aby sme čo najlepšie porozumeli problematike, ktorej sme sa venovali. Lektor uvádzal aj príklady z praxe, jeho prístup bol veľmi dobrý, ak niekto neporozumel, snažil sa to podať čo najjednoduchšou dormou, kľudne aj viac krát za sebou, kým to klient nepochopil.

Mgr. Silvia Szabó

5 hviezdičky

Som spokojná s kurzom, určite sa zúčastním ďalšieho kurzu v Jaspise. Kurz prebiehal v dobrej atmosfére, podľa dohodnutých podmienok. Lektorka v kurze vysvetlí, ukáže, je profesionálka na úrovni, ústretová a flexibilná

Veronika Skabová

5 hviezdičky

Na kurze boli všetky účtovne triedy dopodrobna prebraté. Páčilo sa mi, že okrem teórie sme riešili množstvo praktických príkladov, takže sme si celú teóriu vyskúšali aj v praxi. Kurz bol veľmi dobre vedený. Lektorka bola odborná, milá a na všetky otázky odpovedala.

Ing. Ivana Petrincová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne. Tempo preberanej problematiky bolo také, aby sme jej porozumeli a bol aj dostatočná priestor na otázky, diskusiu a postrehy lektorky z praxe. Prácu lektorka hodnotím veľmi pozitívne, podrobne vysvetlila problematiku účtovníctva, vedela odpovedať na otázky, porovnávala teóriu s realitou v praxi.

Petra Hoffmannová

5 hviezdičky

Veľká spokojnosť s kurzom, výučba prebiehala na profesionálnej úrovni. Prebrali sme obrovské množstvo príkladov z praxe, ktoré nám jednoduchšie pomohli pochopiť danú problematiku. Pani lektorka je vynikajúca, priateľská a vždy dobre naladená odborníčka. Každú tému vie podať pútavo a vysvetliť na príkladoch z praxe.

Ľudmila Ferencová

5 hviezdičky

Lektorka má vedomosti na vysokej úrovni, všetko nám podrobne a pomaly vysvetlila, mala s nami veľkú trpezlivosť. Naučila nás všetko potrebné.

Ľuboš Jarošek

5 hviezdičky

Kurz mi dal výborné vedomosti v oblasti účtovníctva a našiel som odpoveď na všetky otázky. V osnove kurzu boli zahrnuté všetky kapitoly účtovníctva. P. lektorka vysvetľovala látku veľmi zrozumiteľne a brala ohľad na to, aby jej výklad pochopil každý účastník

Veronika Andocsová

5 hviezdičky

S priebehom kurzu ako aj s lektorom som nadmieru spokojná. Obrovská spokojnosť, kvalitné vysvetlenie tém. Preberanie tém do hĺbky, názorné ukazovania z praxe.

Simona Forróová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol veľmi efektívne rozvrhnutý, prešli sme si teóriu, ktorú sme aplikovali do praxe. Práca lektora je pre nás obdivuhodná, predovšetkým vysvetliť zákon "po lopate" a naučiť ľudí počítať mzdy, ktorí v živote nevideli tieto spojitosti.

Gabriela Šateková

5 hviezdičky

Kurz mi poskytol nové informácie zo mzdovej agendy a z oblasti personalistiky. Pani lektorka nám poskytla výklad zo zákona a pridala príklady z praxe na ktorých sa mzdová problematika dá ľahšie naučiť.

Ing. Mgr. Petra Černá

5 hviezdičky

100% spokojnosť, kurz splnil všetky očakávania, ktoré som mala, keď som sa prihlasovala. Výborné školiace materiály a veľké množstvo praktických príkladov. Lektorka je profesionálna a má vysokú odbornosť. Má ochotu zodpovedať všetky otázky. Opakovane vysvetlila, diskutovala. Na kurze bola priateľská atmosféra.

Martina Káčerová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol veľmi zaujímavý a hlavne výstižný v prijemnej a priateľskej atmosfére, ktorú sme si všetci spravili. Pani lektorka bola veľmi priateľská, vždy nám ochotne vysvetlila a odpovedala na všetky otázky. Vo výučbe využívala príklady z praxe.

Lenka Holienčinová

5 hviezdičky

Lektorka je profesionál na vysokej úrovni. Pozitívne hodnotím najmä príklady z praxe a neustále opakovanie naučených vecí.

Patrícia Stachová

5 hviezdičky

Kurz prebehol podľa plánu, pričom boli zodpovedané všetky otázky a dotazy, kt. som potrebovala vedieť. Dopodrobna boli vysvetlené základy miezd, kt. sme počítali aj na príkladoch.

Viera Veselá

5 hviezdičky

Kurz bol super, rovnomerne rozložený, zrozumiteľný. Práca lektorka super. Ak nebolo niečo jasné, hneď sa zastalo a všetko bolo znova dovysvetlované a doplnené príkladmi = SUPER!

Erika Kubicová

5 hviezdičky

Lektorka bola veľmi milá a vždy ochotne odpovedala na otázky aj mimo kurzu, či už telefonicky alebo mailom. Kurz prebiehal kľudnou formou a každá vec bola vysvetlená do úplného pochopenia.

Mgr. Nadežda Skalská

5 hviezdičky

Kurz splnil maximálne moja očakávania, dozvedela som sa všetko dôležité a veľmi chválim skvelú prednášajúcu. Celý priebeh kurzu hodnotím veľmi pozitívne, taktiež veľmi chválim zabezpečenie materiálov k danej téme. Pani lektorka MARTA WEBEROVÁ je najlepšia lektorka, akú som kedy stretla, mala perfektné profesionálne vystupovanie, bohaté skúsenosti aj znalosti ako aj vynikajúci ľudský prístup a ochotu vždy pomôcť s učivom. Ďakujem za skvelý a obohacujúci kurz :)

Natália Micháliková

5 hviezdičky

Veľmi sa mi páčil výklad lektorky formou príkladov. Veľmi milá lektorka, má príjemné vystupovanie a zrozumiteľný výklad.

Ing. Vladimíra Pribylinová

5 hviezdičky

V kurze bolo množstvo informácii, príkladov z praxe, kurz splnil očakávanie, určite sa prihlásim na ďalší. Profesionálny prístup, vystupovanie lektorky, vidieť že má skúsenosti a je človek z praxe. Lektorka vie pohotovo reagovať a odpovedať na otázky. Ďakujem za využité hodiny.

Brigita Bajerová

5 hviezdičky

Lektorka bola super, všetko nám vysvetlila, skvelý prístup. Veľmi dobrá výučba. Na 100% splnila moje očakávania.

Ľubica Chládeková

5 hviezdičky

Kurz bol na vysokej profesionálnej úrovni. Veľmi kladne hodnotím aj ľudský prístup lektorky. Som spokojná s priebehom kurzu. Som veľmi spokojná s odborným výkladom, ktorý ponúka p. lektorka

Iveta Kamenárová

5 hviezdičky

Kurz bol skutočne kvalitný. Som veľmi rada, že som sa zúčastnila. Myslím, že som sa dozvedela aj viac ako som očakávala. Okrem množstva vedomostí aj aktuálnych noviniek v mzdách oceňujem aj príjemnú atmosféru na kurze.

Erika Belicová

5 hviezdičky

Nad mieru spokojná. Mám pocit, že základným princípom podvojného účtovníctva už skutočne rozumiem.

Martina Hajnalová

5 hviezdičky

Kurz mal výbornú štruktúru, bolo poskytnutých veľa užitočných informácií, ktoré boli jasne vysvetlené. Pán lektor bol vynikajúci, je to pán profesionál so skúsenosťami. Veľmi sa mi páčili príklady z praxe.

Petra Kubašová

5 hviezdičky

Perfektný systém ktorý bol efektívny a mal postupnosť- teória, príklad z praxe, precvičovanie. Pani lektorka nám bola ochotná viac krát zopakovať učivo, ktoré sme nepochopili.

Anna Pavlíková

5 hviezdičky

Veľa užitočných informácií, mali sme čas na poznámky, jasný a zrozumiteľný výklad. Pani lektorka odpovedala na doplňujúce otázky, utvrdzovala sa, že chápeme podstatu.

Iveta Benceova

5 hviezdičky

Skriptá, teória ale aj príklady z praxe mi veľmi pomohli pochopiť danú tému, lektorka je TOP. Výborne vysvetľuje, vždy poradí, s kurzom som spokojná. Pani lektorka mala veľmi profesionálny prístup, na kurze vytvorila príjemnú atmosféru.

Adriana Juhosová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v poriadku, všetky naše otázky boli riadne vysvetlené a nami pochopené. Kurz naučil aj tých, ktorý nemali žiadne skúsenosti s účtovníctvom. Pani lektorka odviedla výbornú prácu, veľa vecí nám vysvetlila na príkladoch z praxe.

Petra Ďurinová

5 hviezdičky

Pre mňa ako začiatočníka bez skúseností s účtovníctvom bol priebeh kurzu stručný a jasný. Pani lektorka bola výborná, pri vysvetľovaní nehovorila len teóriu, ale prepájala aj so skúsenosťami z praxe.

Natalya Karyaka

5 hviezdičky

Prišila som z Ukrajiny a keď som sa rozhodola ísť do záznamov účtovnictva, obávala som sa, keby som nerozumela lektorovi, všetko je v poriadku, "vysvetľuje lektor - pan Martin Sýkora veľmi jasne, po tomto kurze budem mať dva ďalšie kurzy - podvojné účtovnictvo a účtovnictvo na počitači S posdravom Natalya Karyaka

Patrícia Stachová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa plánu, pričom boli zodpovedané všetky otázky a dotazy, ktoré som potrebovala vedieť. Dopodrobna boli vysvetlené základy miezd, ktoré sme počítali aj na praktických príkladoch.

Ľubica Chládeková

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná s profesionálnym prístupom lektorky, aj s odborným výkladom.

Jana Krajecová

4 hviezdičky

Kurz moje očakávania dokonca predčil. Kurz prebiehal dobre, atmosféra bola priateľská. P. Švaňová je odborníčka v danom sektore a vie veľmi zrozumiteľne a jasne vysvetliť a podať problematiku, tak aby ju pochopil aj úplný začiatočník. Náplň kurzu je zaujímavá a praktická nielen do profesného ale aj osobného života zamestnanca.

Jana Margetinová

5 hviezdičky

P. lektorka je odborníčka v tejto oblasti. Má pozitívny prístup, a výbornú energiu i znalosti. Kurz mal dobrú organizáciu, podporu i zodpovedanie otázok.

Ing. Dominika Púčeková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnom prostredí s pani lektorkou z praxe, naučili sme sa všetko potrebné na zvládnutie mzdovej agendy.Lektorka bola veľmi milá, vedela poradiť pri každej otázke od nás. Je to veľká odborníčka, ktorá sa snažila vysvetliť danú problematiku na praktických príkladoch.

Brigita Bajerová

5 hviezdičky

Pani lektorka bola super, všetko nám vysvetlila na názornom príklade. Veľmi dobrá výučba, vďaka pani lektorke.

Monika Babjaková

5 hviezdičky

S kurzom som maximálne spokojná. Prešli sme si problematiku JÚ systematicky od jednoduchých vecí po najzložitejšie.

Petra Gálfy Cviková

5 hviezdičky

Chcela som vedieť niektoré informácie hlbšie, a to splnilo očakávania. Na kurze bolo dobré vysvetlenie a následné prenesenie do praxe. Pani lektorka ochotne odpovedala na všetky otázky a príklady z praxe.

Jana Zajacová

5 hviezdičky

S kurzom som bola spokojná, v priebehu krátkeho času som sa toho veľa naučila, poskytnuté materiály sú veľmi užitočné, získala som poznatky nielen teoretické, ale aj praktické. Prácu lektora hodnotím veľmi pozitívne, lektorka hovorila veľmi pútavo, poskytla množstvo informácii nielen teoretických, ale aj praktických, uspokojivo odpovedala na všetky otázky.

Mgr. Petra Palatická

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v dobrej atmosfére, páčili si mi nachystané materiály na vzdelávanie ako aj občerstvenie. S lektorom som veľmi spokojná. Má vynikajúci prehľad, plnohodnotné príklady, na ktorých som pochopila danú problematiku.

Daniela Libiaková

5 hviezdičky

Kurz bol postavený veľmi dobre, vysoká kvalita lektora sa odzrkadlila na priebehu a obsahu kurzu. Práca lektora výborná - nemám čo vytknúť.

Judita Hlaváčová

5 hviezdičky

Prácu lektora hodnotím na výbornú, podrobne vysvetlil oblasť personalistiky a miezd, pričom použil skutočné prípady, odpovedal na všetky otázky. Vidieť, že je skutočný expert v tejto oblasti.

Lenka Tkáčová

5 hviezdičky

Kurz predčil moje očakávania, som maximálne spokojná a určite sa rada zúčastním aj na ďalších kurzoch. Priebeh kurzu mal perfektnú organizáciu a rozloženie tém na jednotlivé dni, poskytnuté boli taktiež veľmi dobré materiály na štúdium. Naša lektorka je milá, ľudská, no zároveň veľmi profesionálna s obrovským rozhľadom v danej problematike. V budúcnosti by som určite uprednostnila kurzy opäť s touto lektorkou :)

Zuzana Vlžáková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Pani lektorka bola veľmi milá :) Naučila som sa všetko podstatné, čo ku mzdám potrebujem vedieť. Celý čas na kurze sme pracovali efektívne, tým pádom sme sa naučili všetko čo bolo treba. Pani lektorka je veľmi zrozumiteľná, dáva praktické príklady a preto si to človek ľahšie uzrejmí a rýchlejšie pochopí. A plus bola veľmi milá a ľudská :) ďakujem a prajem veľa spokojných ľudí ako som ja :) Nech sa Vám darí aj naďalej

Katarína Demjanová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol veľmi dobre nastavený, učivo bolo veľmi dobre pripravené a materiály boli spracované odborne. Lektorka vysvetľovala fundovane a používala príklady z praxe a tým spravila celú tematiku ľahšie pochopiteľnú.

Kristína Liara Antalová

5 hviezdičky

Vďaka kurzu som úspešne zvládla skúšku na škole. Počas výučby panovala dobrá nálada, pani lektorka bola vždy pozitívne naladená, viac krát sa vrátila k téme ktorej sme neporozumeli.

Marcela Horňáková

5 hviezdičky

Pani lektorka mala skvelý prístup, má výborné znalosti. Kurz bol obsažný, dozvedela som sa všetko, čo som potrebovala.

Eva Karabová

5 hviezdičky

Lektorka má výborné znalosti z účtovníctva, odpovedala nám na všetky otázky. Problematiku nám vysvetlila na praktických príkladoch.

Alexandra Starinská

5 hviezdičky

Zistila som na kurze veľa užitočných informácii a chýb, ktoré momentálne robím. Lektorka všetko zrozumiteľne vysvetľovala, vždy aj uviedla na príklade z praxe, diskutovala s nami. Pýtala sa nás na naše skúsenosti.

Zuzana Hanušová

5 hviezdičky

Kurz bol vynikajúci, prebrali sme naozaj všetky naše položené otázky. Pán Sýkora bol vynikajúci, naozaj pripravil pre mňa zaujímavé témy, odpovedal na všetky moje otázky.

Lenka Dorinská

5 hviezdičky

Na kurze som čakala kopec teórie, ale som milo prekvapená praktickými príkladmi. Kurz prebiehal na vysoko odbornej úrovni, každá veta, slovo z učebných textov boli odborne vysvetlené na praktických príkladoch. Lektorka - odborník, profesionál s bohatými skúsenosťami, všetko podrobne vysvetlila, zrozumiteľne aplikovala do praxe. Zapájala nás do prednášky otázkami čo hodnotím pozitívne.

Ing. Jana Svýbová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, lektorka veľmi príjemná, poskytnuté materiály, výučba prebiehala podľa poskytnutých materiálov, ale súčasne s príkladmi z praxe a s výkladom vlastnými slovami. Lektorka má príjemné vystupovanie, k teórii poskytovala príklady z praxe, trefne odpovedala na položené otázky, zaujímavý priebeh kurzu.

Iveta Benceová

5 hviezdičky

Skriptá, teória, ale aj príklady z praxe mi veľmi pomohli pochopiť danú tému. Lektorka je TOP! Výborne vysvetľuje, vždy poradí. S kurzom som spokojná. Dostala som mnoho nových a zrozumiteľných informácii, učivo bolo plne obsiahnuté. Lektorka mala veľmi profesionálny prístup, široká znalosť témy a zákonov, pohotové odpovede, dobrá nálada, lektorka vytvorila na kurze veľmi príjemnú atmosféru.

Dominika Ševčeková

5 hviezdičky

Na základe prípravného kurzu Základy účtovníctva som zistila že účtovníctvo ma baví a mám v pláne ísť na ďalšie kurzy. Na kurze veľmi dobre vysvetlené základy, porovnanie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Lektor má veľmi dobrý znalosti účtovníctva, vysvetľoval zrozumiteľne, dával kopu príkladov, aby nám všetko laicky vysvetlil, veľká spokojnosť.

Naďa Chovanová

5 hviezdičky

Kurz prekonal moje očakávania, som nadmieru spokojná. Kurz bol nabitý informáciami, príkladmi z praxe, špecifickými prípadmi a užitočnými radami. Práca s počítačom v posledný deň bola ako bonbónik po dobrom obede :) Lektorka je úžasná. Má neskutočnú trpezlivosť, energiu, srší vedomosťami. Dokáže jasne vysvetliť aj komplikované veci. Sleduje dynamiku skupiny a reaguje, prispôsobuje spôsob prednášania. Teším sa na ďalší kurz.

Lucia Polgárová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol jasný, vecný a zrozumiteľný. S lektorkou som nadmieru spokojná, lebo čo som sa chcela naučiť, bolo povedané a zrozumiteľne vysvetlené. Kurz mi nám otvoril oči a väčšina pochopila, že byť účtovníkom nie je jednoduché :)

Anita Kocúrová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal na vysokej profesionálnej úrovni, v príjemnej atmosfére a v dobrej nálade. Dlhoročné skúsenosti sa odzrkadlili na spôsobe podania učiva, kt. bol odborný, zrozumiteľný a bol podložený príkladmi z praxe. Lektorka zakaždým navodila dobrú atmosféru, bola vždy pozitívne naladená, lepšiu sme si ani nemohli priať.

Jana Podmanická

5 hviezdičky

Páčilo sa mi, že lektor vysvetľoval veci dopodrobna - ak ničo niekto nevedel bez problémov sa vrátil k učivu a vysvetlil ho opäť. Práca lektora na 1 :)

Martina Miškovičová

5 hviezdičky

Lektorka bola super. Vedela nám na všetky otázky odpovedať, veľa vecí nám povedala z praxe.

Veronika Kubincová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal nad moje očakávania, veľmi veľa otázok bolo zodpovedaných, veľa vecí z praxe. Lektorka veľmi milá a ústretová - všetko vysvetlila jasne a zreteľne dokonca udávala veľa príkladov z praxe, čo nám pomohlo ľahšie pochopiť danú problematiku.

Annamária Popundová

5 hviezdičky

Tento kurz ma za pár víkendov naučil viac ako 2 semestre na VŠ, teda splnil všetky moje očakávania. Veľmi sa mi páči, že lektor je priamo z praxe a teda vie zhodnotiť, ktoré príklady sa nám aj reálne zídu a využívajú sa bežne a ktoré \\\"môžeme vypustiť pretože sa objavujú ojedinele. S pani lektorkou som veľmi spokojná, dovolím si tvrdiť, že mi dala naozaj pevné základy na ktorých môžem ďalej stavať pomocou praxe.

Blažena Suchaničová

5 hviezdičky

Pani lektorka bola počas celého kurzu veľmi milá, ústretová, trpezlivo nám vysvetľovala učebnú látku. Ďakujem jej za citlivý spôsob, akým nás na kurze viedla. Odporučila by som kurz, lebo začiatočník sa dozvie o čom je podvojné účtovníctvo, ako sa v ňom orientovať, pokročilejší sa oboznámi s konkrétnymi situáciami pri účtovaní, čo mu môže pomôcť pri jeho práci. Ďakujem agentúre JASPIS za možnosť absolvovať kurz podvojného účtovníctva, vďaka ktorému som si rozšírila moje odborné vedomosti.

Ing. Jana Brnáková

5 hviezdičky

Celý kurz je správne nastavený. Aj pre tých, ktorí majú skúsenosti s účtovníctvom aj pre tých, ktorí začínajú. Problematika bola vysvetlená dostatočne.

Petra Gálfy Cviková

5 hviezdičky

Chcela som vedieť niektoré informácie hlbšie, a to splnilo očakávania. Dobre vysvetlenie a následné prenesenie do praxe.

Eva Budayová

5 hviezdičky

Lektorka poskytovala kvalitné informácie, v ktorých postupovala logicky a jednotlive hodiny na seba nadväzovali.

Barbora Straková

5 hviezdičky

Lektor príjemný, vedel dobre vysvetliť a pomôcť v nepochopených veciach.

Lenka Moravčíková

4 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa plánu a časového rozvrhu, bol logický a systematicky rozdelený, pochopiteľný. Lektorka bola milá, ústretová a zrozumiteľná, pracovala s výborne spracovanými skriptami, ktoré boli výbornou pomôckou pre prax

Adriana Földešiová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal pokojne a v poriadku, bol dostatočne výkladný, skriptá boli zrozumiteľné. Práca lektora je v poriadku, výklad tiež zrozumiteľný.

Judita Hlaváčová

5 hviezdičky

Prácu lektora hodnotím na výbornú, podrobne vysvetlil oblasť personalistiky a miezd, pričom použil skutočné prípady, odpovedal na všetky otázky.

Jana Zajacová

5 hviezdičky

V priebehu krátkeho času som sa toho veľa naučila, poskytnuté materiály sú veľmi užitočné, získala som poznatky nielen teoretické, ale aj praktické.

Lenka Takáčová

5 hviezdičky

Som maximálne spokojná a určite sa rada zúčastním aj na ďalších kurzoch. Perfektná organizácia kurzu a rozloženie tém na jednotlive dni, poskytnuté boli taktiež veľmi dobré materiály na štúdium.

Miroslava Osadzuková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, ale na profesionálnej úrovni. Bol veľmi intenzívny a zaujímavý.

Veronika Šragová

5 hviezdičky

Kurz ma veľmi bavil, nebol nútený, chodila som sem rada, prednášky boli jasné a zrozumiteľne vysvetľované. Páčili sa mi aj materiály, všetko sme mali k dispozícii na to, aby sme sa to naučili a mám pocit, že sa to podarilo.

Zuzana Mitanévá

5 hviezdičky

Upevnila som si poznatky, ktoré potrebujem a zároveň som získala aj širší záber a väčší prehľad v oblasti účtovníctva.

Marcela Kmeťová

5 hviezdičky

Myslím si, že priebeh kurzu bol v poriadku, všetky nedostatky resp. otázky boli zodpovedané a jasne vysvetlene.

Simona Cséfalvayová

5 hviezdičky

Veľká vďaka pani lektorke za jej prístup a spôsob výuky. Vďaka kurzu som porozumela praktickým príkladom. Vidieť, že ju práca účtovníčky baví a to sa odráža aj na kurze (pozitívne).

Lenka Tresová

5 hviezdičky

Veľmi kladne hodnotím príklady z praxe, naučila som sa to čo som potrebovala, oceňujem aj prácu v programe Omega na Pc.

Mgr. Marína Križanová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal vecne a rýchlo, množstvo informácií, príkladov z praxe, kopec materiálov aj od pani lektorky, čo veľmi pomôžu v praxi.

Turinsky transport Slovakia , s.r.o.

5 hviezdičky

Dobrý deň , absolvovala som od januára 2018 viacero kurzov a musím iba odporúčať :-) profesionalita , príjemné vystupovanie, snaha podať učivo zrozumiteľne aj pre úplných laikov , poskytnutie osobných skúseností a postrehov z praxe , odľahčená a často i zábavná forma prednesu robia z vašich kurzov zaujímavú skúsenosť a ja nemôžem nič iné skonštatovať ako veľké ĎAKUJEM! pani Zečevičová, pani Švaňová, pani Bielik Petríková, pán Sýkora. Odniesla som si z vašich kurzov mnoho poznatkov a budem sa snažiť využiť maximum toho, čo ste ma naučili. Ďakujem agentúre JASPIS, ďakujem Tomášovi za ústretovosť a dostatok kávy :-) s úctou Marcela

Alexandra Sokolová

5 hviezdičky

Lektor jednoducho vysvetľoval z praxe tak, že každý pochopí. Vďaka príkladom / príbehom z praxe je možné pochopiť poučky aj definície.

Veronika Drozdová

5 hviezdičky

Kurz by som hodnotila veľmi pozitívne, splnil moje očakávania. Oceňujem prístup a naozaj vysokú úroveň lektorky - zasvätila nás do danej problematiky naozaj vynikajúco!. Lektorka bola vždy milá, ústretová a s pochopením vysvetľovala danú tému, voči jej práci nemám žiadne výhrady.

Klaudia Jószová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v dobrej nálade. Pani lektorka má vynikajúce vedomosti v oblasti miezd a personalistiky. Veľmi sa mi páčila komunikácia vo forme konzultácie. Pani lektorka prednášala zrozumiteľne. Zodpovedala všetky naše otázky a objasnila všetky pojmy, ktoré som nepoznala. Zároveň vymenovala aj všetky zmeny v zákone, ktoré budú platné od 01.05.2018, čo si veľmi cením.

Zuzana Cigániková

5 hviezdičky

Pani lektorka na kurze bola veľmi príjemný. Vysvetlila nám všetko, čo sme nevedeli. Na všetky otázky nám odpovedala a určite odporúčam tento kurz.

Lenka Mazáková

5 hviezdičky

Kurz je veľmi dobre zameraný na personálnu oblasť. Lektorka p. Gregorová veľmi ústretová, nápomocná, veľmi jednoducho a zreteľne vysvetlila a oboznámila so zákonníkom práce, veľa príkladov z praxe uviedla, ochotná vždy poradiť.

Lucia Gabalcová

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná s našim školiteľom! Splnil očakávania. Na všetky naše otázky vedel reagovať a vysvetliť, dobrá spolupráca, zrozumiteľná.

Lenka Mendelová

4 hviezdičky

Naša pani lektorka bola výborná. Bola ochotná venovať sa veciam ktoré sme nerozumeli. Veľmi trpezlivá, vie veľa naučiť. Ďakujem krásne.

Zuzana Hetényi

5 hviezdičky

Lektor odborne preberal/vysvetľoval dané tímy, prirodzene ich prepájal s praxou, na osvieženie používal vtipy za ktoré si podľa môjho názoru vyslúžil len pozitívne hodnotenia Je vidieť, že v danom dobre pracuje a v problematike je ako doma.

Veronika Jurčová

5 hviezdičky

Kurz prebehol podľa mojich očakávaní. Téma bola vysvetlená jasne a zrozumiteľne. Vďaka mnohým príkladom z praxe bude jednoduchšie využiť znalosti v živote. Pán lektor nás svojim prístupom a výkladom zaujal na každej hodine. Vďaka pozitívnemu prístupu a dobrej atmosfére boli hodiny príjemné a zaujímavé.

Nikola Žigová

5 hviezdičky

Kurz bol výborný, oceňujem možnosť jeho realizácie cez víkendy, poskytnutie všetkých potrebných materiálov. ani lektorka veľmi milá, trpezlivá, ochotná vysvetliť vec niekoľkokrát, poskytla veľmi veľa príkladov z praxe a osobných skúseností.

Alena Modrócka

5 hviezdičky

Bola som spokojná s priebehom kurzu, Vládla tu dobrá nálada. Pani lektorka bola milá, ochotná a nápomocná. Zrozumiteľne vysvetľovala a dávala aj príklady z praxe.

Ing. Lucia Michalcová

5 hviezdičky

S lektorkou sme prebrali všetky témy, či už z teoretického hľadiska alebo aj zaujímavými príkladmi z praxe + výpočty. Zaujímavá bola aj domáca úloha, na ktorej som si precvičila príklad na skúšku. lektorka bola milá, príjemná, ochotná zopakovať nepochopené veci, znalá v oblasti účtovníctva aj z praxe.

Lenka Kalmárová

5 hviezdičky

Na kurze som dostala objasnené veci, ktoré som potrebovala vedieť, taktiež aj iné príklady z praxe s užitočnými informáciami. Práca lektora super, vždy vysvetlené všetko tak, aby všetci rozumeli. Fakt skvelá práca. Spokojnosť nadovšetko. Kurz bol nad očakávanie.

Jana Ovšonková

5 hviezdičky

Na kurze som sa dozvedela ako sa účtuje v JÚ a všetky základné pojmy a dôležité dokumenty. Kurz prebiehal od základov k príkladom z praxe, čiže teoretické znalosti boli podložené s praktickými príkladmi. Pán Sýkora je odborník. Je vidieť, že sa v danej oblasti a problematike pohybuje už mnoho rokov, a teda sa môže podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, čo a počas kurzu robil. Ďakujem za kurz, ktorý mi otvoril obzory v téme, nakoľko plánujem začať podnikať.

Marína Križanová

5 hviezdičky

Príjemná lektorka, veľa vecí preniesla názorné do praxe. Bezproblémový kurzu, soboty mi maximálne vyhovovali, nebolo to príliš na husto.

Ing. Zuzana Brtková

5 hviezdičky

S kurzom som nadmieru spokojná. Lektorka úžasná, vysvetlí, poradí. Problematika vysvetlená aj otázky k téme zodpovedané. Vynikajúce materiály aj kurz celkovo.

Tímea Csekes

5 hviezdičky

Na kurze som dostala všetko, čo potrebujem. Pani lektorka bola veľmi milá, vysvetlila všetko zrozumiteľne. Bola som veľmi spokojná. Pochopila som všetko, čo musím vedieť. Ďakujem pani lektorke.

Ing. Michaela Ondrušeková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol výstižný a jasný. Lektor vysvetlil problematiku výstižne, bol priamy a na naše otázky reagoval okamžite a odpovedal na ne veľmi zrozumiteľne.

Mária Prachárová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa danej osnovy, bol jasný a zrozumiteľný. Pán lektor je odborník, vie zaujať a prednášať zaujímavou formou. Páčilo sa mi prenesenie na praktické príklady z danej oblasti.

PhDr. Adriana Sečkárová

5 hviezdičky

Lektorke pani Weberovej nie je čo vytknúť, jednoducho perfektný výklad.

Zlatica Földesová

5 hviezdičky

Na kurz som prišla aby som sa naučila základy podvojného účtovníctva a oveľa viacej som sa dozvedela ako som očakávala, kurz bol dobre postavený. Pani lektorka bola dobre pripravená a nerobilo jej problém nám aj viac krát vysvetliť nejasnosti v problematike.

Adamusová

5 hviezdičky

Lektora hodnotím pozitívne, že je z praxe, boli poskytnuté príklady a v prípade otázok bola presná odpoveď.

Daniela Hrubovčáková

5 hviezdičky

Pán Sýkora sa snažil podať tematiku transferového oceňovania ľudským spôsobom tak, aby boli účastníci kurzu schopný sami zostaviť transf. dokumentáciu (najmä pre malé a mikroúčt. jednotky)

Alena Benka

5 hviezdičky

Plus kurzu bol efektívny prehľad v zákonníku práce, na základe vedomosti a hlavne skúsenosti p.Švaňovej. Koncept je prispôsobený aj začiatočníkom ale aj už skúseným personalistom. Veľmi aktívna lektorka, znala v problematike a oceňujem hlavne praktické príklady.

Renáta Kleinová

5 hviezdičky

Oceňujem priebeh kurzu, ktorý bol organizovaný. Problematika bola podaná chronologicky podľa prezentácie, ako plus hodnotím príklady z praxe. Pán lektor bol veľmi komunikatívny, čo robilo prednášku záživnou.

Katarína Babalová

5 hviezdičky

Kurz sa mi páčil. Pani lektorka vysvetľovala veľmi jednoducho, aby sme to všetci pochopili. Keď sme niečomu nerozumeli, vrátila sa k téme. Dala nám veľa príkladov na precvičovanie si účtovania.

Monika Pagáčová

5 hviezdičky

Kurz mi dal základy, ktoré som doteraz nemala a uľahčí mi tu prácu v mojom terajšom zamestnaní, teším sa. Výučba podľa mňa prebiehala vynikajúco, kapitoly sa preberali v takom poradí, aby boli čo najzrozumiteľnejšie. Poskytnuté učebnice sú dobre napísané aj pre úplných začiatočníkov. Práca lektora bola výborná. Vždy na úvod vysvetlila nové učivo a doplnila to zaujímavými postrehmi z praxe a upozornenia na zložitejšie situácie. Veľmi som uvítala množstvo riešených príkladov a ich podrobné rozobratie.

Zuzana Matušová

5 hviezdičky

Na kurz som prišla ako úplný laik, odchádzam s vedomosťami, ktoré chcem uplatniť v praxi. Práca lektora je vynikajúca s podrobným výkladom. Maximálna trpezlivosť pri opakovaných otázkach. Ochota vracať sa k už prebratým témam. Vedomosti v každom smere, vysoká úroveň.

Dana Marková

5 hviezdičky

Kurz bol vedený formou prenášania teórie do praxe z čoho sme ľahšie chápali jednotlivé kroky a postupy v účtovníctve, vol cedený profesionálne, prednášajúci ľudským spôsobom. Lektor zaujal nielen počas prednášania teórie ale aj vo voľnom čase, venoval sa ním aj počas prestávok a poskytol veľa užitočných informácii. Na kurze som sa naučila veľa bol mi prínosom a poskytol mi veľa užitočných informácii. Ďakujem aj za poskytnuté materiály, či už v zákazníckej zóne alebo priamo na kurze.

Mgr. Denisa Melišková

5 hviezdičky

Som spokojná, množstvo teoretických aj praktických zručností a poznatkov, práca na počítači v programe

Lucia Martanovičová

5 hviezdičky

Kurz splnil očakávanie na 100% . Naučila som sa to, čo mi bolo doteraz cudzie. Lektorka nás naučila všetko, čo sme potrebovali vedieť, aby sme sa dostali do obrazu.

Marína Križanová

5 hviezdičky

Na kurze sme dostali veľa informácií, mnoho materiálov. Pani lektorka je veľmi ústretová, má výborné vysvetľovanie, dobré rady. Zodpovedala otázky.

Rastislav Bukov

5 hviezdičky

V kurze sme mali základný prehľad doplňovaný poznatkami a problémami z praxe. Každý praktický príklad p. lektorka podala jasne a zrozumiteľne.

Mgr. Veronika Farbová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. P. lektorka je v tejto téme ako doma. Dostali sme veľa informácii a dozvedeli sme sa veľa praktických situácii.

Silvia Trnková

5 hviezdičky

Na kurze som sa dozvedela všetko, čo som potrebovala vedieť. Lektorka prednáša zrozumiteľne a zodpovedala na všetky otázky.

Jana Heribanová

5 hviezdičky

S priebehom a obsahovou náplňou kurzu, výkladom lektorky som bola spokojná. Práca lektora bola zrozumiteľná, výklad bol odborný, a kvalitná spätná väzba na otázky.

Silvia Pongráczová

5 hviezdičky

V kurze sme postupne prebrali témy ohľadne uzávierky v logickom slede. P. lektorka je veľmi milá, ochotná odpovedať, resp. nájsť riešenie na otázky. Prezentovala aj príklady z praxe.

Lea Novomeská

5 hviezdičky

S kurzom som spokojná, naučila som sa veľa nových informácii, lektorka bla milá a znalá svojho dobru a veľmi trpezlivá.

Kristína Péliová

5 hviezdičky

V kurze boli prebraté najdôležitejšie vody zo zákona a potrebné časti boli vysvetlené podrobnejšie. Lektor rozumel riešenej problematike a vysvetlil nám učivo na konkrétnych príkladoch. Ako veľké pozítívum hodnotím materiály v cene kurzu a ich dostupnosť v zákazníckej zóne.

Rastislav Ulbricht

5 hviezdičky

Správne načasovanie a rozloženie tém na kurze. Pani lektorka má profesionálny prístup, zrozumiteľne a jasne nám vysvetlila problematiku. Pre mňa plusom boli príklady z praxe.

Denisa Horínková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére. Pani lektorka nám zodpovedala všetky otázky v prípade nejasnosti, podrobne nám vysvetlila zákon a uviedla praktické príklady.

Laura Hujsiová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu sa mi veľmi páčil. Všetko malo dobrú postupnosť a nadväznosť. Výučba na vysokej úrovni. Veľa poučných praktických príkladov zo skutočných vzniknutých situáciach.

Viliam Kadlečík

5 hviezdičky

Očakával som vysvetlenie základných princípov podvojného účtovníctva a dostal som oveľa viac informácii, ktoré mi rozšírili obzory. Veľmi sa mi páčilo, že sme začali od jednoduchších účtovných prípadov až po tie najťažšie.

Jana Španková

5 hviezdičky

Tento kurz poskytuje jasný základ a vstup do účtovníctva, oceňujem dynamický priebeh kurzu. Pani lektorka bola precízne pripravená, páčilo sa mi prepojenie teórie a praxe.

Alica Csomor

5 hviezdičky

Kurz prebiehal bez problémov, riešili sme aktuálne problematiky. Pani lektorka je profesionál, bola ochotná vysvetliť všetko čo nám nebolo zrozumiteľné.

Bc. Silvia Pongráczová

5 hviezdičky

Pani lektorka bola veľmi ústretová, reagovala na položené otázky. Páčilo sa mi, že uvádzala aj praktické príklady. Celý priebeh kurzu prebiehal organizovanie, v slede podľa jednotlivých tém.

Kristína Kucserová

5 hviezdičky

Pani lektorka bola milá, na každú jednu otázku nám odpovedala bez problémov. Učivo podala tak aby to každý pochopil. S priebehom kurzu som bola nadmieru spokojná.

Petra Tomanovičová

5 hviezdičky

Na kurze sa mi páčilo veľa počítania, vďaka čomu sme sa zdokonalovali každú hodinu. Pani lektorka je profesionálka, všetko nám riadne vysvetlila aj viac krát, ak to bolo potrebné.

Michaela Morovičová

5 hviezdičky

Pôvodne som si chcela iba ozrejmiť základné pojmy avšak som zistila, že sa vždy dá ísť ešte viac do hĺbky. Preto som sa rozhodla, že ďalej budem pokračovať v platenom kurze. Lektor dokázal udržať našu pozornosť aj po celom dni v práci. Je vidieť, že to robí pretože ho to baví a tým to baví aj poslucháča.

Dominika Micháliková

5 hviezdičky

Kurz bol vedený svižne, v priateľskej atmosfére, ale na vysokej úrovni. Lektora bola pohotová, flexibilná a v dobrej nálade. Rada odpovedala na naše otázky a viedla nás ku konkrétnym riešeniam.

Pavel Bahno

4 hviezdičky

Absolútne bez pripomienok, množstvo látky bolo rovnomerne rozdelené na dĺžku kurzu a dávalo to zmysel postupom času. Profesionálny prístup lektora.

Soňa Kostovčíková

5 hviezdičky

Všetko bolo vysvetlené úplne zrozumiteľne, lektorka bola veľmi trpezlivá a venovala sa nám.

Nikoleta Harsányiová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne. Informácie boli podané zrozumiteľne v dostatočnom rozsahu. Učebná osnova taktiež vyhovujúca. Učivo vysvetlene aj na praktických príkladoch.

Turinsky transport Slovakia , s.r.o.

5 hviezdičky

Veľká spokojnosť. V danej téme som úplný ,,nováčik,, ale teším sa na ďalší víkend naplnený informáciami s našou milou lektorkou- pani Zečevičovou. Ďakujem.

Jana Rusnáková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávanie a ďakujem sa odborný výklad. Teším sa na ďalší. P. Harničárová je veľmi profesionálna lektorka. Ďakujem

Natália Beňová

5 hviezdičky

Množstvo praktických príkladov, výborne vysvetlená teória aj účtovné prípady jednotlivo. Oceňujem predovšetkým milý prístup, ochotu a poznatky z praxe s ktorými sa s nami pani lektorka podelila.

Mgr. Jaroslava Potičná

5 hviezdičky

Maximálna spokojnosť. Kurz Čašník predčil moje očakávania.

Lucia Krišandová

5 hviezdičky

Kurz bol vedený na vysokej úrovni, postupne sme prechádzali jednotlivé témy, ktoré je nevyhnutné vedieť pri práci so mzdami. Pani lektorka je veľmi príjemná a profesionálna, na každej hodine bola vždy dobre pripravená a ochotná odpovedať na naše otázky. Výborná bola aj možnosť pomoci prostredníctvom e-mailu mimo vyučovacích hodín.

Andrea Štefániková

5 hviezdičky

V kurze mi boli ozrejmené veci ohľadne účtovnej závierky. P. lektorka zrozumiteľne vysvetľuje, má dobrý prejav. Kurz mal prínosné pripomienky k súvahe, k procesu tvorby účtovnej závierky a tomu, čo predchádza jej tvorbe.

Ing. Otília Gallyová

5 hviezdičky

Kurz ma naučil všetky potrebné znalosti z oblasti miezd a personalistiky. Oceňujem, že sme prakticky pracovali na PC v mzdovom programe Olymp. Bola som spokojná.

Ivana Barbuš

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol podľa mňa bezproblemový. Výborný úvod do základov podvojného účtovníctva. S prácou lektorky som bola veľmi spokojná. Má ľudsky prístup a oceňujem vysvetľovanie na základe reálnych príkladov z praxe.

Lucia Kubišová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi zrozumiteľný, aplikovaný na reálne skúsenosti z praxe. Vysvetlenie bolo vždy zrozumiteľné. Všetko sa mi páčilo. Lektorka bola výborná

Erika Krottáková

5 hviezdičky

Kurz bol prínosom, bol presný, vecný, náučný. Lektorka bola super, výklad bol odborný, jasný.

Silvia Železníková

4 hviezdičky

Plynulé tempo kurzu, hĺbka a rozsah kurzu vyhovujúca. Pre mňa by mohol byť aj obšírnejší obsah, ale vzhľadom na základnú úroveň kurzu, splnil moje očakávania.

Petra Baginová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi prínosný, pomohol mi objasniť veľa veci. Výborný výklad, príklady z praxe, ľudský prístup, ochota vysvetliť veci viackrát.

Ľubica Černá

5 hviezdičky

Na kurze som nadobudla teoretické vedomosti, ktoré sme si overili na praktických príkladoch, pričom sme využili praktické skriptá, ktoré sme dostali na začiatku kurzu. Pani lektorka má bohaté vedomosti a lektorské zručnosti.

Ing. Veronika Marečková

5 hviezdičky

Naučila som sa využiť podvojne účtovníctvo aj do praxe. Kurz mal vysokú úroveň a veľmi veľa sme toho prebrali. Lektor sa problematike rozumel a bol na vysokej úrovni. Vždy ochotný odpovedať na otázky.

Eliška Patašová

5 hviezdičky

Najviac som bola nadšená z príkladov z praxe a výborného praktického výkladu zákoníka práce. Profesionálna lektorka na vysokej úrovni. Chýbala mi možnosť teplej stravy v okolí.

Erika Livová

4 hviezdičky

Kurz bol fajn. Pani Lacova je výborná odborníčka vidieť že sa vyzná v problematike a že s tým ma dlhoročné skúsenosti. V kurze nam bolo všetko vysvetlené ale ide sa dosť rýchlo a je náročný ten čas od 8.00 do 15.00. V každom prípade si myslím že kurz splnil moje očakavania.

Igor Blihár

5 hviezdičky

Kurz bol vedený chronologicky a systematicky, s využitím praktických príkladov, čo bolo obrovským prínosom. Lektor bol ochotný zodpovedať každému na otázky.

Anita Németh

5 hviezdičky

Lektorka kurzu bola fantastická, vedela pekne ukázať na praktických príkladoch spôsoby účtovania, čo bol dôvod prečo som sa prihlásila na kurz

Štefánia Bodnárová

4 hviezdičky

Kurz bol na začiatku teoretický. Boli nám vysvetlené pojmy. Praxovali sme aj s príkladmi z praxe počas celého kurzu a nakoniec aj s prácou v programe. Bolo vysvetlené všetko potrebné. Lektorka sa vždy podľa potreby venovala všetkým a snažila sa všetko poctivo vysvetliť.

Henrieta Murzová

4 hviezdičky

Kurz sa dostal do problematiky danej témy aj napriek tomu, že som úplný začiatočník. Priebeh kurzu bol tvorený tak, aby každý porozumel tomu, čo robíme. Prv sa vysvetlila téma, ktorú sme začínali, potom sme si spoločne robili príklady a keď niekto niečomu nerozumel mali sme stále príležitosť na naše otázky. Naša lektorka sa snažila vždy o to, aby sme všetko pochopili čo nám vysvetľovala, bola príjemný, milá a zábavná.

Daniela Hejdová

4 hviezdičky

Lektorka Lektorka pristupovala zodpovedne k práci. Ochotne odpovedala na otázky účastníkov. Podelila sa aj o príbehy a skúsenosti z práce. Ocenila som aj občerstvenie na kurze (káva, čaj) Oceňujem aj prácu na konci kurzu s PC.

Ing. Anna Revajová

5 hviezdičky

Lektorka sa vyzná v danej problematike, je to človek z praxe, uvádza množstvo príkladov z praxe, komunikatívna, trpezlivá.

Monika Benediktová

5 hviezdičky

Veľmi kvalifikovaná lektorka, pútavo a zrozumiteľne vysvetľuje.

Kristína Subiová

5 hviezdičky

Kurz bol nad moje očakávania, pracovanie v systéme OMEGA hodnotím kladne, milo ma prekvapili skripta a zošit s perom, s pánom lektorom sme efektívne využili čas na získanie informácií, páčili sa mi aj domáce úlohy (príklady).

Anita Gallová

5 hviezdičky

Lektorka krásne trpezlivo vysvetľovala, odpovedala na otázky. Lektorka je príjemná, ochotná trpezlivá a znalá.

Dominika Skybová

5 hviezdičky

Vysvetlenie učiva, zodpovedanie otázok, pripomienky z praxe na veľmi dobrej úrovni. Prístup školiteľa a príprava materiálov vo výbornej úrovni. Celkovo kurz hodnotím veľmi pozitívne, prebiehal zaujímavo. Celkový prínos bol adekvátny cene.

Žaneta Mišurová

5 hviezdičky

Veľmi dobre rozvrhnutý čas kurzu. Prebraná teoretická časť, ktorá sa potom hneď aplikovala do praktických úloh, takže aj pre začiatočníkov to bolo pochopiteľné. Výborná lektorka, som nadmieru spokojná. S lektorkou bola veľmi dobrá spolupráca, bola aj nápomocná aj pri otázkach, ktoré vznikli počas kurzu.

Radoslava Nováková

5 hviezdičky

Kurz bol vedený veľmi kvalitne a odborne. Pani lektorka sa nám snažila každú prebranú problematiku vysvetliť tak, aby sa aj "laici" dokázali orientovať v problematike. Veľmi nápomocne bolo pravidelne opakovanie a hlavne príklady z praxe. Výborný prístup, ochotne zodpovedanie všetkých otázok, výborný spôsob vysvetľovania a prepájania s praxou.

Andrea Štefániková

4 hviezdičky

Kurz mi poskytol základné informácie o účtovníctve, závierke aj analýze - mne informácie vyhovovali. Lektor má prehľad a je fundovaný.

Martin Repček

5 hviezdičky

Celý priebeh kurzu hodnotím kladne. Ak príde človek, ktorý o účtovníctve nemá ani základné informácie a ukončí ho úspešným testom, tak to hovorí za všetko o práci a prístupe lektora.

Ing. Boris Lengyel

5 hviezdičky

Lektorka bola skvelá, postupne sme si prechádzali všetky účtovne triedy a prepájala to s jej účtovníckou praxou. Prednášala zaujímavo a pútavo, takže človek ani nezaspal :)

Michaela Kubecová

5 hviezdičky

Dobre nastavená osnova tém preberaných na kurze, veľký priestor na opakovanie, aktívne zapájanie študentov do procesu výučby. Lektorka je profesionál vo svojom odbore, vždy pripravená odpovedať na akúkoľvek otázku, trpezlivá pri vysvetľovaní učiva, ochota a priateľský prístup.

Anita Varga Hodek

5 hviezdičky

Veľmi dobre premyslený, vypracovaný kvalitný kurz s praktickými príkladmi (aj teória + prax). Lektor je vysokokvalitný skúsenosťami v oblasti miezd a personalistiky.

Zuzana Kožaková

5 hviezdičky

Lektorovi som veľmi vďačná za príklady z reálneho života. Počet vyučovacích hodín, ako aj och obsah boli dostatočné na zvládnutie problematiky. Som veľmi spokojná s výkladom, ako aj s materiálmi, ktoré nám lektor poskytol. Lektor veľmi milý, ústretový. Odborne na veľmi vysokej úrovni. Dokázal zodpovedať všetky otázky.

Ingrid Vargová

5 hviezdičky

Kurz mi dal oveľa viac než som očakávala, veľa informácii aj z praxe. Lektorka je vynikajúca, milá, ochotná. Teóriu vždy spojila s praxou, čím sa stalo preberané učivo viac zrozumiteľné.

Ing. Iveta Domonkosová

5 hviezdičky

Na kurze som sa veľa naučila, hlavne praktické príklady a vyplňovanie dokladov.. Kurz bol veľmi dobrý. Prebratá teória, zákonník práce, praktické ukážky dokladov, výpočet príkladov. Lektorka je odborne veľmi zdatná, ochotná a milá, odpovedala na otázky z praxe, snažila sa motivovať študentov.

Michaela Čierťanská

5 hviezdičky

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov ako som bola ja, pomohol mi pochopiť jasne tematiku účtovníctva.

Ľudmila Žaková

5 hviezdičky

Kurz bol dobre pripravený, páčila sa mi spojitosť teórie s praxou. Pani lektorka má veľa skúseností, ktoré nám odovzdala vtipnou formou.

Ing. Jarmila Balážová

5 hviezdičky

Kurz bol jasný, zábavnou formou vysvetlené veci, možnosť opýtať sa. Lektorka je profesionálka, z praxe, ľahko a zrozumiteľne objasňuje zákon.

Ivana Kolárová

5 hviezdičky

Kurz bol vedený odborne a splnil moje očakávania, Využijem aj iné kurzy Agentúry Jaspis. Pani Švaňová je odborník a naozaj kvalitne a odborne odprednáša učivo. Nezabúda ani na príklady z praxe.

Ing. Jarmila Balážová

5 hviezdičky

Efektívny, jasný a vhodný priebeh kurzu. Lektorka mala aktívny prístup, príklady z praxe, dobrú znalosť danej problematiky. Z jej strany snaha o vysvetlenie tak, aby to všetci pochopili.

Gabriela Katonáková

5 hviezdičky

Učivo bolo vysvetlené veľmi profesionálne. Všetky otázky boli zodpovedané, a aj rôzne špecifické situácie na ktoré sme boli zvedavé

Barbora Cigláňová

5 hviezdičky

Všetky modelové situácie z praxe vysvetlene tak, aby sme pochopili aj my začiatočníci. Jediné čo mi chýbalo je ukážka softvéru, ktorý ráta mzdy.

Kristína Hudáková

5 hviezdičky

V kurze sme si prešli základné pojmy a jasne sme ich rozobrali. Pre mňa ako laika bol výklad zrozumiteľný a z kurzu si odnášam základný prehľad danej problematiky.

Jana Kováčová

5 hviezdičky

Odporučila by som kurz, pretože na trhu nie je kurz s podobným obsahom za takúto cenu. Práca lektora je výborná - zrozumiteľné vysvetľovanie, postupy aj pre úplných začiatočníkov.

Martina Marázová

5 hviezdičky

Výborný výklad lektora, trpezlivý, ochotný zodpovedať na naše otázky, vo výklade prikladal kopec príkladov z praxe.

Iveta Semivanová

5 hviezdičky

Kurz mi poskytol potrebné poznatky a akýsi základ pre prácu mzdového účtovníka. Každá hodina bola efektívne využitá a naplnená relevantnými poznatkami.

Soňa Bieliková

5 hviezdičky

výborná práca so skipinou, rozsiahle odborné znalosti a príklady na všetky možné situácie, s ktorými sa mzdár môže stretnúť vrátane praktických rád, ako sa s nimi vysporiadať

Michaela Martišová

5 hviezdičky

Kurz bol dobre pripravený, na začiatku sme dostali podklady, ktoré boli dobre spracované. Páčila sa mi postupnosť preberania účtovnej závierky. Pán lektor použil veľa praktických príkladov a upozornil nás na veci pri ktorých si máme dať pozor.

Jarmila Balážová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol stručný, jasný a zábavnou formou vysvetlené učivo. Lektorka je z praxe, ľahko a zrozumiteľne objasňuje zákon.

Monika Poláková

5 hviezdičky

Rozdelenie jednotlivých hodín bolo veľmi dobré, hlavne to, že som bola stále aktívna v danej problematike. Hodiny boli pestré a veľa som sa na nich naučila a pochopila, práca lektorky bola výborná. Nenapadlo mi, že učiť sa účtovať môže byť aj zábavné.

Krajčovičová Blanka

5 hviezdičky

Pani lektorka Lacová bola počas celého kurzu veľmi ústretová, problematiku podvojného účtovníctva nám vysvetľovala spôsobom, ktorý bol zrozumiteľný aj laikom.

Terézia Papierniková

5 hviezdičky

Na kurze som získala základné znalosti a vedomosti, priebeh kurzu bol súmerný s výučbou. Na každej hodine sa nám lektorka snažila poskytnúť čo najviac informácií. Práca lektorky bola výborná, mala s nami trpezlivosť.

Henrieta Averis

5 hviezdičky

Kurz mi dodal informácie, ktoré som potrebovala a zároveň som si obnovila vedomosti, ktoré som dlho nepoužívala. Lektor vysvetľoval prípady a zároveň ich porovnával ako vyzerajú v praxi.

Martina Gallová

5 hviezdičky

Pani lektorka vedela pekne ukázať na praktických príkladoch spôsoby účtovania, čo bol dôvod prečo som sa prihlásila na kurz, aby som videla účtovanie od začiatku, až po konečnú súvahu, celý priebeh.

M.A. Ivana Kolarova

5 hviezdičky

Lektorka bola skvelá. Kurz splnil moje očakávania.

Ing. Ivana Skopeczová

5 hviezdičky

Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Lektorka kurzu bola fantastická, uviedla veľa príkladov z praxe. Tento kurz určite odporúčam.

Michaela Holá

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére. Bol nám poskytnutý priestor na akékoľvek otázky a k ním nám boli dané aj odpovede. Oceňujem študijne materiály, ktoré nám boli poskytnuté. Prácu pani lektorky hodnotím veľmi pozitívne a najmä si vážim ochotu pri riešení problematiky, ako aj jej trpezlivosť a prístup.

Júlia Janajeva

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania až nadpriemerne, účtovníctvo sa mi začalo páčiť. Všetko bolo skvele vysvetlené a objasnené. Lektorka sa prispôsobovala tempu a dbala na naše potreby, čo objasniť viac, podrobnejšie.

Marta Lászlóová

5 hviezdičky

Bola som viacej spokojná ako som očakávala. Páčilo sa mi, možno by som pridala viacej hodín s počítačmi.

Magdaléna Véghová

5 hviezdičky

Kurz som si vybrala na základe hodnotení účastníkov a splnil moje očakávania, nemám pripomienky.

Annamária Slančíková

5 hviezdičky

Kurz prebehol na vysokej odbornej úrovni. Pani lektorka sa v problematike vyzná, podala nám postrehy z praxe, čo hodnotím vysoko pozitívne.

Mgr. Silvia Tóthová

5 hviezdičky

Dobrý deň, priebeh kurzu Základy účtovníctva v Bratislave bol veľmi kvalitný a presný. Na základe tohto kurzu som sa rozhodla navštíviť aj ďalší kurz - Podvojné účtovníctvo. Páčilo sa mi, že lektor nám dával reálne príklady zo života, vďaka tomu bol výklad zrozumiteľnejší. Negatíva som nepostrehla.

Dominika Vaňková

5 hviezdičky

Dostatok informácii, kurz založený na príkladoch a praktických cvičeniach. Lektorka zrozumiteľne vysvetľovala, ochotná poradiť, priateľský prístup, príjemne vystupovanie.

Ľubica Černá

5 hviezdičky

Pani lektorka má bohaté a odborné vedomosti a praktické skúsenosti v danej oblasti. Všetko nám zrozumiteľne vysvetlila, osobne som to učivo pochopila bez problémov. S kurzom som bola nadmieru spokojná.

Silvia Foraiová

5 hviezdičky

Po absolvovaní kurzu môžem povedať, že účtovníctvo je zaujímavé a vidím do problematiky, to znamená ,že kurz mi dal veľa.

Silvia Drietomská

5 hviezdičky

Veľmi sa mi páčila informovanosť lektorky k danej problematike a jej vedomosti, ktorými sa s nami podelila. Prácu lektorky by som ohodnotila na výbornú. Objektívne nám vysvetlila tému pričom použila aj príklady z praxe.

Lucia Dopiriaková

5 hviezdičky

Obsah kurzu bol podaný veľmi jasne a zrozumiteľne. Pán lektor poskytol veľa príkladov z praxe. Učivo prebral veľmi zaujímavo, pán lektor bol vynikajúci.

Miriam Kozinková

4 hviezdičky

Priebeh bol veľmi dobrý, všetko vysvetlené od základov do podvojného účtovníctva. Vďaka tomuto kurzu sa naučí PU aj človek, kt. sa s ním nikdy nestretol.

Denisa Čigášová

5 hviezdičky

Školiteľka veľmi jasne a vecne vysvetľovala, od základov teórie až po výpočty mzdy. Veľmi dobre spracované materiály a podklady k výučbe.

Lucia Rudavská

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v dobrej atmosfére, podklady ku kurzu boli prehľadne spracované a nadväzovali na seba. pani lektorka bola príjemná, ochotná poradiť a odpovedať na všetky otázky. Je to odborníčka v danej oblasti.

Bc. Silvia Pongráczová

5 hviezdičky

Som nadmieru spokojná s priebehom kurzu. Témy boli podrobne a zrozumiteľne rozobraté a vysvetlené. Pani lektorka je veľmi príjemná, milá a ochotná odpovedať na položené otázky. Príklady a problematiku rozoberala hlavne na príkladoch z praxe.

Zuzana Machutová

5 hviezdičky

Kurz bol na vysokej úrovni. Pani lektorka nám zodpovedala na všetky otázky, mala super prístup. S kurzom som maximálne spokojná.

Katarína Jamíková

5 hviezdičky

Teoretická časť na vysokej úrovni, nakoľko vysvetlenie zákona malo základ na praktických príkladoch. Tiež počítanie príkladov na vysokej úrovni vrámci obsiahnutého učiva kurzu. Lektorka využívala hlavne vedomosti získané z praxe.

Elena Rončáková

4 hviezdičky

Rozšírila som si vedomsti v oblasti miezd, v oblasti personalistiky čiastočne. Lektor sa snažil vysvetliť problematiku do hĺbky, ochotne odpovedal na otázky.

Daniela Záhumenská

5 hviezdičky

Kurz spoločnosti Jaspis oceňujem, nakoľko je vecný, podrobný, s kvalifikovanými lektormi a s priaznivou cenou. Ešte sa žiada viac precvičovania a výuky na PC.

Vladimíra Ondrišova

5 hviezdičky

Nadobudla som vedomosti a zručnosti potrebné na zamestnanie sa v obore účtovníctva. Vďaka lektorke som sa naučila nie len teoretické poznatky z podvojného účtovníctva, ale aj skúsenosti z praxe.

Lucia Mozolová

5 hviezdičky

Kurz bol pre mňa zaujímavý, dozvedela som sa množstvo informácií z účtovníctva. Lektorka bola vynikajúca, celý čas udržala pozornosť, ani sekundu som sa nenudila. Dokázala odpovedať na akúkoľvek otázku.

Tamara Plačková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania nadmieru, všetko bolo zrozumiteľne vysvetlené, úžasný ľudský prístup lektorky.

Lucia Kubandová

5 hviezdičky

Práca lektora bola výborná. Vo veľmi krátkom čase ma kurz naučil to, čo som si sama nemyslela že pochopím. Trošku časovo náročné, ak ste zamestnaný, ale dalo sa všetko zvládnuť.

Michaela Herichová

5 hviezdičky

Kurz je výborne logistický zorganizovaný, nemám žiadne výhrady. Výborná pani lektorka, rozprávala tak, že vedela udržať záujem, jej výklad bol zrozumiteľný.

Martina Demová

5 hviezdičky

Nad mieru spokojná, to čo som chcela vedieť, som sa naučila. Hlavne pracovať v programe OLYMP, veľa to dalo. Najlepší kurz, ktorý som u Vás absolvovala.

Erika Korábová

5 hviezdičky

Na kurze vládla priateľská atmosféra. Kurz mal veľmi dobrý priebeh, s prezentáciou som bola veľmi spokojná.

Martina Hudáková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, tempo a obsah kurzu bolo primerané. Lektorka vždy vysvetlila tému, pri praktických príkladoch sa k teórií vrátila. Oceňujem možnosť dať si kávu a čaj, pitný režim.

Nikola Kovalovská

5 hviezdičky

Nadpriemerne očakávania, skvelé skupinové cvičenia, počet študujúcich akurát, komunikácia veľmi dobrá medzi lektorkou a nami.

Beáta Baráthová

5 hviezdičky

Všetky informácie boli praktické a nápomocne.

Mgr. Martina Rácová

5 hviezdičky

Kurz bol kvalitne pripravený, dozvedela som sa množstvo informácií. Pán lektor je odborník, páči sa mi, že vie využiť teóriu v praxi, má mnoho znalostí a postrehov.

Alexandra Horníková

5 hviezdičky

Od kurzu som očakávala aktualizovanie svojich doterajších poznatkov, v čom splnil moje očakávania v plnej miere.

Ľudmila Stančák

5 hviezdičky

Kurz prebiehal veľmi rýchlo, ale to len z dôvodu, že bol podaný zaujímavo, zrozumiteľne a milo. Keďže som v tomto smere úplný začiatočník, tak mňa kurz uviedol do problematiky veľmi jasne.

Monika Mardžejová

5 hviezdičky

Kurz poskytol celkové zopakovanie podvojného účtovníctva + nové poznatky. Kurzy vyhovujúce hlavne pre zamestnaných.

Ing. Ján Slúka

4 hviezdičky

Vyučovanie prebiehalo s dobrým načasovanými prestávkami a ucelenými témami. Jednoduché, príjemne vystupovanie doplnené bohatými skúsenosťami z praxe a bežného života.

Renáta Sakslová

5 hviezdičky

Získala som veľa poznatkov z teórie a veľa užitočných informácií z praxe. Skvelý prístup lektorky, postupne nás oboznámila s účt. triedami a účtami. Prácu lektorky hodnotím vysoko pozitívne.

Viktória Kereková

4 hviezdičky

Kurz bol vedený profesionálne, príklady aj z praxe. Trošku rýchle tempo na konci .

Lucia Chovancová

5 hviezdičky

Ja som s pani Bielik-Petrikovou veľmi spokojná, absolvovala som s ňou viacero kurzov a páči sa mi jej prístup.

Katarína Lovíšková

5 hviezdičky

Výborná školiteľka, veľa nových vedomostí, príklady z praxe.

Lenka Salnická

5 hviezdičky

Všetky kurzy, ktoré viedol p. Sýkora nadmieru splnil moje očakávania po každej stránke. Oceňujem jeho znalosti a skúsenosti, trpezlivosť a komplexnosť v rámci odbornej teoretickej časti a tej praktickej. Ďakujem.

Zuzana Jarabincová

5 hviezdičky

Kurz mi dal veľa dôležitých informácii. Prebiehal prirodzene a bol čas aj na otázky, ktoré nás zaujímajú. Lektor bol super, s veľa skúsenosťami a rokmi praxe. Pán lektor je vynikajúci motivátor.

Jozef Formánek

5 hviezdičky

Na kurze som sa naučil prakticky vypočítať mzdy, podávať výkazy na inštitúcie, ako aj základnú filozofiu personalistiky. Oceňujem osobné skúsenosti lektora.

Natália Fraňová

5 hviezdičky

Páčilo sa mi, že sme dostali informácie priamo z praxe, prebrali sme teóriu aj príklady. Množstvo nových informácií bolo podaných tak, aby to pochopil úplne každý. Všetko perfektne vysvetlené. P. Sýkora je veľký profesionál a má trpezlivosť aj na tých, ktorí sa pýtajú to isté :)

Michaela Šajbenová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne, príjemná atmosféra. Možno by som pridala jeden deň, aby sme si ukázali účtovníctvo aj v programe. Pani lektorka vysvetlila všetko veľmi zrozumiteľne a jednoducho, bola veľmi milá a ochotná, rozprávala nám aj konkrétne príklady z praxe.

Barbara Pácalová

5 hviezdičky

Dobrá lektorka, pútavý výklad, dostatok informácií, trošku krátka dĺžka. S lektorkou som veľmi spokojná, príjemné vystupovanie, dobré vysvetlenie.

Miroslava Rajniaková

5 hviezdičky

Príjemne prostredie, super kolektív. Učivo bolo zaujímavé a prínosné.

Katarína Bencová

5 hviezdičky

Za dané časové rozpätie veľa informácií, prepojenie s praxou, veľmi dobre hodnotím prácu v Omege. Lektor veľmi dobre vzdelaný a informovaný, milý, ochotný a príjemný.

Andrea Kupcová

5 hviezdičky

Pani lektorka je veľmi komunikatívna, rozprávala a vysvetľovala vždy jasne k veci, rozumie sa problematike, prax aj teoretické znalosti.

Ing. Lucia Mrlláková

5 hviezdičky

Páči sa mi práca, že sme si aj písomne aj na počítači ukázali výpočty. Bola som maximálne spokojná s lektorom aj s rozsahom.

Miriam Chomová

5 hviezdičky

S kurzom a priebehom som spokojná. Oceňujem lektora, jeho skúsenosti, dostupnosť priestorov. Očakávala som získanie základného prehľadu čo sa aj stalo.

Ing. Jana Domonkošová

5 hviezdičky

Vynikajúca lektorka, plne vedela zodpovedať na všetky otázky, celý čas vedela udržať pozornosť účastníkov.

Miroslava Legiňová

5 hviezdičky

Lektorka je vynikajúci učiteľ a človek, bola som s ňou maximálne spokojná. Vie naučiť a vie aj veľa poradiť z praxe.

Jana Junas

4 hviezdičky

Splnil moje očakávania, dal mi prehľad o mzdách a personalistike, avšak očakávala som, že pôjdeme ešte viac do hĺbky. Keďže sme sa tu stretli mnohí s rôznou úrovňou znalostí, bol priebeh kurzu primeraný. Lektor má veľmi dobre znalosti. Hodnotím nadpriemerne.

Jeanetta Šipková

5 hviezdičky

Kurz hodnotím pozitívne, prebiehal v priateľskej atmosfére, teória sa vhodne striedala a dopĺňala množstvom praktických príkladov.

Natália Čižmárová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal odborne, prebrali sme celú stanovenú problematiku, oceňujem praktické príklady a prácu priamo v programe Olymp.

Silvia Segedyová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Po tomto kurze rozumiem lepšie účtovníctvu. Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére a páčili sa mi postrehy, ktoré sa týkali praxe v účtovníctve a tiež čomu sa je dobre vyhnúť. Som veľmi spokojná s kurzom.

Pavel Štukovský

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, mal som dostatok času na precvičenie rôznych príkladov. Kurz bol výborne vedený. Jednotlivé študijné celky na seba logicky nadväzovali. Bol som veľmi spokojný. Práca lektorky výborná, vhodne prepájala teóriu s praxou, vo vhodných chvíľach hodinu odľahčila. Kurz bol profesionálne vedený.

Alena Darivčáková

5 hviezdičky

Kurz bol vedený zrozumiteľne aj pre mňa ako úplného začiatočníka. Kladne hodnotím opakovanie predchádzajúcich prednášok. S lektorkou som nadmieru spokojná. Je ústretová a odpovie na všetky otázky, týkajúce sa danej problematiky.

Blanka Murová

5 hviezdičky

Presne to, čo som potrebovala, tak som sa dozvedela a aj mnoho ďalšieho naviac. Na všetko sme mali dostatok času a prešli sme si podrobne všetky témy. Vďaka

Jozef Formánek

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania nad mieru. Priebeh kurzu hodnotím perfektne, perfektné skriptá a prezentácie. Výklad lektora bol veľmi dobrý, oceňujem aj osobné skúsenosti pána lektora.

Lenka Salnická

5 hviezdičky

Som absolútne spokojná s priebehom kurzu, dalo mi to veľmi veľa a otvorilo ďalšie možnosti. Problematika bola vysvetlená ,,po lopate" a na priamych ukážkach. Na kurz boli dodané všetky potrebné pomôcky a skriptá. Lektor nám zodpovedal všetky otázky, aj nad rámec tém. Lektor nám poskytol informácie o aktuálnych zmenách a novinkách.

Jana Komanická

5 hviezdičky

Výborný kurz. Osnova jednotlivých hodín dobre koncepčne a obsahovo riešená. Lektora hodnotím veľmi pozitívne, po profesnej, odbornej aj ľudskej stránke. Kladie dôraz na dôležité súvislosti. Lektor upozorňuje, čo je dôležité

Jaroslava Madacki

5 hviezdičky

Lektor má veľmi dobre rozvrhnuté spracovanie tém. Kurz aj lektor splnil moje očakávania, prednášal zrozumiteľne a je zrejmé, že práca účtovníka je jeho vášeň.

Róbert Štinger

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, nakoľko som sa nestretol s účtovníctvom vôbec, považujem kurz za obsahovo bohatý a prínosný pre ďalší rozvoj. Kurz prebiehal bez problémov, v niektorých momentoch vyvolal úsmev na tvári. Kurz bol obsahovo naplnený a nadväzoval v jednotlivých témach tak, aby vytvoril logický celok a pomohol nám lepšie porozumieť problematike PÚ. P. Sýkora je profesionálom po všetkých stránkach, kurz viedol veľmi plynulo, používal veľké množstvo príkladov z praxe.

Ivana Jadrníčková

5 hviezdičky

V kurze sme prešli všetko potrebné pre daný typ kurzu. Hodiny prebiehali v super atmosfére. S lektorom som nadmieru spokojná - objasnil mi veľa vecí, v ktorých som "tápala". S kurzom je veľká spokojnosť.

Lenka Salnická

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Učivo vysvetlené "po lopate", skvelé príklady z praxe, milá pani lektorka :) V kurze je veľký priestor na otázky a ich zodpovedanie, dostatočne veľké množstvo materiálov a pomôcok, vysvetlené témy dopodrobna. Práca lektora je na 1*

Ester Orthová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, lektorka vysvetľovala veci veľmi zrozumiteľne, takže všetkému som pochopila.

Dušan Janoťák

5 hviezdičky

Som spokojný s priebehom kurzu, splnil moje očakávania, naučil ma novým informáciam a nemám žiadne výhrady. Som spokojný s dostatočným štúdijíným materiálom, s čím som nepočítal. Som spokojný aj s rozvrhom. V kurze je jednoduché laické vysvetlenie učiva a milý prístup.

Zuzana Jarabincová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Jednoducho vysvetlené, žiadne zbytočne nezrozumiteľné poučky, ale príklady z praxe. Na kurze je priateľská atmosféra, dobrý výklad na naše otázky, pochopili sme z výkladu pani lektorky hneď. Lektorka je milá, skúsená vo svojom obore, na naše otázky reagovala pohotovo a aj navyše sa nám snažila zistiť informácie, ktoré sa účtovníctva netýkali.

Jozef Formánek

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania nadmieru. Kurz mal perfektný priebeh. Počas priebehu 3 dní som sa naučil viesť Jednoduché účtovníctvo v potrebnej miere, predtým som sa s účtovníctvom nikdy nestretol . Okrem všetkej potrebnej teórie som sa dozvedel aj mnoho podstatných informácií z praxe. Lektorka je z praxe. Profesionálny priebeh prednášania pochopí to aj človek, ktorý sa nikdy predtým z účtovníctvom nestretol.

Filip Bubeník

5 hviezdičky

Výborné spojenie teórie s praktickými účtovnými príkladmi a ukážkou účtovného softwaru. Lektorom vysvetľoval zrozumiteľne doplnené o praktické skúsenosti.

Dušana Balážová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Z kurzu odchádzam s dobrým pocitom, že som sa veľa naučila. Lektora hodnotím pozitívne. Je veľmi aktívny, ochotný a hodiny sa niesli v dobrej nálade. Nevytváral stres.

Elena Krúpová

5 hviezdičky

Obrovské množstvo informácií o PÚ, informácií o prepojení účtovníctva s praxou, veľmi dobrý prehľad, veľmi dobre spracovaný pomocný materiál. Lektor je aktívny, priateľský, otvorený, ochotný, ľudský, rád poradí.

Mgr. Eva Piussi

5 hviezdičky

Chcela som spoznať a pochopiť účtovanie v podvojnom účtovníctve, čo sa mi splnilo. Kurz je zaplnený množstvom informácií o PÚ, všetky hodiny boli plnohodnotne využité, veľa praktických skúseností, veľa príkladov, ktoré mi pomohli pri pochopení súvislostí jednotlivých účt. prípadov. Lektor má profesionálny a pozitívny prístup, je trpezlivý pri vysvetľovaní a odpovedá pri rôznych typoch otázok.

Lenka Jeništová

4 hviezdičky

S priebehom som bola spokojná, niekedy príliš rýchle tempo - naraz veľké množstvo informácií. Pani lektorka všetko zrozumiteľne vysvetlila, uvádzala príklady z praxe.

Erika Rentková

5 hviezdičky

Tento kurz splnil moje očakávania,prebiehal veľmi dobre, bol veľmi náučný, obsahoval veľa informácii. Lektorka vedela všetko vysvetliť. Prijala by som viac práce na PC.

Tomáš Habara

5 hviezdičky

Dobré zosúladenie teoretickej a praktickej stránky. Veľmi odborné a prakticky vysvetľovaná problematika,príjemne vysvetľovanie.

Adriana Vrzgulová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Kurz začínal presne, s primeranými prestávkami. Na mojej strane spokojnosť, páčilo sa mi, že sa prešla teória a potom príklady, veľa účtovania - super! Lektorka bola príjemná, profesionálne vystupovanie, okrem iného (nám) ponúkla aj príklady z praxe. Kurz by som odporučila, ak má záujem obohatiť svoje skúsenosti o info z účtovníctva.

Eva Reiderová

5 hviezdičky

Výhodou bolo veľké množstvo príkladov, ktoré sme riešili. Študent sa tak rýchlejšie dostane do praxe. Lektorka je rozhľadená, vie zodpovedať veľa otázok z praxe. Celkovo komunikácia prebiehala príjemne a bezproblémovo. Odporučila by som kurz, pretože poskytuje rýchle a kvalitné oboznámenie sa s problematikou.

Martina Porubská

5 hviezdičky

Priebeh kurzu je vyhovujúci - na začiatku dňa teória a poobede praktické príklady. Práca s praktickými príkladmi bola vysvetlená k pochopeniu aj pre úplného laika, čo mi vyhovovalo. teória v stručnosti a jasne a samozrejme pre zvyšok bolo potrebné si pozrieť knihu, kde je to veľmi dobre popísané. Spokojnosť. Kurz by som odporúčila

Lucia Gajdošová

4 hviezdičky

Zrozumiteľný výklad učiva, vysvetľovanie za pomoci príkladov z praxe.

Lucia Školiak Chovancová

5 hviezdičky

Kurz mi pomohol pochopiť princípy účtovania, dozvedeli sme sa veľa hodnotných vecí z praxe. Lektorka bola výborná, nenásilnou formou nás naučila veľa. Hodiny boli zábavné, zaujímavé, plné poznatkov z praxe.

Natália Biskadská

5 hviezdičky

Kurz prebiehal interaktívnou formou, čo veľmi oceňujem. Plné príkladov z praxe, hodnotím veľmi pozitívne. Práca pani lektorky je skvelá, vždy sa pýtala či všetkému rozumieme, ak nie, do detailu všetko vysvetlila. Rozprávala veľa príkladov z praxe, upozornila nás na veľa vecí, čokoľvek sme sa opýtali, vždy odpovedala a poradila.

Martina Mozolíková

5 hviezdičky

Kladne hodnotím množstvo príkladov, na základe ktorých bolo jednoduchšie pochopiť princípy účtovania, neustálym precvičovaním sme sa rýchlejšie zdokonaľovali. Lektorka je trpezlivá, vysvetľovaním na príkladoch sa jednoduchšie vnímali súvislosti - prečo sa účtuje takto. Pani lektorka mala veľký prehľad a venovala sa nám výborne.

Andrea Říhová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Učivo bolo vysvetlené aj na príkladoch, čo hodnotím veľmi pozitívne.

Daniela Tichanská

5 hviezdičky

Som spokojná, nakoľko som potrebovala doplniť a uceliť informácie, aby som mohla dokončiť účtovnú závierku.

Beáta Čižmáriková

5 hviezdičky

S kurzom som spokojná, lektor zaujímavo prednášal a použil množstvo príkladov z reálneho života. Prácu lektora hodnotím pozitívne, vysvetlil učivo zrozumiteľne.

Norbert Ágh

5 hviezdičky

Kurz bol pre mňa zaujímavý, prvý krát som bol na takomto kurze. Naučil som sa veľa nových vecí o účtovníctve. Lektorka bola veľmi milá a komunikatívna.

Tatiana Chrenková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania a mám väčší prehľad v účtovníctve, sú mi jasnejšie pojmy a jednotlivé činnosti v účtovníctve. Oceňujem poskytnuté materiály. Lektorka je odborníčka v účtovníctve, zrozumiteľne predkladala informácie v logickom slede. Oceňujem uvádzanie príkladov zo života, dynamický postup, ktorý udržiaval pozornosť. Kurz bol časovo vyhovujúci.

Juraj Camber

5 hviezdičky

S kurzom som bol spokojný. Lektorka vysvetlila všetko potrebné jednoducho a pochopiteľne.

Veronika Kurucová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Na kurze som sa dozvedela množstvo informácií. Lektorka vysvetľovala zrozumiteľne a systematicky. Je vidieť, že sa v oblasti účtovníctva vyzná.

Mgr. Natália Ivančíková

5 hviezdičky

Celý kurz prebiehal veľmi pozitívne, bolo vysvetlené všetko veľmi precízne. Lektor bol trpezlivý, všetko vysvetloval jasne a zrozumiteľne. S prácou lektora som bola maximálne spokojná.

Bc. Alžbeta Vargová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, ba až predčil. Všetko bolo zrozumiteľne vysvetlené ako po teoretickej tak aj po praktickej stránke. Som veľmi spokojná hlavne s lektorom a jeho výkladom. Lektor použil veľa praktických príkladov a ich vysvetlenie bolo nad rámec učiva.

Katarína Gálová

5 hviezdičky

Veľmi príjemná pani lektorka so skúsenosťami. Pri každej veci ,o ktorej sme možno nemali ani šajnu uviedla lektorka príklad z praxe a riadne nám to vysvetlila.

Denisa Horínková

5 hviezdičky

Kurz bol vedený na profesionálnej úrovni, lektor vysvetlil všetky nejasnosti a zodpovedal všetky otázky. Lektor viedol kurz na vysokej úrovni, podrobne popísal všetky účtovné prípady.

Mgr. Andrea Sotáková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu sa mi páčil, pretože bola uvoľnená atmosféra. Pani lektorka bola príjemná, vedela nám odpovedať na všetky naše otázky. Jej práca sa mi páčila, pretože používala príklady z praxe a lepšie sa to chápalo.

Lucia Víglašová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal logicky na základe obsahu a náročnosti tém. Kurz poskytol všetky základné informácie, ktoré som od kurzu očakávala. Lektorka bola zrozumiteľná, príjemná a jej výklad bol pochopiteľný. Dala priestor na otázky a zaujímala sa, či rozumieme.

Ing. Anna Hanuliaková

5 hviezdičky

Kurz jednoduchého účtovníctva mi dal veľa odpovedí na mnohé moje otázky z praxe, lektorka veľmi ochotná, odporúčam všetkým, kto takýto kurz potrebuje.

Kristína Stieranková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v pohodovej atmosfére,pani lektorka bola veľmi milá a všetko riadne vysvetlila.Kurz splnil moje očakávania.

Ing. Silvia Kováčová

5 hviezdičky

Kurz, ako vždy je na kvalitatívne vysokej úrovni a splnil všetky moje očakávania. Lektorka je príjemná a kvalifikovaná osoba s veľkým nadaním vysvetliť nevysvetliteľné. Som s jej prácou veľmi spokojná.

Zuzana Fronc

4 hviezdičky

Nakoľko som absolvovala niekoľko kurzov v Jaspise, som rada, že úroveň školení rastie = lepšia pripravenosť školiteľa, podklady školenia v papierovej forme od začiatku prehľadne spracované s možnosťou doplnenia svojich poznámok priamo do skrípt.

Adela Štefániková

4 hviezdičky

Priebeh kurzu bol logicky nastavený, príklady praktické a zaujímavé. Lektor vynikajúci s bohatou praxou a množstvom príkladov z praxe

Zuzana Gramatová

5 hviezdičky

Lektorka na veľmi odbornej úrovni, skúsená, množstvo praktických poznámok. Kurz prebiehal na úrovni, tempo primerané, pozitívne hodnotím množstvo príkladov.

Veronika Zaťková

5 hviezdičky

Kurz splnil všetky moje očakávania či už po obsahovej stránke, ale aj z hľadiska výučby pani lektorky. Ku kurzu nemám žiadne pripomienky, celkovo som bola spokojná. Prínosom boli aj materiály ku kurzu.

Martina Zigová

5 hviezdičky

Moje otázky boli zodpovedané. Som lepšie pripravená uchádzať sa o voľné miesto v rozpočtovej organizácií. P. lektorka výborne vysvetľuje, výkladu som chápala, zodpovie veci z praxe.

Zuzana Cisáriková

5 hviezdičky

Na kurze som získala dostatočné množstvo informácií na zorientovanie sa v problematike rozpočtových organizácií. Práca lektorky bola výborná s množstvom skúseností z praxe.

Zuzana Kalmanová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávanie, dostala som odpovede na otázky, ktoré ma trápili. Práca lektora bola na vysokej úrovni, má veľa skúsenosti z praxe.

Mgr. Viera Pócsová

5 hviezdičky

Na kurze sa mi páči, že riešime otázky a situácie z praxe. V kurze je malá skupinka a máme väčšiu možnosť diskutovať

Martina Chudá

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne, páčili sa mi rôzne príklady, ktoré lektorka uvádzala. Taktiež sa mi páčilo prepojenie praxe s teóriou. Pani lektorka bola veľmi príjemná, zdatná v každej oblasti a na všetky otázky vedela odpovedať.

Ing. Daša Popluhárová

5 hviezdičky

Kurz bol bohatý hlavne na praktické príklady. Lektorka poskytla veľa praktických informácií, ochotná odpovedať na otázky.

Zuzana Kovačičová

5 hviezdičky

Som spokojná, učiva bolo dosť a som príjemne prekvapená, že sme dokázali za tak krátky čas obsiahnuť všetko učivo. Pani Zečevičová je veľmi príjemná, vysvetľuje všetko veľmi zrozumiteľne.

Júlia Skvorcová

5 hviezdičky

Kurz bol vždy dobre pripravený, lektorka sa venovala všetkým účastníkom, zodpovedala vždy všetky otázky s potrebnou odbornosťou.

Mária Lujza Baňovičová

5 hviezdičky

Obsah kurzu z teórie bol dostačujúci. Výborný odborný prístup lektorky, zodpovedané otázky, som spokojná :) Kurz by som odporučila známym. Zodpovedal mojim potrebám, obsahoval dostatočné množstvo informácií

Dagmar Húdeková

5 hviezdičky

Obsah blokov bol dobre rozdelený. Lektorka bola veľmi ústretová, mala prehľad vo všetkých oblastiach cukrárenstva. Kurz by som odporučila.

Mgr. Mária Valigurská

5 hviezdičky

Rozvrhnutie tém a blokov mi vyhovovalo, nemenila by som to. Lektorku chválim za prípravu, aktuálnosť tém, príbehy z praxe. Mala veľmi ľudský prístup. Kurz by som odporučila, lebo splnil moje predstavy. Lepšie sa orientujem v cukrárskej téme a dá človeku nový pohľad na veci. Hlavne hygienu! Kurz bol veľmi prínosný.

Jana Jančušková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v poriadku. Získala som každú hodinu kurzu dostatok informácii. Fungovala aj spätná väzba. Pridala by som ešte jednú hodinu na prácu s PC. Snaha lektorky vysvetliť a podať informáciu na vysokej úrovni. Dobrá spolupráca.

Karin Rízová

5 hviezdičky

Lektorka bola vynikajúca, vedela detailne vysvetliť dopodrobna účtovne operácie a názorne uviedla príklady z praxe.

Bc. Nikoleta Zsemlyeová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, overila som si svoje vedomosti a dalo mi to veľké plus do praxe. Páčilo sa mi aj prepojenie na prácu so serverom. Všetok čas sme využili naplno. Lektor pôsobil veľmi milo a dalo sa vidieť, že s danou problematikou má skúsenosti. S jeho výkladom som bola spokojná. Snažil sa na všetko potrebné poukázať.

Mgr. Valéria Maškulíková

5 hviezdičky

Som spokojná s obsahom kurzu aj s výkladom lektorky. Prácu lektora hodnotím pozitívne, príklady z praxe a trpezlivosť pri našich otázkach

Miloš Volek

5 hviezdičky

V priateľskej atmosfére prebehlo školenie bohaté na odborné informácie a veľa praktických cvičení. S prístupom lektora a prezentovanými informáciami som nadmieru spokojný. Jednoducho profesionálny prístup.

Miroslava Šípošová

5 hviezdičky

Jasný, výstižný kurz, veľmi praktický a veľa reálnych príkladov. Okrem toho, že je pani lektorka sympatická, má príjemný hlas a vystupovanie, je odborníčka vo svojom obore, odpovedala vždy na všetky naše otázky, bola ústretová, vysvetľovala jasne, prakticky. Maximálna spokojnosť.

Patrícia Giertlová

5 hviezdičky

Prvý týždeň bol najnáročnejší, keďže som v danom obore nováčik. No postupom času sa všetko obrátilo a som veľmi spokojná, odchádzam z kurzu s pocitom, že som sa niečo skutočne naučila. Prácu lektora hodnotím veľmi pozitívne. Skvelý prístup a spôsob výuky.

Erika Mihaľová

5 hviezdičky

S kurzom som spokojná. Uvítala by som keby sme sa na kurze naučili vypisovať tlačivá ako potvrdenia o príjmov fo... S lektorom som spokojná, odpovedala na naše otázky a otázky zo života. Kurzy sú na dobrej úrovni a lektor tiež.

Mgr. Zuzana Hašková

5 hviezdičky

Lektorky prezentovali svoje poznatky na vysokej odbornej úrovni, zohľadnili aktuálnosť trendov, postupov a informácií-

Andreas Bertók

5 hviezdičky

Príjemný personál - pani lektorky aj pracovníci a aj príjemná atmosféra.

Anton Lazík

5 hviezdičky

Bol som s kurzom veľmi spokojný. Veľmi dobré schopnosti prednášania a dobré príklady vo forme videií.

Marianna Šišková

5 hviezdičky

Zrozumiteľne a jasne odprezentovaná problematika zákona o dani z príjmov. Zaujímavo podaný výklad, obohatený o príklady z praxe. Školenie je vhodné ako úvod do problematiky ako pomôcka pri samoštúdiu.

Veronika Andrejčáková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal nad moje očakávania. Systém vytvorený podľa osnovy, témy kvalitne prepojené, praxou podložené príklady. Vysoká kvalita odborného výklady a prehľadu v praxi.

Zuzana Hanušová

5 hviezdičky

Školenie malo logiku, tematicky zoradené, prebrané všetky postupnosti a súvislosti. Lektor mal ústretový prístup, všetko vysvetlil. Kvalita na najvyššej úrovni.

Mariana Romanová

5 hviezdičky

Teória spojená s praktickými príkladmi, čo pomohlo k pochopeniu problematiky. Lektorka mala kvalifikovaný výklad a zodpovedala rôzne otázky z praxe.

Mária Kovaľčíková

5 hviezdičky

Som nanajvýš spokojná s kurzom. By som sa napísala, toľko superlatívov ani neexistuje, aby vystihovali osobu pani Ing. Petríkovej.

Lenka Žilová

5 hviezdičky

Kurz bol vedený odborne, vecne a zrozumiteľnou formou. Kvalitná lektorka, spokojnosť s odbornosťou aj prezentáciou počas kurzu.

Lucia Migášová

5 hviezdičky

Na kurz boli pripravené dobré materiály a prezentácia. Zrozumiteľný výklad zákona a príklady na ďalšie vysvetlenie.

Andrea Revajová

5 hviezdičky

Maximálna ústretovosť, obšírne výklady jednotlivých zákonov. Lektorka je na veľmi vysokej úrovni.

Erika Nezvalová

5 hviezdičky

Boli vysvetlené dôležité ustanovenia a podstata zákona o DPH. Kurz mal logickú štruktúru, dostatočne pripravené materiály, mal odbornú úroveň. Lektorka veľmi jasne a zrozumiteľne vysvetlila danú problematiku, použila názorné príklady, ochotne zodpovedala dané otázky.

Henrieta Botková

5 hviezdičky

Problematika vysvetlená na konkrétnych príkladoch, vypĺňanie tlačív s vysvetlením, žiadne zbytočné preberanie teórie. Lektorka mala príjemný prístup, vysvetlenie exekúcií tak, aby to pochopil každý. Pozitívne hodnotím riešenie aktuálnej problematiky - dátové schránky, ktoré boli príjemným spestrením kurzu.

Emília Kajanová

5 hviezdičky

Kurz bol vedený vecne, zrozumiteľne a boli uvedené aj príklady z praxe. Lektorka vysvetľovala veľmi zrozumiteľne, bola ústretová a pohotovo reagovala na naše podnety.

Andrea Kováčiková

5 hviezdičky

Kurz hodnotím pozitívne, je vidieť dlhoročné skúsenosti lektorky, nebolo to učebnicové ale praktické. Pani lektorka je láskavá, trpezlivá a s prehľadom vysvetľuje danú problematiku. Budem sa snažiť byť úspešná, píšem to preto, lebo cítim, že úspech prajete všetkým. Ďakujem za pripravené materiály, budem na vás dlho v dobrom spomínať.

Miroslava Hrčková

5 hviezdičky

Prednášajúci do detailov vysvetlil danú problematiku. Lektorka bola vynikajúca. Áno, dozvedela som sa veľa zaujímavých informácií.

Ing. Iveta Čampišová

5 hviezdičky

Lektor zrozumiteľne vysvetlil všetky pojmy, problematiku tranfseru a trpezlivo a kvalifikovane odpovedal na všetky otázky. Kurz by som odporučila, problematika bola podrobne vysvetlená

Mariana Romancová

5 hviezdičky

Kurz ma príjemne prekvapil. Kurz prebehol veľmi pútavým spôsobom, bez straty koncentrácie s praktickými skúsenosťami a informáciami, ktoré budem vedieť použiť v práci. Už dávno som nezažila kurz, ktorý bol celý čas podaný veľmi pútavo a podnetne.

Renáta Nemčeková

5 hviezdičky

Kurz predčil moje očakávania :) V kurze sme prešli celú problematiku a zodpovedali sa mnohé otázky. Lektorka mala zrozumiteľný výklad a príjemné vystupovanie. Odporučila by som kurz aj známym. Je problém zohnať informácie o tejto problematike, na kurze zistíte všetko pokope :)

Daniela Smolárová

5 hviezdičky

Prácu p. lektorky hodnotím nad očakávania, lektorka má prehľad a skúsenosti z praxe. Je ústretová a vysvetlila všetko zrozumiteľne. Spoločne sme prebrali celú problematiku. Bolo to super a som maximálne spokojná.

Jeanetta Šípková

5 hviezdičky

S kurzom som bola veľmi spokojná, určite budem pokračovať ďalej v kurze pre pokročilých. Lektorku hodnotím nanajvýš pozitívne. Jej prístup, výklad a prezentácia je na vysokej odbornej úrovni. Lektorka bola milá, používala veľké množstvo príkladov z praxe, čo nám veľmi pomáhalo.

Ivana Hrozenská Tóthová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal na vysokej úrovni, bol zrozumiteľný vysvetlený jasne a zreteľne. V prípade akéhokoľvek nepochopenia sa p. Sýkora vždy a veľmi rád s úsmevom na tvári vrátil späť a opätovne vysvetlil a až potom sa pokračovalo ďalej. Materiály boli na úrovni, ako aj názorné ukážky. Prácu p. Sýkoru hodnotím len v superlatívoch.

Michaela Šarocká

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, neverila som, že sa za 5 dní dokážem naučiť toľko vecí, ale dokázala som. Prístup pána lektora hodnotím profesionálne. Som s ním maximálne spokojná.

Henrieta Moravčíková

5 hviezdičky

Som nadmieru spokojná, naučila som sa počítať mzdy, všetko pekne postupne vysvetlené. Som spokojná aj s tým, že sme si všetko preberali aj na počítači. Prácu lektora hodnotím výborne. Vysvetlenie bolo prehľadné, názorné ukážky a príklady. Otázky lektor vždy pekne vysvetlil.

Alžbeta Lipárová

5 hviezdičky

Kurz bol výborne pripravený, dostali sme štúdijné materiály, kde síce boli nejaké chybičky, ale pani lektorka nás na tie chyby upozornila a pomohla nám ich opraviť.

Ingrida Ženčuchová

5 hviezdičky

Bola som spokojná s priebehom kurzu, s prostredím, s prístupom aj lektorkou. Práca lektorky - odborný prístup, hlavne veľmi trpezlivé vysvetľovanie a prístup.

Ing. Lenka Petrášová

5 hviezdičky

Absolvovala som 5-dňový víkendový kurz Mzdy a personalistika s lektorkou Ing. Martinou Švaňovou a môžem povedať, že bol GENIÁLNY! Lepšiu lektorku som nikdy nestretla. Mala vyslovený záujem o to, aby každý danú problematiku pochopil. Venovala sa každej nami položenej otázke - aj keď sme ju tým často zdržovali :) Je to veľmi milá, sympatická osôbka, fundovaná v danej problematike po teoretickej, aj praktickej stránke. Za tých pár dní som pochopila a pohltila obrovské množstvo informácií, ktoré mi teraz pomáhajú v mojej pracovnej sfére. Každému, kto potrebuje byť v mzdách a personalistike "doma", odporúčam tento kurz. Milá Martinka, veľmi Vám ďakujem za Váš prístup - s akým sa človek málokedy stretne, za Vašu snahu a ochotu odovzdať čo najviac informácií, profesionalitu a vždy dobrú náladu. Bolo mi potešením! Lenka :)

Alžbeta Lipárová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne. Som spokojná aj s poskytnutými materiálmi, výučba bola vedená na profesionálnej úrovni. Lektorka na vysvetlenie použila aj príklady z praxe, mne osobne pomohli lepšie pochopiť danú problematiku. Práca lektorky bola na vysokej profesionálnej úrovni. Pani Zečevičová bola veľmi príjemná, ústretová, vždy dobre naladená, dokázala vytvoriť v učebni priateľskú atmosféru. Výborný kurz, ďakujem.

Andrea Tomovičová

5 hviezdičky

S účtovníctvom som nemala skúsenosti, ale veľa som tu pochopila. Bolo toho trochu veľa, čo je ale pochopiteľné, že sa to nedá vysvetliť všetko za 4 hod. No bolo to zrozumiteľne a jednoduchým jazykom vysvetlené. Pani lektorka má veľmi sympatické vystupovanie, ochotne odpovedala na všetky otázky a mala trpezlivosť s vysvetľovaním. Kurz bol pre mňa obohacujúci, ďakujem.

Ester Orthová

5 hviezdičky

Tento kurz mi dal všeobecný prehľad o účtovníctve. Pán lektor je veľmi pozitívny, vzdelaný a vtipný človek. Učivo vysvetlil veľmi zrozumiteľne.

Katarina Kratková

5 hviezdičky

Pani Zečevičová dokázala aj náročnú tému povedať pútavo a zaujímavo. Jej odbornosť je na vysokej úrovni.

Ivana Hrozenská Tóthová

5 hviezdičky

Vedenie kurzu pánom Sýkorom, bolo na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Pan Sýkora ma príjemne vystupovanie, bohate skúsenosti, vedomosti a kurz obohatil príbehmi z vlastnej praxe ako aj vysvetľovanie a názorné ukážky. Taktiež materiály, ktoré pan Sýkora poskytol sú vypracované na úrovni a verím, že ich budem spočiatku dosť často používať pri mojej účtovníckej praxe a stáleho vzdelávania sa. - hodnotím to veľmi pozitívne, pretože sa budem mať "o čo oprieť, do čoho nazrieť" Chcem sa ešte raz aspoň touto cestou poďakovať hlavne pánovi Sýkorovi, ktorý mi pomohol pochopiť a vnoriť sa do problematiky podvojného účtovníctva, za čo som mu nesmierne vďačná :-) Taktiež poďakovanie patri aj vám - celému teamu agentúry Jaspis :-)

Ing. Matúš Rybár

4 hviezdičky

Kurz prebiehal primeraným tempom. Uvítal by som zlepšenie koncepcie skrípt. Chýbali výpočty v software, ideálna by bola výučba na PC počas celého kurzu. Lektorka okrem teórie podľa skrípt podávala praktické info z vlastných skúseností, ochotne odpovedala na otázky.

Mgr. Zuzana Šenkáriková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu na úrovni, páči sa mi, že boli riešene aj otázky z praxe, maximálna spolupráca lektora s klientmi.

Marcel Kellner

5 hviezdičky

Mám základ,porozumel som princípom a viem, kde mám hľadať informácie. Bolo to náročné kvôli veľkému množstvu informácií ale prestávky boli primerané.

Ing. Branislav Fedor

5 hviezdičky

Ďakujem za kurz ZÁKLADY ÚČTOVNÍCTVA - ZADARMO. Pani lektorka je milá, ochotne nám vysvetlila a odpovedala na naše otázky. Je vidno, že pani lektorka má veľa vedomostí a aj skúseností s účtovníctvom.

Soňa Michalková

5 hviezdičky

Prihlásila som sa, aby som si zopakovala účtovníctvo, v ktorom nemám praktické skúsenosti a aby som sa dozvedela aj iné veci kt. som nevedela predtým. Lektorka je milá, ochotná vysvetliť, vysvetľuje zrozumiteľne, dopĺňa príklady z praxe.

Lucia Demovičová

5 hviezdičky

Kurzy agentúry Jaspis sú na veľmi vysokej úrovni. Spoločnosť má naozaj vysoko kvalifikovaný personál. Ďakujem za kurz zadarmo a určite pouvažujem o ďalšom kurze. Práca pani lektorky Makýšovej bola na veľmi profesionálnej úrovni. Pani lektorka nám zodpovedala všetky otázky danej problematiky.

Júlia Kostrová

4 hviezdičky

Som spokojná s kurzom PÚ v Trenčíne, kde som si zlepšila svoje vedomosti. Dozvedela som sa veľa užitočných informácii z praxe. Ako negatívum hodnotím dĺžku kurzu, pretože by sa zišiel kurz predĺžiť aspoň o jeden deň. Lektorka bola veľmi skúsená a teoretické veci prepájala so skúsenosťami z praxe, čo hodnotím ako veľmi prínosné.

Lenka Svetlíková

4 hviezdičky

Lektor vystihol podstatu základov účtovníctva. Priebeh celého kurzu sa mi páčil, nezaťažoval nás prílišnou odbornosťou. Rozdelenie kurzu malo hlavu a pätu, stručne a jasne nám lektor priblížil, čo je účto a pomohol nám sa rozhodnúť, či sa chceme aj do budúcna venovať tomuto odvetviu. Páčilo sa mi prepojenie teórie s praxou, s osobnými skúsenosťami lektora a jeho bezprostrednosť.

Jeanetta Šipková

5 hviezdičky

Dala by som viac hodín alebo dní na PC. Lektorka vytvorila príjemné prostredie, veľmi často využívala príklady z praxe, vysvetlila nám jasne a zrozumiteľne, je trpezlivá, milá a priateľská.

Zuzana Schusterová

4 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Hodiny boli zaujímavé a týkali sa kurzu. Lektor tým, že je profesionálne a odborne zdatný a má dlhodobú prax, jednotlivé časti účtovníctva boli vedené nielen na teórii ale hlavne na príkladoch, čo je pre mňa pozitívne.

Veronika Myslíková

5 hviezdičky

Na kurze bolo pohodové tempo, na všetko bolo dosť času, aj na prípady z praxe a opakovanie. Lektorka má veľa skúseností, je veselá a trpezlivá. Ďakujem za skvelý kurz.

Lucia Demovičová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu spočíval najprv v teoretickom vysvetlení danej problematiky s vysvetlením príkladov v skutočnom prostredí pre výpočet miezd. Práca pána Sýkoru bola na veľmi vysokej profesionálnej úrovni s rozsiahlymi poznatkami z danej tématiky. Kurz sa mi veľmi páčil, pouvažujem ešte o nadstavbovom kurze pre budúcnosť.

Viktor Paulik

5 hviezdičky

Dobre vysvetlené učivo, v prípade nezrovnalostí aj dodatočné dovysvetlenie, správne rozložené prestávky, pitný režim. Všetko OK. Pani Zečevičová vysvetľuje všetko krok po kroku, nielen čo, ale aj prečo. Všetko podáva ľudsky, občas vtipnou formou, s jej prácou som veľmi spokojný.

Simona Želinská

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som bola spokojná, učivo sme preberali postupne, v logickej následnosti. Oceňujem aj pripomienky z praxe zo strany lektorky. S lektorom som bola spokojná, myslím si, že celková spokojnosť s kurzom sa odvíja najmä od spokojnosti s lektorom. S jej prístupom k nám ako účastníkom som bola nadmieru spokojná.

Bettina Karošiová

5 hviezdičky

Dostali sme veľa užitočných informácií. Som vďačná najmä za príklady z praxe. Mali sme skvelú náladu počas všetkých dní. S lektorkou sme boli všetci spokojní. Pomohla nám vo všetkom a vedela odpovedať na každé otázky, ktoré sme mali. U nej by som rada absolvovala aj iný kurz.

Lucia Borošová

5 hviezdičky

Počas kurzu sme stihli prebrať celú problematiku miezd, či už v zmysle zákonníka práce, ale predovšetkým prakticky. S prácou lektora som nadmieru spokojná. Jeho výklad bol zrozumiteľný a pochopiteľný. Pán lektor bol priateľský, vtipný, odpovedal na všetky naše otázky a pripomienky.

Darina Kopányi

5 hviezdičky

Po absolvovaní kurzu som pochopila celú problematiku podvojného účtovníctva. Pani lektorka bola veľmi milá, príjemná. Odovzdala nám veľa vedomostí. Trpezlivo vysvetľovala x-krát až kým sme všetko nepochopili.

Ing. Lenka Ďurfinová

4 hviezdičky

Kurz bol obohatený vecami a príkladmi z praxe. Na kurze bolo vítané množstvo školených ľudí, možnosť zodpovedať na konkrétne otázky z našej praxe. Školenie bolo doplnené jednotlivými pokynmi, paragrafovým znením, ale aj príkladmi z praxe.

Lenka Naďová

5 hviezdičky

Kurz bol na veľmi vysokej úrovni, lektorka jasne a zrozumiteľne všetko vysvetlila. 100 % spokojnosť, práca na vysokej úrovni.

Radoslava Pastieriková

5 hviezdičky

Kurz bol prínosný s množstvom informácií aj pre začiatočníkov. Lektor je odborník dokonale ovládajúci problematiku, s dlhodobou praxou a skúsenosťami. Veľmi milý a ochotný

Mária Moravíková

5 hviezdičky

Lektor bol ochotný, milý s bohatými skúsenosťami z oblasti PÚ. Výuka bola zrozumiteľná, myslím si, že oproti OA som nadobudla viacero vedomostí z oblasti PÚ.

Ing. Lucia Borošová

5 hviezdičky

Prístup ako aj výklad lektora sú profesionálne, počas kurzu sme stihli prebrať celú problematiku PÚ na teoretickej a praktickej úrovni. S prácou lektora som veľmi spokojná, bol profesionálny, trpezlivý, odpovedal nám na všetky naše otázky, uvádzal príklady z praxe, problematiku vysvetľoval pochopiteľne pre všetkých.

Mgr. Andrea Jakubcová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, veľa nového som sa dozvedela a naučila. Lektor prednášal veľmi dobre. Vedel vysvetliť veci tak, že sa dali hneď pochopiť a vracal sa k veciam, ktoré nám neboli jasné. Vysvetľoval zreteľne a profesionálne. Odporučila by som kurz každému, kto prichádza do kontaktu s účtovníctvom. Naučené využijem vo svojej praxi na 100%. Ďakujem za super kurz :)

Zuzana Káčerová

5 hviezdičky

Dobre zvolená problematika k začiatočníckemu kurzu pre pokročilý kurz. Výborné materiály, oceňujem prácu s počítačom. Pani lektorka odškolila na výbornú, hodnotím odbornosť, prednes, poradenstvo. Odniesla som si veľa. Ďakujem.

Silvia Vartíkova

5 hviezdičky

Prešli sme všetky účtovné skupiny, boli sme upozornení s čím sa v praxi stretneme najčastejšie. S prístupom pani lektorky som bola veľmi spokojná, vyučovanie bolo zábavné, zrozumiteľné, na príkladoch z praxe dobre zapamätateľné.

Adriana Čekanová

5 hviezdičky

Na kurze sa mi páčilo, splnil moje očakávania i odpovede na moje otázky. Lektorka so mnou spolupracovala, vedela mi odpovedať na moje otázky ohľadom účtovania v N.O. Kurz by som odporučila, pretože sa vždy niečo nové dozviete.

CLIMAX, s.r.o.

5 hviezdičky

Dobry den. Rada by som vyjadrila podakovanie za perfektne vedeny kurz "Podvojne uctovnictvo". Lektor p. Sykora je enormne fundovany lektor s bohatymi skusenostami z praxe, ktore nam (pomedzi ucivo kurzu) ochotne odovzdaval. Hodiny boli vedene velmi dynamicky, zaujimavo. Kedze uctovnictvo som mala pred dvadsiatimi rokmi na strednej skole, teraz to mozem porovnat a zaroven mozem skonstatovat, ze hodina bola vedena naozaj profesionalne. Urcite budem pokracovat v dalsich kurzoch vo Vasej spolocnosti ci uz v oblasti uctovnictva, resp. miezd a dani. Skripta boli vynikajucim (a z praxe mozem povedat), aj nevyhnutnym doplnkom k hodinam. Zaverom mozno jedno odporucanie: na take komplexne "utrasenie" si celej problematiky by som prijala jeden den kurzu naviac. Dakujem a prajem vela spokojnych studentov.

Martina Renčová

5 hviezdičky

Pozitívne hodnotím lektorku, prebrala s nami od teórie-začali sme s jednoduchšími oblasťami a postupne sme sa posúvali k ťažším. Vyskúšali sme si účtovať aj na PC. Potešilo ma aj občerstvenie kávou a čajom. Lektorka bola veľmi príjemná, odpovedala na všetky otázky, je vidieť, že je to človek z praxe.

Mgr. Anna Holendová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, nakoľko som začiatočníčka a dozvedela som sa veľa nového, čo určite využijem. S kurzom aj s p. lektorkou som bola spokojná.

Nikoleta Ribánszka

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Nemám pripomienky, s kurzom som spokojná. Práca lektora a prístup lektora bol vynikajúci.

Petra Barčaková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, získala som mnoho nových poznatkov. Kurz bo, výborný, priebeh mi vyhovoval aj obsah kurzu. Jedine by mi viac vyhovovalo ak by sa kurz uskutočnil cez týždeň.

Mgr. Veronika Krátka

5 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa mojich očakávaní. Absolvovala som už viacero kurzov z agentúry Jaspis, boli vždy na profesionálnej úrovni.

Andrea Gallo

5 hviezdičky

Kurz bol fantastický. Lektorka bola výborná. Jej postrehy, príklady z praxe nám hrozne pomohli. Jej prácu hodnotím pozitívne.

Ing.Denisa Czabanyová

5 hviezdičky

Kurz sa mi veľmi páčil, dal mi naozaj veľa. Pani lektorka Štepanayová bola vynikajúca, veľmi pekne zrozumiteľne všetko vysvetlila. Bola som nad mieru spokojná a určite ho odporúčam.

Zuzana Lešťanová

5 hviezdičky

Som spokojná nadmieru, verím že pomôže pri hľadaní práce. Kurz bol výborný, rozsah učiva vzhľadom na čas adekvátny, páčili sa mi praktické príklady z praxe. Pani lektorka Švaňová je dynamická, vysvetľuje výborne a ako bonus je veľmi milá. Bolo by skvelé mailom pripomenúť začiatok kurzu, keď sa človek prihlási 2 mesiace vopred, dátum môže vypadnúť.

Jana Klochlerová

5 hviezdičky

Splnil očakávania, negatívne hodnotím zimu v priestoroch (po zakúrení lepšie :) )

Michaela Púpavová

5 hviezdičky

Splnil moje očakávania, nakoľko som si našla aj druhú prácu s účtovníctvom. Priebeh kurzu hodnotím pozitívne nakoľko lektorka rozprávala stále k veci a hlavne z praxe,čo mi veľa dalo. Pani Zečevičovú hodnotím taktiež veľmi pozitívne, vidno skúsenosti, na každú hodinu prišla dobre naladená.

Veronika Makovická

4 hviezdičky

Nemala som vôbec žiadne skúsenosti s účtovníctvom ako jediná z triedy a zvládla som to. Jediné, čo by som vypichla je, že na to všetko učivo je málo času. Vlastne sme ani nepreberali všetko učivo z knihy, ale určite to najdôležitejšie sme prešli.

Petra Polakovičová

5 hviezdičky

Preopakovala som si podvojné účtovníctvo a najmä dostala som veľa postrehov a pripomienok z praxe od lektorky. Kurz prebiehal v dobre nálade a atmosfére. Prechádzali sme jednotlivými učt. triedami a pani lektorka ich doplnila príkladmi z praxe, čo hodnotím ako najväčšie pozitívum. Možno by som zvážila, či dať DPH školenie ako časť kurzu podv. učt. aj napriek tomu, že by stálo viac a trvalo dlhšie.

KEGroup s.r.o.

5 hviezdičky

Hodnotime ako vynikajuco zvladnute.

Ivana Vetišková

5 hviezdičky

Páčilo sa mi, že najskôr bola prebratá celá teória a potom sme to všetko aplikovali do príkladov, ktoré boli dobre spracované.

Zuzana Olléová - Susu

5 hviezdičky

Kurz bol vynikajúci, veľmi mi to pomohlo pri vysvetlení problematiky DPH, lektorka bola milá, ústretová, úžasná. Tento kurz odporúčam každému :)

Iveta Bojnická

5 hviezdičky

Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Lektorka p. Gregorová bola super a s poznatkami, ktoré nám v rámci kurzu v Žiline dala, s jeho priebehom, jej vysvetlením, príkladmi z praxe aj pripravením materiálov som bola nad mieru spokojná. Určite odporúčam.

Mgr. Lucia Miľová

5 hviezdičky

Odborný výklad, systematicky a prehľadne vysvetlené informácie z oboru, zrozumiteľnosť, dobrý výklad lektora.

Romana Štrbová

5 hviezdičky

Kurz ma obohatil novými dôležitými vedomosťami.

Radoslava Roštárová

5 hviezdičky

Odporučila by som známym. Rozšírila som si svoje vedomosti a zlepšila sa, v čom som mala nedostatky.

Lucia Leskovská

5 hviezdičky

Vyjadrujem pochvalu a spokojnosť s kurzom PÚ v Nitre a lektorkou Ing. Lacovou, jej odborným a zároveň ľudským prístupom. Jej vysvetľovanie bolo zrozumiteľné a pochopiteľné pre všetkých účastníkov. Kurz splnil moje očakávanie. Určite odporúčam.

Eva Fabianová

5 hviezdičky

Chcela by som sa poďakovať za veľmi podnetný a inšpiratívny kurz manažment pohľadávok. Nadobudla som mnoho informácií a podnetných impulzov do ďalšieho profesného i osobného života.

Ema Straková

5 hviezdičky

Veľmi dobrý prístup školiteľa. Veľmi oceňujem pripravenosť na hodiny a odbornosť z praxe. Kurz prebiehal podľa očakávania.

Ing. Ján Palárik

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Dozvedel som sa veľa užitočných informácii o PÚ. Lektor bol super. Dokázal vysvetlit veci tak, aby to pochopil aj začiatočník ako ja, ktorý sa s učtovníctvom nestretol. Možem len odporučiť aj tým, čo váhajú či absolvovať takýto kurz.

Mariana Lasicová

5 hviezdičky

Dostala som iný pohľad na účtovníctvo. Som maximálne spokojná.

Dalibor Trebíchalský

5 hviezdičky

Kvalitný kurz, dobre usporiadaný priebeh, lektorka má bohaté skúsenosti a teoretické veci dopĺňa príkladmi.

Mgr. Ingrid Holdošová

5 hviezdičky

Vynikajúci lektor, príjemná atmosféra, kurz splnil moje očakávania. Len môžem odporúčať.

Jana Nagyová

5 hviezdičky

Na kurze sme mali perfektnú lektorku, ktorá nám podala informácie jednoducho. Pani lektorka je odborníčka v oblasti účtovníctva, ktorá má veľa skúseností z praxe, čiže nám vedela poradiť aj v konkrétnych oblastiach.

Jana Nemcová

5 hviezdičky

Myslím, že pre úplného začiatočníka je tento kurz náročnejší pre odborné termíny a množstvo paragrafov ktoré treba poznať.

Lenka Ostatníková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím veľmi pozitívne, pani lektorka bola veľmi milá, učivo vysvetlila zrozumiteľne, oceňujem postrehy z bežnej praxe a jej ľudský prístup.

Karin Zozuľák

5 hviezdičky

Bola som veľmi rada, že preberané učivo bolo vysvetlené aj ručne, ale aj prakticky na PC.

Mária Habánová

5 hviezdičky

Kurz prebehol podľa očakávania, na otázky bolo zodpovedané, lektorka vysvetľovala tak, aby sme všetko pochopili. Pripomienky nemám.

Janka Chrastinová

5 hviezdičky

Teší ma že som natrafila na serióznu firmu a vynikajúceho lektora. Oceňujem študijné skriptá a poskytnuté pomôcky(zošit, pero) ale aj prostredie (káva, čaj, klíma), a samozrejme najviac oceňujem vynikajúceho lektora a jeho vysokú profesionalitu, uvádzanie príkladov z praxe a ochotu odpovedať na všetky kladené otázky (niekedy aj mimo problematiky mzdy, napr. z oblasti daní a odvodov). Oceňujem pochopenie lektora aj k úplným začiatočníkom a jeho trpezlivé vysvetľovanie problematiky viackrát. Kurz bol pre mňa-začiatočníka pomerne náročný z hľadiska kvantity odborných informácii a výpočtov k pomeru časového priestoru. Myslím že ak by bol kurz predĺžený ešte o jeden deň (spolu 6) nebolo by to na škodu veci. Som ale spokojná a ďakujem, v budúcnosti sa určite zúčastním aj nadstavbových kurzov ponúkaných Vašou agentúrou.

Lucia Kvasnicová

5 hviezdičky

Veľmi dobré vysvetľovanie pani lektorky, páčili sa mi konkrétne príklady z jej praxe. Človek si to vie hneď osvojiť, uvedomiť, čo sa tým príkladom myslí.

Monika Ráková

5 hviezdičky

Pani lektorka bola úžasná a trpezlivo vysvetlila všetky nezrovnalosti. Odporúčam každému začínajúcemu podnikateľovi.

Marta Gáborová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Lektorka fundovaná, pripravená na kurz, znalá zákona i praxe. Zodpovedala na otázky.

Blanka Pristašová

4 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa časového plánu. Všetko bolo včas dané zrozumiteľné a jasné. Odpovedané bolo vždy na všetky otázky. Lektorka pristupovala zodpovedne. Celkovo som bola spokojná s prístupom.

Zuzana Ondrušeková

5 hviezdičky

Pani lektorka bola veľmi milá, odpovedala nám na každú otázku. Ochotne nám pomáhala, ak sme niečomu nerozumeli.

Eva Glossova

5 hviezdičky

Ja dakujem pani Martinke,,za úžasny pristup.Ozaj tento kurz mi dal vdaka jej pristupu velmi vela. Jedine negativum bola miestnost,,kde bolo velmi teplo

Lenka Hudáková

5 hviezdičky

Bola som maximálne spokojná, to čo som očakávala sa mi dostalo aj oveľa viac. Lektorka vysvetlila všetko perfektne.

Miroslav Lackovič - Helios

5 hviezdičky

S kurzom som maximalne spokojna. Pani lektorka velmi mila, prijemna, trpezliva a hlavne velka odbornicka v danej oblasti. Velmi odporucam. Urcite sa zucastnim aj dalsich kurzov.

Petra Španková

4 hviezdičky

Na kurze som sa naučila viac ako na strednej škole. Praktické príklady možno viac prebrať a rôzne prípady účtovania. Lektorka profesionálne viedla výučbu.

Katarína Halánová

5 hviezdičky

Kurz pripravený do najmenších detailov. Veľmi prehľadne spracované pomôcky a materiály.

Martin Farbula

5 hviezdičky

Vynikajuca lektorka.Velka spokojnost .

Viera Šomšáková

5 hviezdičky

Áno, kurz splnil moje očakávania, bola som prekvapená kávou, čajom, perom a zošitom. Som veľmi spokojná ako začiatočník, páčili sa mi prebraté veci z praxe. Profesionálna práca lektorky.

Iveta Grgulová

5 hviezdičky

Kurz bol vedený profesionálne, zrozumiteľne, lektorka odpovedala na všetky otázky súvisiace s témou.

Ivana Kozáková

5 hviezdičky

Atmosféra na kurze bola príjemná, až priateľská, no zároveň sme stále riadne pracovali. Páčilo sa mi hlavne prepájanie s praxou a teda aj vsuvky z reality. Lektorka bola veľmi príjemná aj vtipná, ale zároveň aj prísna, čo bolo super. Keď nám nebolo niečo jasné, vždy sa k tomu vrátila aj niekoľko krát, až kým nebola presvedčená, že sme to naozaj pochopili.

Ivona Poláková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal systematicky, ucelene s výborným výkladom problematiky podvojného účtovníctva.

Zuzana Konôpková

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som bola veľmi spokojná, pretože som sa dozvedela veľa teoretických ale hlavne praktických vedomostí z oblasti podvojného účtovníctva.

Annamária Kelecsényiová

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som spokojná, ozrejmil mi účtovný pohľad na firmu z pozície podnikateľa, aj z pozície účtovníka. Oceňujem praktické príklady zo života. Som rada, že som natrafila na príjemnú a ústretovú lektorku s profesionálnymi vedomosťami na maximálne vysokej úrovni.

Darina Buvaličová

5 hviezdičky

Práca lektorky bola veľmi komunikatívna, ústretová, vždy všetko vysvetlila, som veľmi spokojná.

Jana Slabová

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná s priebehom kurzu a taktiež s prácou lektorky. Lektorka bola milá, ústretová, uviedla aj praktické príklady z účtovníctva.

Liana Gergeľová

5 hviezdičky

Kultivovaný priebeh, jasné a zrozumiteľné vysvetlenie veľmi zamotanej problematiky. Práca lektora bola veľmi, veľmi dobrá. Lektorka s talentom zrozumiteľne a vtipne učiť.

Bc. Miriama Pazderová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal, tak ako uvádzate na stránke. Prácu lektorky hodnotím vysoko pozitívne, je to odborníčka z praxe s ľudským prístupom. Myslím, že motivovala všetkých účastníkov kurzu.

Andrea Richterová

5 hviezdičky

Lektorka bola príjemná, komunikatívna, milá a ústretová. Bola schopná odpovedať na všetky druhy otázok. Neskutočne zdatná vo svojom obore, tá správna osoba na školenie.

Mária Takacsová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol Dobrý, postupne sme sa zoznámili s účtovnými skupinami a účtovnými prípadmi. Lektorka je veľmi empatická, podrobne nám vysvetlila postupy účtovníctva na praktických prípadoch z vlastných skúseností.

Katarína Halánová

5 hviezdičky

Kurz bol vedený v pozitívnom duchu a bol doplnený o množstvo skúseností z praxe. Veľmi dobre vysvetlenie pojmov tak, aby pochopili aj ľudia bez skúseností. Výučba bola vedená veľmi profesionálne. Vďaka lektorke som konečne pochopila súvislosti a pojmy.

Kristína Bernáth

4 hviezdičky

Som spokojná so školením aj s poskytnutými učebnými materiálmi. Pani lektorka je milá a múdra. Vedela podať svoje vedomosti a to zrozumiteľne.

Zuzana Andrašková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne. Pani lektorka sa snažila vysvetliť veci na super úrovni, ale čo je hlavné dá sa to pochopiť. Určite by som odporučila kurz, pretože sa mi páči systém výučby a pekne zrozumiteľne.

Jana Gondeková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne, lektor obohacoval teóriu praktickými príkladmi. Lektor prednášal zaujímavo. Je to skúsený kvalifikovaný lektor s dlhoročnou praxou.

Základy účtovníctva

5 hviezdičky

S kurzom som bola spokojná. P. lektor Sýkora veľmi dobre vysvetľuje a kladne hodnotím prípady z praxe ako aj humor.

Mgr. Veronika Keszeliová

3 hviezdičky

Lektor bol húževnatý, rozprával pútavo a najmä príklady z praxe pomohli lepšie priblížiť prezentovanú tému. Tiež sa mi rátalo, že sa nás snažil zapájať do prednášky. Vo svojej oblasti ozaj profesionál

Mgr. Erzsébet Matyi

5 hviezdičky

Kurz bol zaujímavý, získala som základné poznatky z účtovníctva. Lektor profesionálne vysvetlil teóriu a aj príklady z praxe, jasne a zrozumiteľne vysvetľoval.

Katarína Kubisová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Som spokojná s celým priebehom kurzu, lektorka nám vždy podala informácie tak, že sme to rýchlo pochopili, páčil sa mi veľmi aj individuálny prístup, ak tomu niekto nerozumel. S prácou lektorky som úplne spokojná, bola veľmi profesionálna, komunikatívna a priateľská, a hlavne sa mi páčilo to, že nám vedela odpovedať na každú jednu otázku.

Adriana Sameková

5 hviezdičky

Kurz bol vedený veľmi dobre aj po odbornej stránke, aj tak, aby sme sa cítili príjemne. Lektorka bola trpezlivá, ústretová, vždy ochotne odpovedala na naše otázky. Veľmi pozitívne hodnotenie vedomostí a spôsobu akým bol vedený kurz. Páčilo sa mi, že okrem skrípt sme dostali zošity aj perá, či iné pomôcky.

Źaneta Semanková Mankovičová

5 hviezdičky

Páčila sa mi atmosféra, ktorá v skupinke vznikala. Z kurzu odchádzam s dobrým pocitom, že som sa veľa naučila. Lektorka mňa osobne veľa naučila, po tomto kurze mám široký obzor vedomostí. Lektorka splnila moje očakávania. Lektorka mala dobrý prístup, priateľský, pedagogický.

Ing. Slavomíra Pisklová

5 hviezdičky

Kurz mi poskytol širší obzor v oblasti účtovníctva, množstvo nových informácií potrebných do života a taktiež aj prax s danými programami na PC. Pani lektorka pôsobila počas kurzu veľmi sympaticky, odborne, poskytla mi množstvo informácií i odpovedí na každú otázku. Kurz splnil moje očakávania v teórií i v praxi.

Miroslava Paľová

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som veľmi spokojná. Vyučovacie celky na seba nadväzovali a tým pádom som lepšie rozumela vyučovaciemu predmetu. S prácou lektorky som veľmi spokojná. Bola nám stále nápomocná a zodpovedala všetky otázky.

Bc. ľuboslava Ildžová

5 hviezdičky

Kurz mi toho veľa dal, dobre materiály na učenie, dosť hodín na počítači - som veľmi spokojná, splnil tento kurz všetky moje očakávania. S prácou lektora som veľmi spokojná, je veľmi milá, srdečná, vždy s ochotou odpovedala na naše otázky ale hlavne nás toho veľa naučila.

Ing. Peter Sipľák

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Výklad bol vecný a osožný. Lektorka bola vždy ochotná odpovedať na všetky kladené otázky a vedela rozobrať danú problematiku, tak aby tomu pochopil každý.

Lucia Krišandová

5 hviezdičky

Som spokojná s obsahom kurzu, postupne sme prešli všetkými náležitosťami, ktoré sú potrebné pri vedení jednoduchého účtovníctva. Lektorka má príjemné a profesionálne vystupovanie. Zrozumiteľne vysvetľuje danú problematiku.

Magdaléna Kollárová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v priateľskej atmosfére. Lektorka bola veľmi ústretová, vždy sa vrátila k problematike, ktorá nám nebola jasná.

Radka Brunckova

5 hviezdičky

Kurz Mzdy a Personalistika sa mi veľmi páčil a odporúčam všetkým. Teória mi dala veľa a počítanie je o praxi .Pani lektorka bola super, veľa nám toho vedela vysvetliť. Som spokojná, ďakujem.

Andrea Machajová

5 hviezdičky

Splnili sa moje očakávania nielen vo výuke softvéru, ale kopec rád skúseného účtovníka, ktoré majú pre mňa veľkú hodnotu. Vynikajúca práca lektora. Ďakujem, malo to veľký prínos pre mňa.

Michaela Holá

5 hviezdičky

Priebeh kurzu by som ohodnotila pozitívne a hlavne bezproblémovo. S prácou a prístupom lektora som spokojná nad očakávania. Oceňujem najmä otvorenosť a ochotu riešiť otázky aj nad rámec riešenej problematiky. Kurz je výbornou voľbou pre získanie praxe vo zvolenom odbore.

Ivana Popadičová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, hodiny prebiehali v príjemnej atmosfére, odborný prístup lektorky a jej trpezlivosť. Odborné, jasné a zrozumiteľné vysvetľovanie lektorky. Profesionálny a príjemný prístup.

Marcela Ragačová

5 hviezdičky

S kurzom som bola veľmi spokojná, dostali sme dostatok študijných materiálov. Lektorka bola milá, ústretová a naučila nás veci, ktoré sa nám v živote zídu.

Katarína Hercegová

5 hviezdičky

Tempo priebehu kurzu mi vyhovovalo. Zodpovedali sa moje dotazy. Bola som veľmi spokojná. Lektorka na vysvetlenie použila veľa príkladov z praxe.

Štefan Jančár

5 hviezdičky

Som spokojný s prácou lektorky. Bola priateľská, ochotne odpovedala na naše otázky k prednášanej téme a zároveň nám povedala viac.

Mgr. Magdalena Pisková

4 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Bola postupne prebratá takmer všetka problematika vyplývajúca z danej témy. Individuálne boli prebrané najproblematickejšie časti, s dôrazom na praktické počítanie príkladov z praxe. Lektorka mala prehľadne spracované materiáli k danej téme, dobre pripravená, ochotná zodpovedať všetky otázky z praxe.

Jana Mátyusová

5 hviezdičky

Odporúčam každému, nielen budúcim mzdovým účtovníčkam, či personalistkám/om, ale i každému zamestnancovi a uchádzačovi o zamestnanie, aby si vedel vypočítať svoju mzdu a zhodnotiť jemu ponúknutú pracovnú zmluvu.

Mgr. Zuzana Mistrikova

5 hviezdičky

Tento kurz ma velmi bavi. Pristup pani lektorky je skutocne profesionalny a citit, ze svoju pracu robi naozaj so srdcom. Temu podava nesmierne dobre - jednoducho, navyse je vidiet, ze hoci nejdeme v skriptach rad za radom, ma to svoj zmysel. Mam pocit, ze to velmi pomaha tomu, aby som mohla pochopit podstatu uctovania. Hodiny nie su nudne, vela sa zasmejeme, vela pocujem prikladov z praxe, nie je to vytrhnute z kontextu, v triede je prijemna atmosfera. Vrelo odporucam!

Anna Ilavská

5 hviezdičky

Som spokojná so spôsobom prihlasovania na kurzy, s komunikáciou dátumu a miesta uskutočnenia, ako i odoslanie študijných materiálov. Hodnotím tento kurz i organizáciu ako veľmi profesionálne.

Peter Janech

5 hviezdičky

Super, lepší kurz som ešte nemala, asi najlepšie využité peniaze za kurz. Konečne som nemala pocit, že otravujem, alebo zdržujem iných, keď sa pýtam na moje otázky. Školiteľka úžasná, vrele odporúčam všetkým....

Mgr. Anna Ilavská

5 hviezdičky

Kurz naplno splnil moje očakávania, bol pútavý a zaujímavý, obohatený o skúsenosti z profesionálneho života prednášajúceho. Veľmi dobre tiež hodnotím organitáciu.

Natália Trubanová

5 hviezdičky

Z priebehom kurzu som bola spokojná. Kurz mal veľmi vhodné rozdelenie teoretickej a praktickej časti. Práca lektora bola najlepšia zložka, ktorú v rámci kurzu hodnotím-veľmi dobrý prístup odborníka v danej oblasti ale aj spôsob podania študentovi.

Svetlana Kurucová

5 hviezdičky

Na kurze som získala viac vedomostí ako som si myslela pred začiatkom kurzu, že získam :) Lektor vysvetľoval zrozumiteľne, keď sme nerozumeli, ochotne vysvetlil. Veľa nových informácií sme získali, dobre vysvetlené učivo. Lektor má prehľad o danej problematike.

Lenka Lišková

5 hviezdičky

S kurzom som veľmi spokojná. Bol veľmi dobre zorganizovaný, mali sme prehľadne spracované materiály a bol dostatočný priestor pre otázky a diskusiu. Lektorka bola veľmi dobre pripravená, vedela odpovedať na všetky otázky a bola veľmi ochotná. Venovala sa teórii aj praxi, problematiku dobre vysvetľovala. Kurz by som odporúčala aj známemu, najmä pre dobre spracované podklady a ochotu lektorky.

Monika Jaceníková

5 hviezdičky

Školenie Spracovanie DP bolo vedené systematicky a logicky. Lektorka je vysokokvalifikovaná a prepája prax a zákony.

Mgr. Miroslava Blašková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Prebiehal systematicky, od základov. Problematika bola dostatočne, odborne vysvetlená. Lektor bol kvalifikovaný, z praxe, odborne pripravený.

Katarína Nováková

5 hviezdičky

Lektorka bola veľmi ochotná, veci vedela jasne a zrozumiteľne vysvetliť, ochotne vysvetlila a odpovedala na položené otázky, kurz bol vďaka p. lektorke Eve Mrázikovej zaujímavý a problematika prehľadne vyložená.

Silvia Mišutová Tonková

5 hviezdičky

Priebeh kurzu bol v poriadku. Tempo sme si určovali podľa toho ako sme ktorej téme rozumeli a stihli sme prebrať všetko dôležité. Nemám žiadne pripomienky, kurz bol na úrovni. Pani lektorka Lacová bola úžasná. Bola ústretová a ochotná vysvetliť všetky témy aj viackrát, ak sme tomu nerozumeli. Vedela nám poskytnúť informácie aj z praxe. Odporučila by som kurz každému, kto sa chce účtovníctvu venovať.

Michaela Horská

5 hviezdičky

Kurz prebiehal plynulo, jednotlivé teoretické časti sme prešli postupne so zrozumiteľným výkladom a príkladmi, časovo bol kurz dobre rozvrhnutý, celková atmosféra na kurze bola výborná, za čo vďačíme lektorke aj dobrému kolektívu, s ktorým sme sa zišli. P. lektorka zvláda svoju prácu na výbornú, je odborníčkou v podvojnom účtovníctve, odpovedala aj na otázky nad rámec výučby, veľmi milá a ochotná, keď bolo potrebné, pristupovala ku každému individuálne. Kurz splnil moje očakávania, bolo vynikajúce prejsť si účtovníctvo nielen z teoretickej stránky, ale aj na počítači.

Lucia Miklušová

5 hviezdičky

Veľmi som spokojná s priebehom kurzu, s lektorkou, priestormi. Veľa som sa naučila a pochopila princípy a zásady podvojného účtovníctva.

Ľubomíra Čujová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal na kvalitnej úrovni v príjemnom kolektíve s odborne vzdelanou lektorkou. Lektorka bola príjemná, odborne vzdelaná a používala aj príklady z praxe, bola ochotná riešiť nezrovnalosti v príkladoch aj po kurze.

Ingrid Kratkoczká

5 hviezdičky

S kurzom som veľmi spokojná, splnil moje očakávania, tempo školenia bolo primerané. Lektorka prednášala veľmi odborne, zrozumiteľne aj pre začiatočníkov. Všetko bolo vysvetlené aj z praktickej oblasti. Ďakujem.

Bc. Andrea Fečková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, veľmi som spokojná s vysvetlením a ponúknutým materiálom. Toto je môj tretí kurz u pani Ing. Petríkovej a som veľmi spokojná s touto lektorkou.

Peter Janech

5 hviezdičky

Vynikajúci kurz aj pre tých, ktorí už z účtovníctva niečo vedia.

Petronela Babničová

5 hviezdičky

Vynikajúco spracované podklady, oceňujem občerstvenie, kávička padla vhod :). V kurze sú naozaj obsiahnuté všetky potrebné informácie. Pani Zečevičová bola príjemná vyučujúca, ktorá sa snažila vložiť do vyuč. procesu aj svoje skúsenosti z praxe, za čo jej ďakujem!

Sandra Szofková

5 hviezdičky

Myslím, že ku kurzu nie je čo dodať, bola som spokojná aj s obsahom, aj s prístupom lektora. Taktiež som spokojná s prístupom celej agentúry. Pán Sýkora je mimoriadne trpezlivý a po odbornej stránke mu tiež nie je čo vytknúť. Ochotne odpovedal aj na otázky nad rámec kurzu.

Juraj Popjak

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, v niektorých prípadoch to bolo nad očakávania. Priebeh kurzu bol v poriadku, časový harmonogram zvládnuteľný, dostatočná flexibilita v rámci dňa a učiva. Lektor odviedol výbornú prácu, dobré odvodenie prípadov a vysvetlenie na príkladoch z praxe.

Ema Kupečeková

5 hviezdičky

Kurz splnil očakávania nad mieru. Priebeh kurzu bol veľmi zorganizovaný, fantasticky pripravený, podklady a odbornosť na vysokej úrovni. Práca lektora veľmi profesionálna, odbornosť a znalosť vynikajúca. Veľa teórie i z praxe formou príkladov.

Eva Krnáčová

5 hviezdičky

Kurz bol vedený veľmi profesionálne a celý priebeh bol v zmysle metodiky. Veľmi dobrý a odborný výklad, praktické príklady.

Edita Miklášová

5 hviezdičky

Kurz prebiehal v dobrej a profesionálnej atmosfére. Pani lektorka vysvetlila jednoduché účtovníctvo na vysokej úrovni. Veľmi ma potešili aj príklady z praxe. Na všetko, čo sme sa opýtali, odpovedala.

Annamária Peti

5 hviezdičky

Mám v účtovaní jasnejšie. Kurz trval dostatočne dlho, čas bol strávený zmysluplne a rozumne. Lektorka je vynikajúca, odpovedala na všetky otázky, ktoré ma čakajú pri účtovaní firmy, príbehy z praxe sú najlepšie, čo môže byť.

Adriana Vlčková

5 hviezdičky

Som veľmi spokojná s priebehom kurzu. Kurz naplnil moje očakávanie. Učivo bolo podané na vysokej úrovni. Atmosféra na kurze bola veľmi príjemná. Lektorka bola super, ochotná poradiť, vysvetliť.

Andrea Krovinová

5 hviezdičky

Som úplne spokojná. Kurz prebiehal úplne super, na výučbu nemám pripomienky, páčili sa mi aj študijné materiály, ktoré sme dostali. Práca lektorky bola veľmi dobrá, oceňujem používanie aktuálnych informácií, ľudský prístup.

Agnesa Šárošiová

5 hviezdičky

Perfektný, materiálno - technické zabezpečenie učebného materiálu. Kurz bol perfektne rozdelený na dané časové obdobia v ucelených celkoch. Lektorka bola vynikajúca.

Lucia Bodnárová

5 hviezdičky

Osvojila som si základy účtovania a lepšie porozumela podvojnému účtovníctvu. Kurz bol vedený profesionálne, zrozumiteľne a ponúkol možnosť otestovať si vlastné vedomosti. Lektorka bola milá, ústretová, vedela uvádzať príklady z praxe. Interakcia bola na vysokej úrovni.

Alena Malíková

5 hviezdičky

Absolvovala som predtým kurz JU, ktorý bol naozaj dobrý, tak som očakávala, že to prebehne rovnako. Tento však bol ešte lepší. Kurz mal veľmi dobrý priebeh, bola som spokojná aj s prezentáciou učiva, lektorom, pracovnými pomôckami, ktoré boli na veľmi dobrej úrovni. S prácou lektora som maximálne spokojná, či už s prístupom ku žiakom, vystupovaním a vedomosťami.

Barbora Fekecsová

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som bola spokojná, prešli sme si všetko od teórie, cvičných príkladov až po zákony. Práca lektora bola odvedená profesionálne zodpovedajúc jej vedomostiam. Bola kreatívna pri tvorbe cvičných príkladov, odpovedala nám na otázky a pripomienky.

Jana Ščevková

4 hviezdičky

Bolo poskytnuté maximálne množstvo informácii a hlavne z praxe. Výborný kurz pre začiatočníkov alebo ľudí, ktorí neboli dlho v kontakte s účtovníctvom a potrebujú si "oprášiť" vedomosti. Lektorka nám dala veľa tipov z praxe, mala rozhľad, skúsenosti a bola nápomocná.

Zuzana Janošíková

5 hviezdičky

Nakoľko som úplný začiatočník, ktorý nevedel o tom nič, som veľmi spokojná. Všetko malo hlavu aj pätu, pekne vysvetlené - ak bolo treba aj 10x. Lektorka bola výborná. Odporučila by som kurz každému, ja si z kurzu beriem veľa.

Barbora Čudaiová

5 hviezdičky

Na kurze bolo veľmi dobre, čo sa týka priestorov, kolektívu a lektora. Práca lektora bola veľmi dobrá, bola ochotná všetko dopodrobna vysvetliť. Získala som veľa schopností, rád a zručností do života.

Tomáš Tӧrӧk

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, pomohol mi utvrdiť a rozšíriť svoje poznatky pre uplatnenie v praxi. Prácu lektora hodnotím veľmi pozitívne, najmä podrobné vysvetlenia k náročnejším častiam a praktické príklady zo skúseností.

Peter Nemoga

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Nemám žiadne pripomienky. Lektorka mala vysokú úroveň, bola profesionálna, super reagovala na otázky.

Lucia Abrahamovská

5 hviezdičky

Kurz mal plynulý priebeh. Učivo bolo rovnomerne rozložené na jednotlivé dni. Práca lektora bola na vysokej úrovni. Aktívna komunikácia s rekvalifikantami. Veľká ústretovosť zo strany lektora.

Veronika Kopasová

5 hviezdičky

Na kurz som išla, aby som si ujasnila informácie a vedomosti v praxi, na praktických príkladoch. Kurz prebiehal načas, príklady boli formulované zrozumiteľne. Lektor bol výborne pripravený a hodiny boli príjemné a zaujímavé. Lektor s pozitívnym prístupom, energiou a ochotou so všetkým pomôcť a poradiť.

Katarína Huňadyová

5 hviezdičky

Kurz bol praktický, systematický, poskytol množstvo potrebných informácií pre ďalšiu prácu. Lektor problematiku vysvetlil jasne zrozumiteľne, prispôsobil sa tempu skupiny, milý a príjemný prístup.

Alexandra Zábojníková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávanie. Lektor bol vynikajúci. Všetko dopodrobna vysvetlil a zodpovedal na všetky otázky. Bol veľmi milý, ochotný. Naučila som sa veľa nového.

Ivan Aitner

5 hviezdičky

Od prvej hodiny po poslednú sme chronologicky preberali učivo, čím som sa naučil všetko potrebné. Lektor bol vysoko profesionálny, nápomocný a milý.

Iveta Potisková

5 hviezdičky

Praktické skúsenosti z oblasti účtovania. Získala som mnoho nových poznatkov z preberanej problematiky. S prácou lektorky som bola nadmieru spokojná. Bola k nám ústretová, ochotná vysvetliť aj iné veci z oblasti účtovníctva. Lektorka je profesionálna.

Michaela Begová

5 hviezdičky

Bola som veľmi spokojná. Veľa som sa naučila. Pani lektorka bola veľmi profesionálna, kompetentná a fundovaná odborníčka. Oceňujem jej ľudský prístup ako aj skvelý prístup z praxe prenesený do kurzu.

Michaela Šebošíková

5 hviezdičky

Kurz bol na vysokej úrovni, prešli sme všetko, čo pri práci s účtovníctvom potrebujem. Páčil sa mi deň na PC v účtovnom programe a možnosť vyskúšať si účtovanie. Lektorka bola milá, mnohokrát sa rada vrátila k veciam, ktoré boli nejasné. Mnoho príkladov uvádzala z praxe, čo je veľkou výhodou.

Edita Szlamova

5 hviezdičky

Kurz nadpriemerne splnil moje očakávania. Prebiehal v pohode, zrozumiteľne podané, precvičovali sme veľa príkladov. Lektorka bola veľmi príjemná, bezprostredná, ktorá nám vysvetľovala zrozumiteľne, je promtná, dôsledná a dbala, aby sme aj porozumeli a nie nabifľovali celú osnovu.

Michaela Tisovská

5 hviezdičky

Počas kurzu som nadobudla mnoho informácií, nielen ktoré som už vedela, ale mnoho tých, ktoré ešte nie a veľmi mi pomohli v mojej súčasnej práci účtovníčky. Celkovo aj kolektív bol fajn, sme si veľa pomohli aj s pani lektorkou, povymieňali sme si názory, postrehy. Lektorka mala kvalitný výklad, bola ústretová, skúsená.

Ing. Michaela Hlaučová

5 hviezdičky

Kurz určite splnil očakávania. Získala som nové informácie. Kurz prebiehal skvelou formou - oceňujem možnosť kedykoľvek klásť otázky počas prednášky, riešenie praktických príkladov je plusom v kurze. Lektor je profesionál a tak aj prebiehal kurz - na vysokej úrovni. Prístup ku každému účastníkovi jednotlivo podľa potrieb.

Květa Kucharová

5 hviezdičky

Kurz mi dal veľa z problematiky, v ktorej chcem pracovať. Na kurze sa mi veľmi páčilo. Lektor bol vynikajúci, vždy vysvetlil všetko, čo bolo potrebné a na čo sme sa pýtali.

Zuzana Baráková

5 hviezdičky

Kurz bol výborný, zrozumiteľný výklad, učebné pomôcky veľmi dobre spracované. Priebeh plynulý, nadväzný, uvítala by som o jeden - dva dni dlhší. Výborná práca lektora, výklad, človek z praxe. Vysoko oceňujem prístup a prácu so "žiakmi".

Beáta Vidová

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi zaujímavý, veľa som sa naučila. Jednoduché účtovníctvo je veľmi obšírne, ale budem si vedieť nájsť problematiku podľa informácií pani lektorky. Lektorka bola výborná, zrozumiteľné vysvetľovanie, ochotná vysvetliť a odpovedať na dotazy účastníkov.

Viera Košútová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, som spokojná. Kurz prebiehal plynulo a bolo nám všetko vysvetlené aj praktickými príkladmi, ktoré mi veľmi pomohli. S lektorom som veľmi spokojná, lektorka bola ústretová s profesionálnym prístupom.

Lenka Drozdová

4 hviezdičky

Školenie splnilo očakávania. Išlo o špecifické prípady, ktoré môžem vo svojej praxi stretnúť. Lektor má mnoho skúseností zo svojho profesionálneho života, ktoré môžem aj ja.

Michaela Holá

5 hviezdičky

Kurz splnil moje predstavy nad očakávania. Kurz prebehol bezproblémovo a určite sa zúčastním ďalšieho kurzu. Kurz pre mňa znamená prínos informácií, ktoré určite využijem v praxi. Lektor mal príjemný, profesionálny a bol ochotný odpovedať na všetky otázky, čo hodnotím pozitívne.

Anna Micháleková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania a ešte aj viac. Lektorka výborná, vtipná a múdra, ovláda danú problematiku.

Dagmar Podhradská

5 hviezdičky

Kurz prebiehal s praktickými príkladmi z praxe aj s prehľadnými nákresmi na tabuľu, čo umožnilo lepšie pochopiť účtovné príklady. Pani lektorka bola ochotná vysvetliť podrobne účtovné prípady. Bola veľmi trpezlivá.

Lucia Horváthová

5 hviezdičky

Dozvedela som sa čo potrebujem a aj veci navyše. Som veľmi spokojná, preberali sme aj príklady z praxe a riešili konkrétne prípady. Lektorka vynikajúca.

Michaela Hlaučová

5 hviezdičky

Kurz určite splnil moje očakávania, získala som užitočné informácie. Kurz prebiehal skvelou formou - oceňujem možnosť kedykoľvek klásť otázky počas kurzu, riešenie praktických príkladov bolo plusom. Lektor je profesionál a tak aj prebiehal kurz - na vysokej úrovni. Oceňujem prístup ku každému účastníkovi jednotlivo podľa potrieb a poskytnutie materiálov aj k špecifickým účtovným jednotkám. Tento kurz by som odporučila na rozšírenie obzoru v danej problematike zúčastnila by som sa aj iného kurzu organizovaného agentúrou JASPIS.

Peter S.

5 hviezdičky

výborný kurz!

Katarína Michnová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Priebeh kurzu bol príjemný, ochota lektorky spolupracovať aj po ukončení určeného času. Lektorka veľmi príjemná, ochotná odpovedať na všetky otázky. Kurz by som určite odporučila, je dobré si rozšíriť vedomosti v oblasti miezd a personalistiky.

Iveta Mytníková

5 hviezdičky

Áno, kurz splnil moje očakávania. Bolo vidno, že lektorka sa v danej oblasti orientuje, venuje sa jej a je tejto oblasti fundovaná a má skúsenosti. Kurz mi poskytol ucelený, rýchly prehľad na problematiku.

Hajnalka Mikus

5 hviezdičky

Som nadmieru spokojná. Na kurze sa postupovalo od začiatku, zrozumiteľne, príklady aj z praxe. V prípade, že sme nerozumeli na prvýkrát, tak sme sa opäť k danej problematike vrátili a vysvetlili. Lektorka bola trpezlivá, milá osobnosť, vždy ústretová zodpovedať na všetky naše otázky. Úplna spokojnosť.

Monika Szabóová

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som spokojná. Aktívne sme riešili všetky naše otázky. Pani Aghová dopodrobna vysvetlila aj teóriu aj príklady na výpočet.. Kurz by som určite odporučila. Učebná osnova je veľmi prakticky zostavená.

Dana Fotyiková

5 hviezdičky

Ďakujem:). Kurz určite splnil moje očakávania a dúfam, že sa mi podarí presadiť sa na trhu práce ako účtovníčka. Kurz bol výborný, nazreli a prebrali sme všetky účtovné operácie, výklad bol zrozumiteľný. Pani lektorka nám zrozumiteľne vysvetlila všetko a verím, že mi to pomôže v budúcnosti uplatniť sa. Pani lektorka je veľmi múdra a šikovná, nápomocná. Zrozumiteľne nám podala a vysvetlila problematiku podvojného účtovníctva. Bolo to výborné, nakoľko bola pre mňa táto problematika nová, ešte som sa s podvojným účtovníctvom predtým nestretla. Tento kurz by som odporučila aj známemu, bola som spokojná s výkladom aj s lektorkou.

Katarína Lehocká

5 hviezdičky

Kurz bol nad moje očakávania. Na kurze bola príjemná atmosféra, naučili sme sa všetky dôležité veci, ktoré mi pomôžu pri výkone mojej práce. Cítim sa oveľa sebavedomejšie, čo sa miezd týka. Do kurzu som prišla s nulovými vedomosťami a teraz mám rozsiahly prehľad. Som pripravená na výkon práce. Lektorka hovorila veľmi výstižne, zrozumiteľne, opakovala aj viackrát, aby sa nám výpočet miezd zdal čo najprirodzenejší. Potup akým učila, bol pre mňa veľmi vyhovujúci. Obrovské ďakujem.

Jana Danaková

5 hviezdičky

S priebehom kurzu som spokojná. Je určený určite aj pre úplných začiatočníkov, nakoľko sme prešli všetko podstatné a aj ľudia, ktorí nemali skúsenosti rozumeli daným veciam na konci kurzu. K práci lektorky nemám žiadne výhrady, problematiku nám pochopiteľne vysvetlila, uvádzala rôzne príklady z praxe.

Daniela Gálová

5 hviezdičky

Stručne a hlavne ľudské orientovanie sa v zákonníku práce. Oceňujem najmä zrozumiteľnosť výkladu, preberanie najčastejšie sa opakujúcich situácií zo života. Lektorka mala príjemné vystupovanie - vždy k veci, vždy milá, usmievavá, SUPER!! Určite by som kurz odporučila, je nápomocný a nie len pre začiatočníka.

Kristína Frolíková

5 hviezdičky

Na kurze sme detailne prešli všetky aspekty personalistiky a výpočtu miezd spolu s naštudovaním Zákonníka práce. Pozitívum vidím v praktických príkladoch vyučujúceho. Prácu lektora podobne hodnotím pozitívne. Vďaka praktickým príkladom sme lepšie pochopili problematiku. Tento kurz splnil moje očakávania a odporučila by som ho aj známemu. Naučila som sa okrem iného robiť výpočet miezd, čo mi pomôže aj v budúcnosti pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Martina Pavlíková

5 hviezdičky

S kurzom som bola spokojná, splnil moje očakávania. Dozvedela som sa veľa nového, hlavne dôležitých informácií zo zákonov, základov účtovníctva (aké dokumenty a účtovné knihy sú potrebné v jednoduchom a podvojnom účtovníctve) a podobne. Lektorka bola veľmi milá a určite by som sa na jej kurz veľmi rada vrátila - múdra žena. Tento kurz by som odporučila aj známemu, určite by načerpal nové informácie v oblasti účtovníctva.

Patrícia Mikulová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Páčil sa mi prístup, špeciálne zameranie sa na problematiku, ktorú sme my ako klienti potrebovali pre zlepšenie v našich oboroch. Lektor pôsobil vzdelane, páčilo sa mi, že sa to netýkalo len miezd, ale bolo to "z každého rožku trošku":). Tento kurz by som odporučila aj známemu, pretože sa tu dá veľa naučiť. Sama by som sa na iný kurz v Agentúre Jaspis prihlásila.

Dominika Kendrová

5 hviezdičky

Na kurze sme sa naučili základy jednoduchého účtovníctva, riešili sme veľa praktických účtovných prípadov, čo oceňujem najviac. Lektorka bola veľmi ústretová, vysvetlí aj viackrát, udáva veľa praktických, resp. reálnych príkladov a prípadov. Kurz by som odporučila aj známemu nakoľko za tri soboty sa človek dostane do obrazu v problematike :-). Celkovo som s kurzom spokojná.

Mária Kuzmová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Teoretické poznatky boli dostatočne demonštrované na príkladoch z praxe. Oceňujem hlavne možnosť pracovať so mzdovým softvérom. Lektor bol pripravený vždy zodpovedať Každý náš dotaz aj nad rámec problematiky. Oceňujem jeho odborné znalosti a vysoko profesionálny prístup. Odporúčam kurz pre niekoho, kto si potrebuje uceliť túto problematiku.

Martina Pavlíková

5 hviezdičky

Kurz bol veľmi zaujímavý a natoľko sa mi to zapáčilo, že som sa hneď prihlásila na kurz podvojného účtovníctva. Lektorka veľmi milá a múdra, bavilo ma to!:)

Mgr. Rebeka Kovácsová

5 hviezdičky

Spokojnosť s lektorkou aj kurzom. Veľmi profesionálny prístup, skvelá orientácia lektora v účtovníctve a zákonoch. Výborné podanie pre laikov, tolerantný prístup k začiatočníkom. Možno by som pridala ešte jeden deň výučby kvôli praxi.

Lenka Girgošková

5 hviezdičky

Na kurze bolo všetko podrobne vysvetlené. Kurz prebiehal plynulo, mali sme dostatok času na utriedenie informácií. Práca lektorky bola výborná. Vďačne odpovedala na každú otázku, vypovedala každý problém, znázornila príkladmi. Veľmi príjemná.

Adrián Vondra

4 hviezdičky

Som úplne spokojný. Cvičili sme dosť. Lektorka odpovedala a všetky naše otázky. Je vidieť, že je odborníčka a o danej téme vie asi všetko, čo sa dá vedieť.

Barbora Méryová

5 hviezdičky

Kurz splnil očakávania, čo som potrebovala, to som sa dozvedela. Kurz prebiehal v dobrej forme. Postupne sme prešli podstatu PÚ, ako čo účtovať, človek sa dozvedel čo ho najčastejšie čaká pri práci účtovníka. Lektorka veľmi príjemná, skúsená, povedala všetko, čo sme potrebovali vedieť.

Peter Lux

4 hviezdičky

Priebeh kurzu bol vyhovujúci, poskytnuté študijné materiály boli kvalitné a dobre spracované, intenzita výuky bola vysoká, ale vzhľadom na preberanú problematiku potrebná. Lektorka bola aktívna, dynamická, zaujímavá. Páčilo sa mi porovnávanie danej témy reálnou praxou lektora.

Dana Kostovičová

4 hviezdičky

Kurz bol zaujímavý a orientovaný na praktické príklady. Navrhovala by som aj viac teórie, ale v konečnom dôsledku hodnotím kurz ako veľmi dobrý. Lektorka bola snaživá a vysvetlila všetky položené otázky ochotne a zrozumiteľne.

Martin Horváth

4 hviezdičky

Veľmi dobrý kurz. Aktívne hodiny, čo bolo výborné. Malá skupina ľudí, takže bolo dosť priestoru na precvičovanie. Pani lektorka viedla úžasné hodiny, som osobne veľmi spokojný. Zaujímavé hodiny plné praxe, komunikácie a vysvetľovania.

Alexandra Brachnová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Kurz bol vedený prehľadne, zaujímavo, pútavo. Pokiaľ bolo niečo nejasné, lektor ochotne všetko dovysvetľoval. Práca lektora bola profesionálna. Tematické okruhy boli vysvetlené, doplnené o užitočné príklady z praxe.

Samuel Štelbaský

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania a ciele, s ktorými som kurz chcel absolvovať. Priebeh kurzu bol výborný. Všetko bolo vysvetlené do detailov, čiže nemám žiadne pripomienky. Práca lektora bola na vysokej úrovni, keďže lektor pôsobí v praxi dlhé roky. Hodiny boli zaujímavé. Na príkladoch z praxe som sa naučil veľa a pomohli mi detailnejšie pochopiť proces.

Silvia Žiaková

5 hviezdičky

Páčili sa mi praktické príklady, vysvetľovanie na základe dlhoročných skúseností lektorky a poukázanie na najčastejšie situácie.

Lucia Baliaková

4 hviezdičky

Áno splnil, aj keď mohol by byť na viac dní kvôli mnohým informáciám. Na kurze sa mi páčilo a to hlavne, že sme preberali teóriu, ale aj praktickú časť. Pretože na tých príkladoch sa človek najviac naučí. Lektorka bola úžasná, prezentovala nám príklady z jej života.

Viktória Žolnová

5 hviezdičky

Očakávala som osvieženie, zopakovanie vedomostí zo školy a také nanovo vhupnutie do problematiky. Splnilo sa to, ba viac, naučila som sa aj niečo nové. Páčilo sa mi, že je to kurz poobede/večer, takže sa ho môžu zúčastniť aj pracujúci. Na druhej strane troška dolieha únava, ale pripomienky na zlepšovanie nemám, na kurze sa mi páčilo. Lektorka pôsobila na kurze pripravene. Bolo vidieť, že je v danej oblasti doma a vie poskytnúť informácie z praxe. Všetko sa snažila prejsť dôkladne, zrozumiteľne a podrobne. Kurz by som odporučila aj známemu. Pre človeka, ktorý má pojem o problematike je to fajn na osvieženie vedomostí, a zároveň aj praktické využitie poznatkov pri vypĺňaní vzorových príkladov. Rada sa v budúcnosti zúčastním aj iných kurzov agentúry JASPIS.

Sandra Veselovská

5 hviezdičky

Kurz nadmieru naplnil moje očakávania, nakoľko som od neho očakávala omnoho menej. Som spokojná, obsahovo kurz spĺňal základy, ktoré by mali laikom postačovať. Lektorka sa venovala všetkým účastníkom, zaujímala sa o naše názory a pripomienky, dokonca sa na kurze rozvinula diskusia. Kurz by som odporučila aj svojim známym.

Lenka Drimalová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, dokonca som bola veľmi príjemne prekvapená. Forma kurzu mi veľmi vyhovovala- praktické rady, príklady i veľmi presný výklad v teoretickej časti. Všetky moje dotazy mi boli super vysvetlené i materiály, ktoré som dostala mi vyhovujú. Pani lektorka má evidentne veľa skúseností a praxe. Veľmi sa mi páčilo, že akýkoľvek dotaz bol perfektne vysvetlený. Všetky materiály, ktoré si pre nás pripravila boli a sú pre mňa veľkým prínosom. Kurz by som odporučila určite aj známemu, najmä pre výborný prístup, príklady z praxe a vysvetlenie niektorých ustanovení zo Zákonníka práce.

Svetlana Majorošová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, oboznámila som sa s problematikou, a zároveň mi boli konkrétne problémy vysvetlené prakticky. Veľmi pozitívne hodnotím aktívnu účasť účastníkov na kurze, a riešenie aj konkrétnych problémov účastníkov z praxe. Lektorka mala veľmi jasné vysvetľovanie, venovala sa všetkým našim otázkam a vytvorila celkovo príjemnú atmosféru. Tento kurz by som odporučila každému, kto chce získať nové poznatky v danej problematike.

Peter Havran

5 hviezdičky

Na kurze som sa naučil všetko, čo som plánoval. Pani lektorka bola výborná, páčili sa mi príklady a cvičenia, ktoré nám dávala. Veľmi dobrý kurz na zmenu životnej dráhy alebo k zlepšeniu znalostí.

Tibor Krátky

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Obsah bol dostačujúci - vysvetlenie základov. Je to motivácia v ďalšom sebazdokonaľovaní. Lektorka mala veľmi priateľský prístup, dobré lektorské schopnosti, trpezlivosť a osobný prístup.

Peter Badinka

4 hviezdičky

Áno, kurz splnil očakávania. Bol trocha krátky, prijal by som aj dlhší a trochu viac do detailu. Lektorka však bola veľmi príjemná, výborný feedback, technicky na výbornej úrovni. Kurz bol ľahko zvládnuteľný, ale podal veľmi dôležité základy.

Ing. Zuzana Geciková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Výhoda malého počtu účastníkov, prispôsobenie tempa preberania problematiky podľa úrovne účastníkov, príklady z praxe. Lektorka mala odborný prístup, poskytovala aj rady k individuálnym problémom z praxe.

Katarína Pastuchová

5 hviezdičky

Tento kurz mi pomohol obnoviť si doterajšie vedomosti z podvojného účtovníctva. Oceňujem hlavne množstvo príkladov z praxe.

Mgr. Daniel Kotuľak

5 hviezdičky

Som nadmieru spokojný. Kurz prebiehal podľa mojich predstáv, prebrali sme všetko potrebné pre prácu s programom Omega. S lektorkou som spokojný, výborné poznatky z praxe.

Zuzana Bónová

5 hviezdičky

Celkový priebeh kurzu bol časovo dobre nastavený. Pani lektorka má jasný prejav a vie upozorniť na veci, ktoré sa nás jednotlivo týkali.

Andrea Jenisová

5 hviezdičky

Musím povedať, že kurz splnil moje očakávania, som veľmi spokojná. Pán lektor vysvetľuje všetko veľmi zrozumiteľne a som rada, že veľa aj na praktických príkladoch. Kurz určite odporúčam.

Mgr. Hana Sárazová

4 hviezdičky

Áno, kurz splnil očakávania. Bol na profesionálnej úrovni, prepojený s praxou. Práca lektora na výbornej úrovni, vyzná sa v problematike. Uvítala som aj prepojenie teórie s pracou na PC.

Janka Sládečková

5 hviezdičky

Výborný kurz, dozvedela som sa naozaj to čo som aj očakávala. Lektorka je vynikajúci odborník, skvelo vysvetľuje, dáva praktické rady a mnoho sa človek dozvie z praxe.

Petra Kufelová

5 hviezdičky

Kurz bol nad moje očakávania. Najskôr prebiehal výklad a potom otázky a skúsenosti z praxe. Lektorka je skúsená, na otázky vždy vedela odpovedať a pridala aj postrehy z praxe. Veľmi oceňujem jej prácu.

Mgr. Janka Samotná

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. S prácou lektora som veľmi spokojná, lektorka je veľmi ústretová, vie k teoretickým znalostiam uviesť príklady z praxe, čo veľmi pomáha pri učení.

Mgr. Mária Salnická

5 hviezdičky

Skvelé odborné prednášanie, praktická časť, príklady, jasný, zrozumiteľný výklad lektorky z praxe. Skvelá atmosféra na kurze. Vysoko oceňujem jej snahu o čo najvyššie spektrum informácii.

Silvia Barátová

5 hviezdičky

Kurz bol vyučovaný na vysokej úrovni a veľmi zrozumiteľne. Dozvedela som sa veľa informácií, čo sa týka teórie ale aj z praxe.

Kamila Brukkerová

5 hviezdičky

Vysoko profesionálny prístup, ale oceňujem aj individuálny prístup k jednotlivým účastníkom podľa potreby. Kvalifikovaná príprava a učebné materiály.

Ing. Silvia Achbergerová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu mi dokonale vyhovoval, lektor nám postupne vysvetlil všetky zákonitosti a účtovné prípady. Venovali sme sa príkladom z praxe , čo mi na VŠ veľmi chýbalo.

Miroslava Mončeková

5 hviezdičky

Lektor má vynikajúce vedomosti v danej problematike. Ústretovo vysvetlil tému z teoretického aj praktického hľadiska.

Adriana Pavelčáková

5 hviezdičky

S prácou lektorky som bola maximálne spokojná. Preberali sme veľa informácií na praktických príkladoch, čo mi veľmi vyhovuje.

Jana Šebestová

5 hviezdičky

Školiteľka bola super, je z odboru. Vždy nám vedela odpovedať a poradiť pri otázkach k danej tématike. Znalosti školiteľky boli na vysokej odbornej úrovni.

Miriam Holešovská

5 hviezdičky

Lektorka bola výnimočná - mala veľmi dobrý výklad učiva, ktorý som aj ja ako laik chápala.

Roman Kurali

5 hviezdičky

Pani lektorku hodnotím veľmi pozitívne. Mala výborný prístup a evidentne sa v danom obore vyzná veľmi dobre.

Michaela Holá

5 hviezdičky

Priebeh kurzu hodnotím veľmi pozitívne. Prostredníctvom neho som mohla plne rozvíjať svoje už nadobudnuté vedomosti a doplniť ich novými vedomosťami a skúsenosťami. Lektorka mala skvelý prístup.

Veronika Chromá

4 hviezdičky

Lektorka sa nám plne venovala, pýtala sa nás či rozumieme tomu čo vysvetľovala. Dávala nám príklady z praxe a riešila s nami všetky zadané úlohy.

Zuzana Káčerová

5 hviezdičky

Kurz bol výborne zostavený - učebné materiál, hodinová dotácia, priestory aj práca s počítačom.

Jana Kováčiková

5 hviezdičky

Lektorka bola výborná. Výhodou je, že je z praxe a na každú otázku vedela reagovať. Zrozumiteľne a detailne sa venovala učivu.

Denisa Violová

4 hviezdičky

Lektor mal príjemné vystupovanie a zrozumiteľný výklad učiva. Na konci tematických celkov stručne zhrnul poznatky. Prezentoval a vysvetľoval nám praktické skúsenosti.

Zuzana Soľanková

5 hviezdičky

Kladne hodnotím postupnosť od vysvetlenia pojmov až po príklady. Tlačené materiály boli veľmi nápomocné.

Michaela Fulierová

5 hviezdičky

Práca lektorky splnila moje očakávanie. Mala veľmi profesionálny výklad, výborné a pútavé vystupovanie. Lektorka mala veľký prehľad o danej problematike.

Ivana Krajčiová

4 hviezdičky

S lektorkou som bola veľmi spokojná. Teóriu dopĺňala príkladmi z praxe. Získali sme komplexný prehľad zákona a s ochotou odpovedala na všetky otázky.

Bc Jana Szkanderová

5 hviezdičky

Vzhľadom na malú skupinu sa lektorka mohla venovať dostatočne každému, odpovedať na všetky otázky. Vynikajúce znalosti problematiky, dobre spracované materiály. Odporúčam a ďakujem

Monika Bírová

5 hviezdičky

Lektorka bola veľmi skúsená, milá a hlavne veľmi zrozumiteľne nám podávala informácie aj na konkrétnych príkladoch.

Michal Kotek

5 hviezdičky

Lektorka viedla kurz profesionálne. Pri výklade učiva bola veľmi ochotná nejasnosti podrobne vysvetliť.

Silvia Nagyová

5 hviezdičky

Lektorka podala kurz zrozumiteľne, jej profesionalitu hodnotím ako vysokú. K účastníkom mala priateľský prístup a bola ochotná odpovedať na všetky otázky.

Ľubica Morávková

5 hviezdičky

Lektorka bola erudovaná - teoreticky aj praktickými príkladmi. Lektorka mala milé vystupovanie, bol to efektívne využitý čas prednášky. Som veľmi spokojná.

Miroslava Dutková

5 hviezdičky

Práca lektora sa mi páčila, bola veľmi príjemná, na všetko vedela odpovedať. Prezentácia bola na veľmi dobrej úrovni.

Lucia Osvaldová

5 hviezdičky

Lektorka bola milá, ústretová vždy zrozumiteľne vysvetľovala a dodatočne sa pýtala či všetci porozumeli. Ochotne vysvetlila všetko detailne aj s konkrétnymi príkladmi.

Lucia Tkáčiková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Veľmi zrozumiteľne podané vysvetlenie, ľudský prístup, bohaté skúsenosti v oblasti podvojného účtovníctva. Profesionalita.

Veronika Lizáková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, nakoľko som získala poznatky, ktoré môžem využiť pri svojej práci. Veľa vecí som sa naučila, ale dĺžka kurzu bola trochu prikrátka vzhľadom na rozsiahlosť podvojného účtovníctva. Lektor podával informácie veľmi kvalifikovane a spôsobom, ktorý mi pomohol pochopiť danú problematiku.

Miroslava Záborská

5 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa mojich predstáv, pokojne by mohol trvať aj dlhší čas, vzhľadom k množstvu informácií. Lektorku hodnotím veľmi pozitívne, hlavne vzhľadom k tomu, že nám bola problematika vysvetľovaná na praktických príkladoch a zo strany lektorky bola snaha o to, vysvetliť nám témy kompletne.

Mgr. Ingrid Tomková

5 hviezdičky

Lektorka nám odovzdala svoje dlhoročné skúsenosti a získané vedomosti. Snažila sa relevantne odpovedať na všetky otázky súvisiace s témou. Odpovedala nám aj na prípadné otázky z praxe.

Anikó Horváthová

5 hviezdičky

Som spokojná. Kurz bol obohatený s mnohými skúsenosťami z praxe, čo mi určite pomôže v praxi. Lektor veľmi príjemný a skúsený. Vie tým pádom podať objektívne informácie. Má veľké znalosti v tomto odbore.

Tamara Alkhimova

5 hviezdičky

Áno, kurz splnil moje očakávanie. Kurz bol plný. Pre cudzincov bol tiež jasný a pochopiteľný. Lektor bol veľmi šikovný, hovoril presne, jasno a pomaly. Bol veľmi dobrý.

Jaroslava Telepčáková

5 hviezdičky

Na kurze bolo výborné prepojenie teórie s praxou. Navyše vysvetlila aktuálny prehľad zmien. Lektorka mala priateľský prístup + vždy dobrú náladu.

Branislava Demková

5 hviezdičky

Na kurze Mzdy a personalistika som sa naučila veľa nových vecí a to čo som už vedela, som si zopakovala. Lektorka mala veľmi pozitívny prístup, dávala veľa príkladov z praxe a veľa dobrých tipov a rád.

Jozef Masaryk

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Bol som veľmi spokojný. Vynikajúca práca lektorky a vysoká odbornosť.

Martina Šulajová

5 hviezdičky

Priebeh kurzu splnil moje očakávania, dostatočne sme prebrali celú problematiku plus rôzne výnimky a zaujímavosti. Práca lektora bola profesionálna, lektorka nám predniesla zaujímavé praktické príklady a prepojenie na prax.

Mgr. Slávka Švecová

5 hviezdičky

Kurz sa mi veľmi páčil. Splnil moje očakávania. Lektorka bola vynikajúca, veľmi sa snažila. Jej prácu veľmi chválim, zvlášť jej výklad.

Martina Szökeová

5 hviezdičky

Kurz prebehol v rámci môjho očakávania, páčili sa mi neustále pripomienky a otázky kolektívu. Bola som spokojná. Lektor bol veľmi dobrý, vidieť, že má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti.

Gabriela Polačeková

5 hviezdičky

Všetko bolo správne načasované, malo to ľudovo povedané hlavu a pätu. Na profesionálnej úrovni, realizované skúsenosťami z praxe.

Nora Csukaová

5 hviezdičky

Skvelá skladba jednotlivých častí, náväznosť a podrobné a dobre spracované podklady. Profesionálny prístup lektora, trpezlivosť pri objasňovaní jednotlivých problematík, praktické skúsenosti, nie len výklad zákona.

Filip Majerčák

5 hviezdičky

Kurz bol fajn, prebehol hladko. Boli sme malá skupina, čiže nenastali žiadne problémy. S prácou lektorky som bol spokojný, zodpovedala všetky otázky.

Mgr. Jana Marková

5 hviezdičky

Kurz sa mi páčil. Najmä to, že bol prakticky zameraný - konkrétne príklady z praxe, podniku. Lektorka bola veľmi profesionálna, hneď zodpovedala všetky individuálne otázky a nejasnosti. Kurz by som určite odporučila aj ostatným. Za jeden deň sa človek naučí veľa vecí v exceli.

Petra Lichnerová

5 hviezdičky

Veľmi dobrý kurz. Kvôli pracovným povinnostiam som sa nemohla celého jedného dňa zúčastniť. Napriek tomu mi bolo všetko dovysvetľované pri opakovaní. Lektorka mala výborný výklad a milý prístup, používala príklady z praxe. Kurz je veľmi dobrá vec do praxe.

Gabriel Tóth

5 hviezdičky

Kurz bol teoreticky výborný a rozsiahly. Lektorka ochotne odpovedala aj na niektoré otázky, ktoré boli aj nad rámec danej témy. Bola fundovaná a motivovaná, ale aj realistická.

Ing. Silvia Achbergerová

5 hviezdičky

Kurz predčil moje očakávania. Ak porovnám prednášky na vysokej škole, tak za 4 hodiny som sa naučila viac ako za celý semester. Lektorka nám povedala veľa informácii z praxe a odpovedala na všetky naše zvedavé otázky.

Svetlana Šuľajová

5 hviezdičky

Kurz prebehol v pozitívnej atmosfére s množstvom užitočných informácií. Maximálna spokojnosť s prácou lektorky. Veľmi milá a príjemná lektorka, ktorá je maximálne zorientovaná v oblasti účtovníctva.

Kamil Provazník

4 hviezdičky

Kurz splnil moje očekávaní. Za 4 hodiny slušný výtah znalostí, jsem více orientován v oblasti účetnictví. Lektorka byla velice profesionální, odpovídala na dotazy, pomáhá a je vstřícná.

Andrea Námerová

5 hviezdičky

Školitelka začala so základmi, dávala príklady a zrozumiteľne sa snažila všetko podať. Nešla výhradne podľa štruktúry v materiáloch, čo bolo fajn.

Monika Szabová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Vyhovoval mi spôsob podania - postupnosť, tempo a systém. S vedením kurzu, odbornosťou a primeraným podaním problematiky aj laikom som veľmi spokojná.

Martina Bravčoková

5 hviezdičky

Na kurze som sa dozvedela potrebné veci, ktoré mi pomohli zistiť ako ďalej. Kurz je pre mňa prínosom. Páčilo sa mi a určite budem pokračovať v ďalších kurzoch. Práca lektorky je pekná a poriadne zoradená. Postupovala veľmi pekne a má príjemné vystupovanie.

Monika Bučeková

5 hviezdičky

Kurz prešiel cez všetky základy účtovania, bol prezentovaný v nadväzujúcich celkoch a s príkladmi z praxe. Vhodný pre začiatočníkov aj pre osvieženie vedomostí.

Zuzana Fronc

5 hviezdičky

Základné informácie nám boli poskytované na každej hodine - teória bola aplikovaná do praxe riešených príkladov, plus boli zodpovedané naše otázky, kt. sme mali z našej praxe. Veľmi dobrá atmosféra bola počas celého školenia.

Miroslava Kotúčová

5 hviezdičky

Preberané učivo bolo logicky usporiadané, postupne nadväzujúce. Výhodou sú učebnice a iné materiály, ktoré sme dostali od Agentúry.

Eva Valachová Čirková

5 hviezdičky

Kurz má dobre zostavenú osnovu - cez teóriu po výpočet príkladov. Je dobre zostavený aj pre úplných začiatočníkov. Lektorka vysvetľovala prehľadne, používala veľa príkladov z praxe a odpovedala na všetky kladené otázky.

Emília Žabková

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, pochopila som základné pojmy z účtovníctva. Lektorka nám výstižne a jednoducho vysvetlila rozdiely medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom.

Ján Haluška

5 hviezdičky

Kurz mi poskytol výborné nahliadnutie do základov účtovníctva, vrátane príkladov. Lektorka nás zapájala, poukazovala na jednotlivé body počas kurzu. Kurz je vhodný pre všeobecný rozhľad.

Jana Kissová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Lektorka nám pekne vysvetlila základy účtovníctva, odporučila zaujímavé linky a študijnú literatúru.

Michaela Loyová

4 hviezdičky

Na kurze sa mi páčilo, že lektorka nám prezentovala veľa príkladov z praxe, vysvetlila nám danú problematiku a aj aktívne reagovala na konkrétne otázky. Kurz by som odporučila každému, kto chce začať s účtovníctvom.

Lucia Kozmálová

5 hviezdičky

Kurz rozšíril moje obzory. Prebiehal v príjemnom tempe, vďaka skriptám som mala dobrý obraz o prednášanom učive. Lektorka nám poskytla veľa príkladov z praxe, dobré rady a postrehy.

Peter Majtán

5 hviezdičky

Kurz splnil všetky moje očakávania, tak ako všetky kurzy v Jaspise. Pani lektorka bola naozaj veľmi milá, ústretová, vedela reagovať na všetky naše otázky.

Andrea Mészárosová

5 hviezdičky

Som veľmi pokojná s kurzom. Bol vedený primeraným tempom, praktická časť bola veľmi dobrá a lektorka výborná.

Alena Batorfiová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Bol to prvotný nástrel do problematiky. Lektor bol veľmi dobrý a hlavne z reálnej praxe.

Bronislava Gomes Všelková

5 hviezdičky

S kurzom som spokojná. Kurz prebiehal postupne od základných pojmov v účtovníctve až po základy samotného účtovníctva. Lektorka je znalá a veľmi trpezlivá. Jej prednes bol veľmi príjemný a obsahovo nadväzujúci.

Jana Kériová

4 hviezdičky

Na kurze som si pripomenula a objasnila informácie z vysokej školy. Priebeh kurzu sa mi páčil. Informácie boli podané zrozumiteľne a jednoducho. Lektorka má viditeľne prehľad a prax v danej oblasti.

Barbora Chrenková

5 hviezdičky

Veľmi dobre usporiadaný kurz. Všetko logicky nadväzovalo, dobre vysvetlené pojmy. Tempo nebolo príliš rýchle a taktiež bol poskytnutý dostatočný priestor na otázky. Lektorka bola veľmi milá, mala dobrý prístup k účastníkom, všetko vedela veľmi dobre a zjednodušenou formou vysvetliť.

Dominika Palfiová

5 hviezdičky

Lektorka bola maximálne ústretová, trpezlivá a vedela nám vo všetkom pomôcť. Prístup bol skvelý prešli sme si všetko a hlavne kvalitne vďaka lektorke.

Mgr. Marta Medzihradská

5 hviezdičky

Lektorka s bohatou praxou dokázala podať problematiku globálne a zároveň uvádzať príklady z praxe. Myslím, že dokázala to najhlavnejšie, motivovať nás a dať návod ako pochopiť problematiku a konštruktívne sa postaviť k problémom. Nie som a ani som nikdy nebola fanúšikom účtovníctva. O to viacej si vážim jej pomoc s motiváciou a zrejme by takýto motivačný a zhrňujúci kurz nezaškodil ani tým, ktorí sa účtovníctvu už venujú.

Monika Rydziová

5 hviezdičky

Lektorka poskytla všetky informácie, super aj z praxe. Ďakujem za poskytnuté informácie a kvalitu lektora

Vierka Bujňáková

4 hviezdičky

Skúsená lektorka, teória vysvetlená super, čakala som viac praktických príkladov. Lektorka bola šikovná.

Katarína Nagyová

4 hviezdičky

Páčilo sa mi, že kurz bol najprv teória a tiež informácie z praxe a vypĺňanie tlačív. Pohotová a skúsená lektorka, trpezlivosť so "žiakmi".

Iveta Darázsová

5 hviezdičky

Kurz Základy účtovníctva bol vstupom do účtovníctva. Za krátky čas nás oboznámil so základmi a ukázal, že sa oplatí pokračovať aj s inými kurzami, ak budú vyučované takouto dobrou lektorkou. Lektorka bola nabitá vedomosťami, snažila sa vysvetľovať veci z praxe, pričom poukazovala aj na chyby, na ktoré si treba dávať pozor.

Oto Kužma

5 hviezdičky

profesionálny prístup, odbornosť

Katarína Bitarovská

5 hviezdičky

Práca lektora super, skĺbenie teórie priamo s príkladmi z praxe. Myslím, že na základy účtovníctva treba viac času.

Veronika Poláková

5 hviezdičky

Lektorka bola príjemná, milá, vždy ochotná zodpovedať otázky. Viditeľne sa vie veľmidobre orientovať v téme. Kurz prebiehal plynulo, splnil moje očakávania

Peter Pavelko

5 hviezdičky

Výborný kurz, veľmi profesionálny prístup. Oceňujem veľa príkladov z praxe.

Adriana Kalmárova

5 hviezdičky

Kurz mal logiku, lektor vedel o čom rozpráva, všetko o.k.

Margita Juhanesovičová

5 hviezdičky

Kurz splnil všetky moje očakávania. Bol podaný tak, aby bol zrozumiteľný aj pre úplných začiatočníkov. Lektor okrem teórie vysvetlil danú problematiku na príkladoch a podal aj svoje praktické skúsenosti.

Katarína Rezbáriková

5 hviezdičky

Kurz hodnotím na výbornú. Splnil všetky moje očakávania. Páčilo sa mi, že boli zodpovedané aj otázky, ktoré súviseli s problematikou, ale preberajú sa na pokročilejších kurzoch. Preberá sa kompletná oblasť miezd, čiže aj napriek skúsenostiam, mi kurz veľmi pomohol.

Tatiana Vaľková, Košice

5 hviezdičky

Kurz prebiehal podľa mojich predstáv, súvisle, nepreskakovalo sa z jednej témy na druhú. Prednes lektorky bol pútavý a zaujímavý. Využívala najmä príklady z praxe, nemala problém s vysvetlením ak bolo niečo nejasné. Som veľmi spokojná.

Nora Zvarová

5 hviezdičky

Kurz bol praktický, splnil moje očakávania, lektor vedel jasne vysvetliť tematiku, s mnohými názornými príkladmi.

Jaroslav Kúseková

5 hviezdičky

Kurz na veľmi dobrej úrovni, splnil očakávania. Lektorka priniesla mnoho postrehov z praxe - upozornila na časté chyby, ktoré sa stávajú.

Viktória Tyborová

5 hviezdičky

Prístup lektorky bol veľmi dobrý, ochotná odpovedať aj nad rámce preberanej problematiky. Prispôsobila tempo preberania látky schopnostiam študentov, dôkladné vysvetlenie problému. Udržiavala dobrú náladu v triede, dávala príklady z praxe.

Veronika Štefániková

5 hviezdičky

Kurz bol super. Som najspokojnejšia. Školiteľ by dostal aj 10 hviezdičiek. Veľa toho naučil, príjemné vystupovanie, atmosféra na kurze tiež príjemná. Výborný kurz, ktorý aj v krátkom čase vie toho dosť naučiť.

Vladimíra Ďuriačová

5 hviezdičky

Som vysoko spokojná s priebehom kurzu podvojného účtovníctva, ktorý viedol pán Cibulka v Nitre. Jeho prístup a poskytnuté informácie, vystupovanie, chovanie - vysoká spokojnosť. Môžem Vašu Agentúru odporúčať aj ďalej, viem ,že neurobím zle.

Svetlana Ďurčáková

5 hviezdičky

Páčilo sa mi, že bol kurz praktický orientovaný. Prešli sme rôzne prípady, ktoré sa v praxi vyskytujú. Plus sme mali dosť priestoru na vlastné otázky. Lektorka bola skúsená, aj organizačne bol priebeh kurzu veľmi dobrý.

Edita Millerová

5 hviezdičky

Veľmi dobre je volený lektor - má skúsenosti s vedením Podvojného účtovníctva v danom ekonomickom softvéri Pohoda. Práca lektora bola veľmi dobrá, skúsenosti s prácou v tomto softwari boli viditeľné.

Ildikó Rusňáková

5 hviezdičky

Veľmi sa mi páčili praktické skúsenosti lektora pomocou ktorých nám jednoduchšie vysvetlil princípy.

Alena Oberučová

5 hviezdičky

Veľmi dobré priblíženie účtovníctva a účtovných prípadov. Lektor bol super. Veľmi dobre nás zasvätil do danej problematiky. Kurz môžem odporučiť, kto sa potrebuje naučiť účtovať, určite sa mu to podarí!!!

Erika Jablonski

5 hviezdičky

Lektorka spravila z každej hodiny zaujímavý výklad, vedela nás udržať v aktivite, komplexne veci vysvetliť, prakticky nám ich podložiť...pohľad aký nám na účtovníctvo dala bol super, vidno, že tým žije a tým pádom sme s tým žili aj my. Získala som komplexný prehľad a pozitívne ma to navnadilo na prax :) Trošku výhradu mám k učebni - niekedy tu bola zima, ale dalo sa to vydržať :)

Zuzana Kabzanová

5 hviezdičky

Lektorka rada a pohotovo odpovedá na otázky, vysvetlí aj viac krát ak treba. Učebné materiály sú výborné.

Václav Cmár

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania, je vhodný pre ľudí, ktorí nemajú s PU praktické skúsenosti a tiež aj pre ľudí so základnými znalosťami. Lektor odviedol profesionálnu prácu, prezentoval veľké množstvo skúseností z praxe, zodpovedal aj otázky priamo nesúvisiace s plánom vyučby.

Bc. Martin Miško

5 hviezdičky

Lektorka je priateľská, ochotná poradiť, skúsená. Kurz prebiehal bez problémov v dostatočnom tempe, prebralo sa všetko čo sme potrebovali a niekedy aj viac.

Nikoleta Kolarovičová

5 hviezdičky

Perfektný prístup lektora, nebolo nás veľa, jednoduché vysvetlenie aj pre úplných začiatočníkov.

Marta Medveďová

5 hviezdičky

Získala som vedomosti, ktoré som potrebovala. Lektorka je v problematike dokonale zorientovaná, bola ochotná zodpovedať aj na doplňujúce otázky.

Martina Imrichová

4 hviezdičky

Výborná práca lektora, oceňujem množstvo príkladov z praxe, ktoré lektorka uviedla, bolo evidentné, že v problematike je doma a najmä používala zrozumiteľný a dobre pochopiteľný jazyk, resp. terminológiu.

Milan Olejár

5 hviezdičky

Odborne na veľmi vysokej úrovni, veľmi dobré vysvetlenie problematiky miezd a personalistiky, množstvo príkladov z praxe.

Ing. Jana Zářická

5 hviezdičky

Skúsený školiteľ, veľa "perličiek" z praxe, teoretický základ predchádzal praktickým príkladom. Kurz by mohol byť aj dlhší - aspoň 8 dní.

Lucia Mathesová Spielböcková

4 hviezdičky

Veľmi by som ešte aj touto cestou chcela pochváliť piatkové školenie a najmä prednášajúceho. Máte výborných školiteľov, neporovnateľne kvalitnejších ako som stretla na iných kurzoch. Na tomto sme sa počas prestávok zhodli minimálne traja. Veľka pochvala. Školenie mi dalo viac ako som očakávala.

Alena Hubinská

5 hviezdičky

Bola som spokojná. Napriek tomu, že som čiastočne z praxe, nemám čo kritizovať ani vylepšovať. Výklad bol jasný, zrozumiteľný aj pre úplných laikov. Prístup lektorky bol profesionálny a zároveň jej vystupovanie milé a ľudské.

Ing. Silvia Kováčová

5 hviezdičky

Veľmi chválim prednášajúcu, ktorá má veľmi dobrý prístup k účastníkom kurzu, nebráni sa akýmkoľvek otázkam a na tieto fundovane odpovedá. Je to človek z praxe, ktorý dokonale ovláda prednášanú problematiku. Bola som so všetkým nadmieru spokojná.

Katarína Fusatá, Prievidza

5 hviezdičky

Touto cestou by som chcela vyjadriť potešenie ku kurzu Jednoduché účtovníctvo v Prievidzi. Pani lektorka Ing. Košťálová je skvelá odborníčka s úžasným prístupom.

Katarína Bilková

5 hviezdičky

Kurz splnil nad mieru moje očakávania. Pútavý a príjemný výklad, ľahko pochopiteľnou formou.

Viktória Bebjaková, Bratislava

5 hviezdičky

Vysoko oceňujem odbornú stránku ako aj prístup lektora Ing. Sýkoru, ktorý nám systematicky a jasne objasnil túto oblasť. Ďakujem aj za skvelú organizáciu kurzu. Zároveň prajem množstvo pracovných úspechov a spokojných klientov.

Slávka Pavlíková

5 hviezdičky

Chcem sa poďakovať za zorganizovanie tohto kurzu, lektorka nás uviedla do základov, vďaka jej vedomostiam, veľmi dobrým prezentačným schopnostiam a hlavne skúsenostiam z praxe bol kurz na veľmi dobrej úrovni.

Monika Netíková

4 hviezdičky

Lektorka nám podrobne vysvetlila a zodpovedala všetky otázky, dôkladne vysvetlila základy účtovníctva. Uvítala by som menej ľudí na bezplatnom kurze.

Bc. Adriana Ilašová

5 hviezdičky

Odporúčam kurz základy účtovníctva, lektorka nám vysvetlila problematiku, bola som spokojná.

Ing. Miloš Timko

5 hviezdičky

Tento kurz mi poskytol presne to čo som od neho očakával. Množstvo príkladov a účtovných situácií z praxe, podložených fundovaným výkladom lektorky Ing. Moniky Ihnátovej. Veľa otázok týkajúcich sa účtovníctva bolo zodpovedaných profesionálkou z praxe, doplnených o reálne prípady firiem. Kurz hodnotím vďaka lektorke veľmi vysoko a odporučil by som ho jednak pre tých, ktorí začínajú s podvojným účtovníctvom a aj pre tých, ktorí chcú získať väčšiu sebaistotu v účtovaní. Tiež oceňujem výborné školiace priestory s dobrou dostupnosťou a dostatkom parkovacích miest v tesnej blízkosti, výbornú cenu a ústretový a zákaznícky orientovaný personál agentúry JASPIS.

Ing. Miroslava Magurová

4 hviezdičky

Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať za kurz "Podvojné účtovníctvo" prebiehajúce v Michalovciach a vyzdvihnúť prácu lektorky Ing. Harvánkovej. V jej podaní kurz prebiehal zrozumiteľnou formou, jej zanietenosť pre túto prácu určite pozitívne zapôsobila na všetkých účastníkov a v neposlednej rade jej prístup k ľuďom je obdivuhodný. Som veľmi rada, že som tento kurz absolvovala a Vašu agentúru budem odporúčať ďalším záujemcom. Ešte raz ďakujem!

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.